Warunki użytkowania

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SYSTEMU HONEYWELL CONNECTED HOME ORAZ OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Szanowni Państwo! Poniżej znajdą Państwo Umowę licencyjną użytkownika końcowego systemu Honeywell Connected Home oraz Oświadczenie o ochronie prywatności.

W skrócie:

Umowa licencyjna użytkownika końcowego zawiera:

 • Licencję do oprogramowania, które zarządza korzystaniem z oprogramowania
 • Warunki świadczenia usługi
 • Jasne ograniczenia naszej odpowiedzialności finansowej i odpowiedzialności związanej ze szkodami, jakie mogą Państwo ponieść w wyniku korzystania z systemu i usług

Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje między innymi:

 • Pozyskiwane przez nas informacje:
  • Informacje, które Państwo przekazują podczas rejestracji konta, np. nazwisko, e-mail, adres i kod pocztowy
  • Informacje, w jaki sposób korzystają Państwo z systemu i(lub) usług, np. jak i kiedy używają Państwo systemu i usług, częstotliwość korzystania, etc.
  • Dane dotyczące systemu i usług, np. temperatura wewnętrzna / zewnętrzna, program, zaprogramowane wydarzenia i alarmy, klipy audio lub video, ustawienia, etc.
  • Pozostałe informacje, jak opisano poniżej w Oświadczeniu
  • W jaki sposób korzystamy z informacji:
   • W celu dostarczenia usług i zapewnienia działania systemu
   • W celu ulepszania naszych produktów i usług
   • W celu przedstawienia Państwu oferty produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani; nie udostępniamy Państwa danych kontaktowych osobom trzecim w celach marketingowych bez Państwa wyraźnej na to zgody
   • W inny sposób, jak opisano poniżej w Oświadczeniu

Ważne informacje dotyczące systemu

Zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta firma Honeywell. Firma Honeywell korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia niektórych funkcji Usług Honeywell – takich jak na przykład usługi w chmurze, przechowywanie danych, synchronizacja oraz łączność poprzez dostawców usług w chmurze. Usługi te znajdują się poza kontrolą firmy Honeywell, ale ich działania mogą wpływać lub zależeć od korzystania z Honeywell Services i jej niezawodności. Prosimy zauważyć, że (i) korzystanie z Honeywell Services zależy od dostawców zewnętrznych, (ii) dostawcy zewnętrzni nie gwarantują stuprocentowej dostępności ich usług, oraz (iii) Honeywell nie odpowiada za szkody i straty spowodowane działaniami stron trzecich.

Planowane wykorzystanie Systemu Honeywell. System będzie używany dla niemających krytycznego znaczenia informacji oraz w celu kontrolowania produktów. Firmie Honeywell zależy, aby System Honeywell był niezawodny i dostępny, jednak nie może tego zapewnić przez cały czas. System może być czasowo wyłączony lub ulec rożnego rodzaju uszkodzeniom będącymi poza kontrolą firmy Honeywell, na przykład przerwy w dostępie do Internetu, czas pracy dostawcy usług, powiadomienia mobilne i nośniki.

Korzystanie z usług w sposób inny niż krytyczny ze względu na bezpieczeństwo. System nie posiada certyfikatów w zakresie sytuacji wyjątkowych. Ponadto System nie może być uważany jako sposób na ratowanie życia ludzi w domu i w pracy i nie może zastępować systemów służb ratowniczych. Wszelkie sytuacje wyjątkowe i wydarzenia zagrażające życiu powinny zostać zgłoszone odpowiednim służbom. W celu instalacji systemu monitoringu i usług w zakresie bezpieczeństwa i systemów pożarowych należy zawrzeć osobną umowę z certyfikowaną jednostką.

Niezawodność powiadomień. System składający się ze zdalnego dostępu i powiadomień mobilnych nie będzie dostępny w 100%. Może się zdarzyć, że nie otrzymają Państwo powiadomień. Skuteczność powiadomień zależy od produktów i usług zewnętrznych dostawców wymienionych poniżej oraz funkcjonalności Państwa urządzeń. Państwo ponoszą sami odpowiedzialność za sprawność komputera i urządzeń mobilnych.

SYSTEM NIE JEST SYSTEMEM POWIADAMIANIA O SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH OBSŁUGIWANYM PRZEZ STRONY TRZECIE – HONEYWELL NIE KONTROLUJE OSTRZEŻEŃ O SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH I NIE WYŚLE SŁUŻB RATOWNICZYCH DO PAŃSTWA DOMU LUB MIEJSCA PRACY W PRZYPADKU ZAJŚCIA TAKIEJ SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ.

NIE POWINNI PAŃSTWO POLEGAĆ NA SYSTEMIE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA. POWIADOMIENIA MOBILNE W ZAKRESIE STANU PAŃSTWA PRODUKTÓW I ALARMÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH SĄ PRZESYŁANE TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH – NIE MOGĘ ONE ZASTĘPOWAĆ SYSTEMU POWIADAMIAJĄCEGO W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH OBSŁUGIWANEGO PRZEZ STRONY TRZECIE.

Brak gwarancji. Nie ma pewności, że System prześle odpowiednie ostrzeżenie w każdej sytuacji lub nie ulegnie ono przekłamaniu lub pominięciu zanim zostanie przekazane jednostce lub osobie odpowiedzialnej za monitoring i odpowiadającej na wiadomości wysyłane przez alarmy lub systemy przeciwpożarowe lub podobne urządzenia, które zostały zaprojektowane w celu ostrzeżenia przed ewentualną szkodą lub zniszczeniem w stosunku do osób lub nieruchomości („Stacja Centralna”), jeżeli Państwa system alarmowy jest podłączony do takowego systemu, lub że zapobiegnie szkodom lub startom spowodowanym przez włamywaczy, kradzież, pożar, przegrzanie, mróz, wilgoć lub w inny sposób. Ponadto nie ma pewności, że System lub Państwa urządzenie mobilne lub komputer przekażą lub odbiorą wszystkie wiadomości wysłane do zleceniobiorcy, operatora lub stacji centralnej lub przesłane przez nich w odniesieniu do wykupionych przez Państwa Usług Systemowych, w tym sygnałów w zakresie aktywacji lub dezaktywacji Państwa systemu alarmowego. Uznają Państwo, że posiadanie systemu ochrony i przeciwpożarowego nie gwarantuje, że nie dojdzie do kradzieży, włamania, pożaru lub innych wydarzeń i że nie stanowi on ubezpieczenia. Uznają Państwo, że dostępność usług systemowych zależy od Państwa komputera, urządzeń mobilnych, okablowania domu, dostawcy Internetu, dostawcy usług satelitowych w przypadku usług geolokalizacyjnych, oraz nośnika Państwa urządzeń mobilnych oraz uznają Państwo, że są Państwo odpowiedzialni za wszelkie opłaty związane z takim użyciem i za zgodność z umowami odnoszącymi się do takiego użycia. Ponadto uznają Państwo, że firma Honeywell i dostawca usług sieciowych nie gwarantują bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej i nie są odpowiedzialni za brak zabezpieczeń w odniesieniu do użycia tychże usług. Zgadzają się Państwo, aby nie odsprzedawać bezprzewodowych usług dostarczonych Państwu w ramach Systemu. Firma Honeywell nie może zagwarantować, że System będzie kompatybilny ze wszystkimi komputerami i urządzeniami przenośnymi. Zanim będą Państwo używali tychże urządzeń poza domem powinni je Państwo najpierw przetestować w domu pod względem kompatybilności.

Firma Honeywell nie jest odpowiedzialna za żadne straty lub szkody wynikające z roszczenia, że System nie wysłał ostrzeżenia lub alarmu i niniejszym zwalniają Państwo firmę Honeywell z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SYSTEMU HONEYWELL CONNECTED HOME

Przedmiotowa umowa licencyjna użytkownika końcowego systemu Honeywell Connected Home („Umowa”) jest umową prawną między Państwem a spółką Honeywell International Inc. oraz jej spółkami zależnymi („Honeywell”) na korzystanie z systemu Honeywell Services oraz na licencję Honeywell Software, o których mowa poniżej. Dla ułatwienia produkty, oprogramowanie oraz usługi lub kombinacja tychże nazywana będzie „Systemem”.

Zgadzając się na warunki przedmiotowej umowy lub instalując System i korzystając z niego zgadzają się Państwo do przestrzegania jej warunków i postanowień. Zgadzają się Państwo na to, że są Państwo końcowym użytkownikiem Systemu i oświadczają Państwo, że mają wystarczający wiek i są upoważnieni do zawarcia umowy.

Umowa ta dotyczy korzystania z kilku różnych produktów i usług firmy Honeywell; w ramach wyjaśnień, w niektórych przypadkach, niektóre zapisy przedmiotowej umowy odnoszą się jedynie do określonych produktów i usług.

1. 1. LICENCJA, OGRANICZENIA.

Przedmiotowa umowa dotyczy korzystania z powiązanych rozwiązań firmy Honeywell, w tym oprogramowania Honeywell w celu korzystania z produktów i sieci komunikacyjnych firmy Honeywell, oprogramowania Honeywell zapewniającego dostęp do interfejsu opartego na Internecie i podstawową funkcjonalność usług Honeywell oraz dostęp do nich, programy do aplikacji mobilnych Honeywell oraz sieci Honeywell związanej z powyższymi produktami (łącznie zwanych „Usługi Honeywell”) oraz licencji na powyższe oprogramowania, obejmujące programy na komputer i aplikacje i mogące obejmować powiązane media, materiały drukowane oraz „on-line” a także dokumentację elektroniczną oraz wszystkie przyszłe wersje, wydania, aktualizacje, nakładki, zestawy naprawiające błędy i luki powyższego oprogramowania („Oprogramowanie Honeywell”).

System ten składa się z oprogramowania firmy Honeywell oraz oprogramowania licencjonowanego firmie Honeywell i jest chroniony amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami oraz ustawami i traktami w zakresie własności intelektualnej. System jest Państwu licencjonowany, a nie sprzedawany. Zgodnie z przepisami niniejszej umowy Honeywell udziela Państwu ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji (bez prawa do udzielania podlicencji z wyjątkiem sytuacji, o których poniżej) na korzystanie z Systemu oraz powiązanego z nim Oprogramowania Honeywell, wyłącznie w celach osobistych do monitorowania domu lub siedziby firmy. Przedmiotowa licencja zawiera prawo do instalacji Oprogramowania Honeywell na Państwa komputerze i(lub) urządzeniu mobilnym oraz do używania Oprogramowania Honeywell łącznie z licencjonowanym użyciem Systemu. Niezarejestrowane użycie, reprodukcja lub dystrybucja Systemu jest zabroniona przez firmę Honeywell i jest naruszeniem amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich oraz podlega sankcjom cywilnym i karnym. Szczególnie zabronione jest powielanie i dystrybucja kopii Systemu, z wyjątkiem tych dopuszczonych przez prawo. Wszelkiego rodzaju prawa w Systemie oraz inne prawa firmy Honeywell, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy przedmiotowej Umowy pozostają wyłączoną własnością firmy Honeywell (w tym kod oprogramowania oraz kod źródłowy). Nie mogą Państwo wypożyczać, udostępniać, kopiować, zmieniać lub tłumaczyć Systemu oraz tworzyć programów pokrewnych opartych na Systemie. Nie mogą Państwo zmieniać lub usuwać informacji dotyczących praw autorskich oraz praw autorskich firmy Honeywell znajdujących się w Systemie. Nie są Państwo upoważnieni do przeprowadzania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu systemu z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego poprzez obowiązujące prawo (w tym ustawy krajowe wdrażające europejską dyrektywę 91/250/EWG w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych) w celu zdobycia określanych informacji dla ograniczonych celów określonych w tych ustawach. Nie mogą Państwo skorzystać ze swoich praw na mocy tychże ustaw, chyba że złożyli Państwo pisemny wniosek a firma Honeywell dała Państwu negatywną odpowiedz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z wyjątkiem powyższych zapisów nie mogą Państwo udostępniać Systemu stronom trzecim ani produktów wyjściowych wygenerowanych przez System lub wyników dotyczących jego skuteczności lub ewaluacji jego funkcjonowania.

Jeżeli reprezentują Państwo Stację Centralną lub dilera, mają Państwo prawo do udzielania podlicencji na dostęp do Systemu wyłącznie użytkownikom końcowym, pod warunkiem, że każdy użytkownik końcowy akceptuje warunki przedmiotowej umowy oraz że zostaną uiszczone wszelkie opłaty na rzecz firmy Honeywell.

System może zawierać lub składać się z materiałów licencjodawców stron trzecich. Materiały stron trzecich mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom oprócz tych, o których mowa w przedmiotowej umowie. Zgadzają się Państwo, że dostawcy stron trzecich powinni mieć prawo do wyegzekwowania warunków umowy z poszanowaniem oprogramowania tejże strony trzeciej.

System może zawierać otwarte oprogramowanie typu open source, które jest Państwu dostarczone na mocy warunków umowy licencyjnej oprogramowania typu open source lub informacji o prawach autorskich towarzyszącej temu oprogramowaniu typu open source. Zgodnie ze znaczeniem, w jakim użyto go w przedmiotowej umowie, termin „otwarte oprogramowanie typu open source” oznacza każde oprogramowanie, program, moduł, kod, bibliotekę, bazę danych, sterownik lub podobny komponent (lub jego część), które nie podlegają odpłatnej licencji. Ich wykorzystanie wymaga od użytkownika umownych zobowiązań na rzecz strony trzeciej lub innej licencji, która została zatwierdzona przez Open Source Initiative, Fundację Free Software lub inną podobną grupę.

Jeżeli w ramach Systemu rejestrujesz się do usług GPS Tracking zgadzają się Państwo, że będą korzystali z usług opartych na lokalizacji tylko zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z celem, o którym mowa w dokumentacji dostarczonej wraz z Usługą. Zgadzają się Państwo, że firma Honeywell nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za użycie Usługi w celu niezgodnym z obowiązującym prawem i przeznaczonym celem.

 1. 2. DOSTĘP I HASŁO.

Zgadzają się Państwo (a) do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz (b) do utrzymywania i szybkiej aktualizacji tychże informacji. Trzeba utworzyć nazwę użytkownika i hasło, by uzyskać dostęp do Systemu. Jeżeli posiadają Państwo tymczasową nazwę użytkownika i hasło, muszą Państwo zmienić tymczasowe dane i podać własną nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i informacji o koncie i jest w pełni odpowiedzialny za całe postępowanie prowadzone w ramach użytkowania tego hasła, konta i subkonta. Zgadzają się Państwo (a) do natychmiastowej zmiany hasła w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, (b) do poinformowania Stacji Centralnej, jeżeli zaobserwowali Państwo naruszenie bezpieczeństwa oraz (c) do upewnienia się, że wylogowali się Państwo ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Zgadzają się Państwo na warunki przedmiotowej Umowy, która reguluje relacje między firmą Honeywell a stroną trzecią, której udzielają Państwo dostępu do swojego konta lub której przyznają Państwo subkonto. Zgadzają się Państwo na podjęcie wszelkich kroków zmierzających do zapewnienia zgodności z przedmiotową umową i wykonania jej warunków oraz do zwolnienia firmy Honeywell z odpowiedzialności w przypadku wszelkich kosztów, szkód, strat lub wydatków poniesionych przez użytkownika strony trzeciej. Firma Honeywell nie może ponosić, ani nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań.

Jeśli Państwa sprzęt nie działa, może to wpłynąć na działanie operacji sieciowych Systemu. Odpowiednie służby mogą zażądać od firmy Honeywell natychmiastowego dostępu do Państwa sprzętu w przypadku sytuacji nadzwyczajnej zgodnie z obowiązującym prawem, statutem, regulacjami lub wyrokiem sądu. Zgadzają się Państwo na udostępnienie takiego dostępu w sytuacji nadzwyczajnej albo Stacji Centralnej lub dilerowi albo sieci przedstawicieli firmy Honeywell.

Uznają Państwo i zgadzają się, że mają Państwo możliwość dodania dodatkowych stron trzecich do swojego konta, a strony te będą miały pełny lub częściowy dostęp do Systemu, w tym m.in. możliwość przeglądania i zmiany programu dziennego i termostatu i(lub) ustawień w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji. Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Honeywell nie jest wobec Państwa odpowiedzialna za działania tychże stron trzecich. Ponadto uznają Państwo i zgadzają się, że mają Państwo możliwość dołączenia informacji od zleceniobiorcy lub dilera do informacji na swoim koncie, a strona ta może otrzymywać powiadomienia z Systemu dotyczące Państwa domu (np. w przypadku spadku temperatury w Państwa domu poniżej zera lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, etc.) oraz niektóre informacje kontaktowe (zgodnie z poniższą definicją) w celu możliwości zidentyfikowania źródła powiadomienia. Państwa zleceniobiorca lub diler mogą się z Państwem skontaktować w momencie otrzymania takiego powiadomienia. Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Honeywell nie jest odpowiedzialna za wszelkie działania lub zaniechania działań zleceniobiorcy lub dilera.

Uznają Państwo i zgadzają się, że firma Honeywell oraz jej spółki zależne, dostawcy usług, dostawcy oraz dilerzy mają prawo w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia do przeprowadzenia zdalnej aktualizacji oprogramowania lub oprogramowania układowego, ulepszeń, zmian, modyfikacji, dodania nowych funkcji lub naprawy błędów Systemu. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na powyższe warunki i zwalniają Państwo firmę Honeywell oraz jej spółki zależne, dostawców usług, dostawców oraz dilerów z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich działań w zakresie dozwolonym przez prawo.

1. 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIE UMOWY, ZMIANY W SYSTEMIE, OPŁATY.

Przedmiotowa umowa wchodzi w życie w dniu pierwszego użycia Systemu i obowiązuje tak długo, jak korzystają Państwo z Systemu i Usług i opłacają Państwo wszelkie niezbędne opłaty za usługi systemowe. Firma Honeywell może w każdej chwili rozwiązać przedmiotową umowę jeżeli nie spełnią Państwo zawartych w tejże umowie warunków, w tym opłacania wymaganych opłat za usługi systemowe. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym. Jeżeli mają Państwo umowę z dilerem na niektóre Usługi, Państwa prawo do korzystania z Usług podlega opłatą nałożonym przez Stację Centralną lub dilera na rzecz firmy Honeywell za te usługi, a firma Honeywell może zawiesić lub zakończyć dostęp do usług, jeśli diler nie uiści opłaty za usługi świadczone przez firmę Honeywell lub nie zapłacą Państwo swojej Stacji Centralnej należnych kwot. Firma Honeywell ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących stosunku firmy Honeywell z Państwa dilerem lub Stacją Centralną, w tym także stosunku z Państwem. Państwa opłaty wpłacane Stacji Centralnej nie gwarantują Państwu prawa do Systemu i Usług. Mogą Państwo być zobowiązani do zapłacenia dodatkowych opłat na rzecz stron trzecich w związku korzystaniem z Usług Systemowych, niezależnych urządzeń przenośnych, lub Internetu, za transmisję danych, transmisje obrazu lub zdjęć, korzystanie z Internetu, SMS, krótkie kody lub inne opłaty transmisyjne, opłaty lub podatki. Jeżeli firma Honeywell przestanie świadczyć Państwu Usługi z powodu zaniechania płatności przez Państwa, Państwa dilera lub Stacji Centralnej, firma Honeywell nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Muszą Państwo sami ubiegać się od swojego dilera lub Stacji centralnej zwrotu wszelkich przedpłat. W zależności od zamówionych lub posiadanych usług firma Honeywell może zawiesić lub usunąć konto użytkownika ze względu na jego nieaktywność za wcześniejszym powiadomieniem. W zależności od zamówionych lub posiadanych usług mogą Państwo rozwiązać przedmiotową Umowę za wcześniejszym wypowiedzeniem wysłanym do firmy Honeywell. Po rozwiązaniu Umowy licencja przyznana na jej mocy zostanie odebrana i muszą Państwo natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu. Firma Honeywell zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usług po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze. Firma Honeywell zastrzega sobie prawo do pobierania tymczasowych i stałych opłat za korzystanie z Systemu oraz do zmiany lub czasowego zawieszenia Systemu (lub jego części) po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze lub nie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na Państwa możliwość korzystania z Oprogramowania i Usług firmy Honeywell. Użytkownik zgadza się na to, aby firma Honeywell nie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innego podmiotu trzeciego za zmiany, zawieszenie lub uniemożliwienie dostępu do Systemu. Rozumieją Państwo i zgadzają się na to, że jeżeli zmienią Państwo miejsce zamieszkania, Państwa konto zostanie usunięte i nie będą mieli Państwo dostępu do poprzedniego adresu za pomocą systemu Honeywell. Jeżeli podpisali Państwo umowę ze Stacją centralną, muszą Państwo powiadomić ją o fakcie przeprowadzki tak, aby można było usunąć Państwa konto.

1. 4. OŚWIADCZENIA O NIEUDZIELANIU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OTRZYMAJĄ PAŃSTWO DANY SYSTEM, Z WYJĄTKIEM TEGO, CO SPRECYZOWANO W TEJ SEKCJI, WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI (KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAWARTE W PRZEDMIOTOWEJ UMOWIE, ALE KTÓRE ZOSTAŁY WŁĄCZONE W INNY SPOSÓB NA MOCY PRAWA LUB W INNY SPOSÓB), OŚWIADCZENIA ORAZ GWARANCJE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚĆ ZADOWALAJĄCEJ, NIEINGERENCJI, LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU POSTĘPOWANIA, PRAWA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH, SĄ WYŁĄCZONE W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO I SĄ WYKLUCZONE PRZEZ FIRMĘ HONEYWELL, JEJ DOSTAWCÓW I JEJ LICENCJODAWCÓW. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń gwarancji domniemanej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć w całości lub w części określonego użytkownika. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa jako konsument w danej jurysdykcji, które nie zostały określone w przedmiotowej Umowie.

Firma Honeywell nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub zniszczenia doznane przez Państwa, których nie można było przewidzieć. Strata lub szkoda, którą można przewidzieć (i która jest w ten sposób nieściągalna) jest wyraźną konsekwencją naruszenia przez firmę Honeywell lub została dokonana celowo przez Państwa i firmę Honeywell w chwili zawierania przedmiotowej Umowy. Firma Honeywell ani zewnętrzny dostawca usług nie są odpowiedzialni za Państwa wybór ochrony lub systemu alarmowego zainstalowanego w Państwa lokalizacji oraz jej przyłączenie do Stacji centralnej.

Firma Honeywell dostarcza Państwu System, który powinien być używany tylko zgodnie z przedmiotową Umową. Zgadzają się Państwo na nieużywanie Systemu w celach komercyjnych, zawodowych lub odsprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to możliwe na mocy przedmiotowej umowy. Ponadto zgadzają się Państwo, że firma Honeywell nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody poniesione w związku z (i) dokładnością, kompletnością, legalnością, rzetelnością, operatywnością lub dostępnością Systemu oraz treściami lub informacjami lub materiałami dostarczonymi lub dostępnymi za pośrednictwem Systemu; (ii) usunięciem, niemożliwością przechowywania, przypadkowym ujawnieniem, utratą, nieuprawnioną dostawą lub nieterminową dostawą wszelkich informacji lub materiałów; lub (iii) naruszeniem systemów zabezpieczeń domu, chyba że taka strata lub szkoda spowodowana jest przewidywanym naruszenia niniejszej Umowy przez firmę Honeywell. Firma Honeywell nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub wydarzenia, nad którymi nie ma kontroli, w tym treść wiadomości lub forów związanych z Systemem.

Z WYJĄTKIEM TEGO, CO ZOSTAŁO STWIERDZONE W UMOWIE, FIRMA HONEYWELL, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KADRY, AGENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA ZA WSZELKIE STARTY ZYSKU LUB PRZYCHODU, UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU, PRZERWĘ W UDZIALE W RYNKU, UTRATĘ OKAZJI GOSPODARCZEJ, DANE UTRACONE LUB USZKODZONE, UTRATĘ KAPITAŁU LUB ZA POGARSZAJĄCE SIĘ, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB MORALNE STRATY, KTÓRE MAJĄ MIEJSCE, W TYM NA MOCY UMOWY, ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZANIEDBANIA) LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMU, NAWET JEŚLI FIRMA HONEYWELL, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KADRY, AGENCI, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Ograniczenie odpowiedzialności oraz wyłączenie wszelkich rodzajów szkód może nie dotyczyć Państwa w części lub w całości, w zależności od obowiązującego prawa w Państwa jurysdykcji.

Przedmiotowa umowa nie ogranicza odpowiedzialności (i) firmy Honeywell, jej spółek zależnych, pracowników, dyrektorów, kadr, agentów, dostawców lub licencjodawców wobec Państwa za osobistą krzywdę lub śmierć spowodowaną przez ich zaniedbanie; (ii) odpowiedzialności firmy Honeywell wobec Państwa za oszustwo lub świadome wprowadzenia w błąd; lub (iii) odpowiedzialności firmy Honeywell, której nie można wykluczyć, zgodnie z obowiązującym prawem w sprawie przepisów dotyczących ochrony klienta w danej jurysdykcji.

W żadnym wypadku firma Honeywell nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z pobierania lub dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów przez system, opóźnienia lub awarie, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wydarzeń poza kontrolą firmy Honeywell, w tym aktów natury, siły i przyczyn poza jej kontrolą, w tym m.in. awarie Internetu, sprzętu komputerowego, awarie sprzętu telekomunikacyjnego, innych awarii sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, zamieszki społeczne, brak pracowników lub materiałów, pożary, powodzie, burze, wybuchy, działania siły wyższej, wojny, działania rządowe, wyroki sądów krajowych lub zagranicznych, niewykonania osób trzecich, utraty lub wahań ciepła, światła lub klimatyzacji.

W PRZYPADKU, GDY (1) UŻYWAJĄ PAŃSTWO APLIKACJI INNEJ FIRMY NIŻ HONEYWELL DO KONTROLOWANIA PAŃSTWA PRODUKTU FIRMY HONEYWELL; (2) PODŁĄCZAJĄ PAŃSTWO URZĄDZENIE INNEJ FIRMY NIŻ HONEYWELL DO PAŃSTWA SYSTEMU; (3) UŻYWAJĄ PAŃSTWO APLIKACJI OSÓB TRZECICH; LUB (4) STAJĄ SIĘ PAŃSTWO CZĘŚCIĄ SYSTEMU LUB EKOSYSTEMU BIZNESOWEGO OSÓB TRZECICH, UZNAJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE FIRMA HONEYWELL NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, INTEROPERACYJNOŚĆ, LEGALNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ TAKIEJ APLIKACJI, URZĄDZENIA, APLIKACJI LUB EKOSYSTEMU. FIRMA HONEYWELL NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W WYNIKU TAKIEGO WYKORZYSTANIA. KORZYSTANIE Z APLIKACJI, SPRZĘTÓW, API ORAZ EKOSYSTEMÓW OSÓB TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO I KOSZT.

Prosimy zwrócić uwagę, że zobowiązanie firmy Honeywell do dostarczenia usług jest uzasadnionym staraniem, a nie zobowiązaniem zmierzającym do osiągnięcia określonego celu. Firma Honeywell dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć usługi.

 1. 5. POZOSTAŁE.

Niewywiązanie się firmy Honeywell w dowolnym momencie z którekolwiek zapisu Umowy nie może być interpretowane jako stałe odstąpienie od postanowień niniejszej Umowy a takie niewywiązanie nie narusza prawa Honeywell do podejmowania działań w przyszłości do wykonania postanowień niniejszej Umowy.

Oprogramowanie i informacje techniczne dostarczone na mocy przedmiotowej umowy podlegają amerykańskiemu prawu kontroli wywozu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu i eksportu w innych krajach. Zgadzają się Państwo do bezwzględnego przestrzegania tychże przepisów i ponoszą Państwo odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń i licencji na import, eksport i reeksport wymaganych dla tego typu oprogramowania i informacji technicznych oraz utrzymywania dokumentacji w celu wspierania zgodności z tymi przepisami.

Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii i zgodnie z tym prawem należy ją interpretować. Zarówno Państwo jak i spółka Honeywell zgadzają się na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich. Honeywell odnotowuje, że jeżeli nie mieszkają Państwo w Zjednoczonym Królestwie, mają Państwo prawo do skierowania sprawy do sądu w Państwa kraju.

Przyjmuje się, że niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, naruszenie przez Państwa postanowień niniejszej Umowy może spowodować nieodwracalne szkody dla firmy Honeywell, dla których odzyskiwanie odszkodowań pieniężnych byłoby niewystarczające i dlatego firma Honeywell będzie uprawniona do złożenia w odpowiednim czasie roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk w celu ochrony praw firmy Honeywell w ramach niniejszej Umowy, oprócz środków naprawczych przewidzianych przez prawo.

Przedmiotowa umowa oraz warunki sprzedaży firmy Honeywell dla każdego produktu kupowanego bezpośrednio od firmy Honeywell stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a firmą Honeywell i zastępuje w całości wszystkie ustne lub pisemne ustalenia zawarte wcześniej między Państwem a firmą Honeywell w przedmiocie niniejszej Umowy. Państwa umowa subskrypcyjna lub umowa o monitoring ze Stacją Centralną (jeżeli dotyczy) z dilerem lub Stacją Centralną stanowi osobną umowę. Stosunek z dilerem lub Stacją Centralną jest uregulowany osobną umową, a firma Honeywell nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Państwa na jej podstawie. Państwa umowa kupna na zakup sprzętu firmy Honeywell lub innej firmy dotycząca Oprogramowania i Usług firmy Honeywell stanowi osobną umowę ze sprzedawcą sprzętu. Stosunek ze sprzedawcą jest uregulowany osobną umową, a firma Honeywell nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Państwa na jej podstawie.

Ani niniejsza umowa, ani żadne z zawartych w niej praw i obowiązków nie mogą podlegać sprzedaży, cesji, bądź przekazaniu przez dystrybutora, dobrowolnie lub na mocy prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Honeywell. Firma Honeywell może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, według własnego uznania. Przedmiotowa Umowa jest wiążąca dla stron oraz ich obecnych i przyszłych pracowników, dyrektorów, kadry, krewnych, spółek zależnych, agentów, następców, cesjonariuszy, wykonawców, licencjobiorców, podmiotów stowarzyszonych, członków rodziny i gości oraz upoważnionych użytkowników.

Każdy przepis, sekcja i paragraf niniejszej Umowy stanowią oddzielną całość i będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i mogą być interpretowane i stosowane w mniejszym stopniu, w miarę potrzeby. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na inne przepisy, i wszystkie inne postanowienia pozostaną w pełnej mocy bez zmian lub modyfikacji.

 1. 6. WARUNKI DLA URZĄDZEŃ FIRMY APPLE; BENEFICJENT – OSOBA TRZECIA

Niniejsza sekcja dotyczy Państwa tylko wtedy, kiedy używają Państwo Systemu na urządzeniach firmy Apple (np. iPhone, iPad, iPod Touch) (zwanych dalej „urządzeniami firmy Apple”); niniejsza sekcja nie dotyczy Państwa, jeżeli nie używają Państwo Systemu na urządzeniu firmy Apple. Strony uznają, że przedmiotowa umowa licencyjna użytkownika końcowego jest zawarta wyłącznie między Państwem a firmą Honeywell, a nie z firmą Apple, a firma Apple nie jest odpowiedzialna za System i jego treść. Za wszelkie wsparcie oferowane przez firmę Honeywell w związku z Systemem odpowiada firma Honeywell a strony uznają, że firma Apple nie jest odpowiedzialna za udzielnie usług serwisowych w odniesieniu do Systemu. Strony uznają, że firma Apple nie ma obowiązku dostarczyć gwarancji w odniesieniu do Systemu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie będzie miała jakichkolwiek innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Systemu. Strony uznają, że firma Apple nie jest odpowiedzialna za przyjmowanie skarg w odniesieniu do produktu. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za przyjmowanie skarg w odniesieniu do produktu od użytkowników końcowych lub stron trzecich związanych z produktem, w tym m.in.: (i) roszczenia odszkodowawcze w odniesieniu do produktu; (ii) wszelkie roszczenia, że system nie spełnia obowiązującego wymogu prawnego lub ustawowego; oraz (iii) wierzytelności wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych aktów prawnych. Strony uznają, że w przypadku skarg stron trzecich, że System lub posiadanie i używanie przez Państwa Systemu narusza własność intelektualną stron trzecich, firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie wyjaśniające, obronę, rozstrzygnięcie i zadośćuczynienie w odniesieniu do skargi na naruszenie własności intelektualnej. Skargi i zażalenia w odniesieniu do Systemu powinny być kierowane do firmy Honeywell na poniższy adres: connectedhome.dataprivacy@honeywell.com. Strony uznają i zgadzają się, że firma Apple oraz spółki zależne firmy Apple są beneficjentami - osobami trzecimi przedmiotowej umowy i po zaakceptowaniu przez Państwa niniejszych warunków tej Umowy firma Apple będzie miała prawo (co będzie równoznaczne z przyjęciem prawa) do wykonania niniejszej umowy przeciwko Państwu jako jej beneficjent-strona trzecia.

1. 7. UMOWA I WARUNKI ZAKUPU

 • Darmowe wersje próbne

Wszystkie abonamenty miesięczne rozpoczynają się od 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, który jest Użytkownikowi domyślnie udostępniany. W ramach każdego abonamentu miesięcznego oferowany jest tylko JEDEN bezpłatny okres próbny. Abonamenty roczne nie obejmują bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego, straci pozostały, niewykorzystany czas korzystania z usługi i nie będzie mógł ponownie skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej. Aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej, Użytkownik musi wyraźnie zatwierdzić i wyrazić zgodę na dalsze obciążanie jego rachunku należnymi kwotami.

 • Płatności

Użytkownik może spodziewać się, że będą naliczane na jego konto opłaty cykliczne, o ile nie anuluje usługi. Honeywell automatycznie odnowi członkostwo Użytkownika w dniu lub w dniach poprzedzających datę upłynięcia miesięcznego lub rocznego terminu od dnia, w którym firma Honeywell po raz pierwszy obciążyła Użytkownika pierwszą opłatą członkowską. Opłata jest naliczana przy użyciu metody płatności podanej w aplikacji Honeywell.

 • Anulowanie i zwroty

Użytkownik może anulować aktywną subskrypcję w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów z tytułu anulowania lub wcześniejszego rozwiązania umowy. Po dokonaniu anulowania Użytkownik będzie mógł korzystać z pozostałego okresu subskrypcji do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego. Użytkownik NIE otrzyma zwrotu wartości nominalnej za pozostały okres swojego abonamentu członkowskiego związanego z daną kamerą/kamerami, jeśli anuluje swoje członkostwo i/lub dokona dezaktywacji kamer/y. Firma Honeywell zastrzega sobie prawo - według własnego uznania - do zaoferowania Użytkownikowi zwrotu kosztów w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące zakupu.

 • Zmiana planów

Po dodaniu do domu lub mieszkania drugiego urządzenia typu kamera, pojawi się monit o przejście do wyższego poziomu usługi. Opłata za nowy poziom usługi zostanie odpowiednio dostosowana po jej skorygowaniu o wyliczoną proporcjonalnie kwotę opłaty z poprzedniej subskrypcji.

 • Zwroty i wymiany

Użytkownik nie musi zmieniać swojego dotychczasowego abonamentu, jeśli zamierza wymienić jedną lub więcej kamer. Jeśli Użytkownik zwraca kamerę i nie zamierza jej zastępować, musi wówczas anulować aktywną subskrypcję, a następnie usunąć urządzenie z aplikacji Honeywell.


OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W TRAKCIE UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG Z GAMY HONEYWELL CONNECTED HOME

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

O nas

W firmie Honeywell szanujemy prywatność Użytkownika, a ochrona jego danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób, w jaki Honeywell International Inc. i jej spółki zależne („Honeywell” lub „my”) gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane osobowe Użytkownika w związku z produktami i usługami z serii Honeywell Connected Home obejmującymi następujące grupy produktów: produkty z gamy Honeywell Home (poprzednio sprzedawane na rynku pod nazwą „Lyric”), produkty z gamy EvoHome, produkty z serii Total Connect Security oraz produkty Videofied Security (zwane łącznie „Produktami objętymi programem Honeywell Connected Home”).

Dane osobowe to informacje lub zestaw informacji, które w racjonalny sposób pozwalają na identyfikację Użytkownika. Spółką wchodzącą w skład grupy Honeywell, będącą swoistym „nadzorcą” danych osobowych, które posiadamy o Użytkowniku, w związku z:

 • asortymentem produktów z gamy Honeywell Home (obejmującej produkty, które były wcześniej sprzedawane na rynku pod nazwą „Lyric”), oraz asortymentem produktów z gamy EvoHome, jest Honeywell International Inc;
 • asortymentem produktów z gamy Total Connect Security, jest Securité Communications SAS; oraz
 • asortymentem produktów z gamy Videofied Security, jest RSI Video Technologies SAS.

Dane osobowe zebrane o Użytkowniku w związku z innymi witrynami, aplikacjami, produktami i usługami firmy Honeywell mogą być objęte różnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Ważne jest zatem, aby zapoznać się z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, oraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności, jakie możemy przekazać Użytkownikowi w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy jego dane osobowe, aby w pełni zdawał on sobie sprawę z tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy te dane.

Korzystanie przez Użytkownika z produktów objętych programem Honeywell Connected Home oraz wszelkich informacji przekazywanych za ich pośrednictwem podlega zawsze niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz odpowiednim Warunkom świadczenia usług Honeywell i/lub Umowie licencyjnej użytkownika końcowego (w zależności od danego przypadku).

Nasze produkty z serii Honeywell Connected Homes obejmują sprzęt, oprogramowanie, powiązane witryny internetowe, aplikacje na telefon komórkowy/tablet/PC i usługi pomocy technicznej.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG): Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych typów działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, włącznie z przypadkami, gdy polegamy na uzasadnionym interesie przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika lub gdy przetwarzamy jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych wypadkach możemy wykazać, że posiadamy uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w którym to przypadku nie jesteśmy zobowiązani do pozytywnego rozpatrzenia wystosowanego przez Użytkownika wniosku.

Aby uzyskać informacje o rodzajach danych osobowych przetwarzanych w związku z następującymi produktami Użytkownika: -

 • Inteligentne kamery i produkty wchodzące w skład systemu zabezpieczeń domu z gamy Honeywell Home (poprzednio sprzedawane pod nazwą Lyric), EvoHome, Total Connect Security i Videofied Security (produkty objęte programem Connected Home Security): kliknąć na sekcję A. poniżej.
 • Inteligentne termostaty z gamy Honeywell Home (poprzednio sprzedawane pod nazwą Lyric) i/lub EvoHome (termostaty z serii Connected Home): kliknąć na sekcję B. poniżej.
 • Detektory wycieku wody Honeywell Home (poprzednio sprzedawane pod nazwą Lyric) (Connected Water Leakage Detector), kliknąć na sekcję C. poniżej.

Aby uzyskać ogólne informacje o naszych procedurach przetwarzania danych dotyczących wszystkich produktów objętych programem Honeywell Connected Home, Użytkownik proszony jest o kliknięcie odpowiedniego linka na zamieszczonym poniżej wykazie w celu przejścia do interesującej go sekcji:

A. Produkty z gamy Connected Home Security

a) Gromadzenie przez nas informacji

b) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

c) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

B. Termostaty z gamy Connected Home Thermostats

a) Gromadzenie przez nas informacji

b) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

c) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

C. Detektory wycieku wody z gamy Connected Home Water Leakage Detector

a) Gromadzenie przez nas informacji

b) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

c) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

d) Anonimizacja danych Użytkownika

e) Z kim dzielimy się informacjami dotyczącymi Użytkownika

f) Gdzie przechowujemy informacje dotyczące Użytkownika

g) Jak długo przechowujemy informacje dotyczące Użytkownika

h) Marketing

i) Witryny i usługi podmiotów zewnętrznych

j) Dzieci

k) Ochrona danych Użytkownika

l) Pliki cookie

m) Prawa Użytkownika

n) Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

o) Skontaktuj się z nami

A. Produkty z gamy Connected Home Security

Produkty: Produkty z gamy Total Connect Security, obejmujące asortyment produktów z serii Domonial i le Sucre, produkty z gamy Videofied Security, Inteligentne kamery i produkty wchodzące w skład systemu zabezpieczeń domu z gamy Honeywell Home (uprzednio sprzedawane na rynku pod nazwą Lyric, w tym produkty ochronne do samodzielnej instalacji) oraz produkty z serii EvoHome Security (zwane łącznie i osobno „Produktami objętymi programem Honeywell Connected Home”).

a) Gromadzenie przez nas informacji

i. Informacje zbierane bezpośrednio od Użytkownika

Będziemy zbierać bezpośrednio od Użytkownika następujące informacje:

 • Dane dotyczące jego tożsamości, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, państwo, kod pocztowy i/lub kraj);
 • Dane rejestracyjne, takie jak informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w celu korzystania z produktu z serii Connected Home Security, w tym dane logowania i hasła;
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji;
 • Informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej lub rachunku w przypadku zakupu jakichkolwiek usług bezpośrednio od nas;
 • Dane transakcji, w tym zapytania i zamówienia na nasze produkty i usługi oraz szczegóły dotyczące płatności uiszczanych na rzecz i przez Użytkownika;
 • Informacje dotyczące kontroli eksportu, takie jak obywatelstwo i kraj zamieszkania, które pozwalają nam określić, czy Użytkownik spełnia warunki przepisów dotyczących kontroli eksportu, aby otrzymywać informacje o niektórych technologiach;
 • Opinie Użytkownika, w tym informacje, które nam udostępnia przy każdym przesyłaniu nam opinii lub kontaktowaniu się z nami z dowolnego powodu, wypełnianiu ankiety, przystępowaniu do konkursu lub zgłaszaniu problemu.

W sytuacji, gdy zgodnie z prawem lub warunkami zawartej z Użytkownikiem umowy zobowiązani jesteśmy zbierać jego dane osobowe, a Użytkownik nie dostarczy nam tych informacji na nasze żądanie, możemy nie być w stanie świadczyć na jego rzecz żądanej usługi lub zrealizować danej transakcji.

ii. Informacje, jakie zbieramy o Użytkowniku

Możemy gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika w oparciu o korzystanie przez niego z jakiegokolwiek produktu z gamy Connected Home Security, w tym:

 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z produktu z gamy Connected Home Security, liczbie przesłanych bajtów, klikniętych linków, materiałach, do których Użytkownik uzyskuje dostęp, daty i godzin wystąpienia różnych zdarzeń w domu, harmonogramów, włącznie z harmonogramami uzbrajania/rozbrajania, dzienników użytkowania i alarmów, klipów wideo lub audio dotyczących czynności podejmowanych w domu lub firmie, zdjęciach przechowywanych w systemie oraz innych czynności podejmowanych w związku z produktami z gamy Connected Home Security;
 • Dane techniczne, takie jak adres IP (Internet Protocol), typ i możliwości przeglądarki oraz język, system operacyjny, konfiguracja systemu domowego, ustawienia bezpieczeństwa;

W odniesieniu do inteligentnych kamer i produktów wchodzących w skład systemów zabezpieczeń domowych Honeywell Home (wcześniej Lyric) (w tym do produktów zabezpieczających do samodzielnej instalacji):

 • Dane geolokalizacyjne. Za wyraźną zgodą Użytkownika inteligentne kamery i produkty wchodzące w skład systemów zabezpieczeń domowych z gamy Honeywell Home (wcześniej Lyric, w tym produkty zabezpieczające do samodzielnej instalacji) mogą zbierać precyzyjne informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji telefonu komórkowego Użytkownika w celu kontrolowania jego statusu „w domu i poza domem”. Dane geolokalizacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika mogą zostać ujawnione naszym dostawcom usług, którzy mogą je przetwarzać w związku z usługami świadczonymi w naszym imieniu. Po wyrażeniu zgody na zbieranie danych dotyczących dokładnej lokalizacji swojego urządzenia mobilnego, Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać tę zgodę, zarządzając preferencjami dotyczącymi usług lokalizacyjnych za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, jakich używamy w odniesieniu do naszego produktu z gamy Connected Home Security, a także sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, należy zapoznać się z treścią zamieszczonej poniżej sekcji „Pliki cookie".

iii. Dane podlegające szczególnej ochronie

W odniesieniu do niektórych produktów z serii Connected Home Security (w tym produktów ochronnych do samodzielnej instalacji), możemy również zbierać poufne informacje (dane osobowe objęte specjalną ochroną zgodnie z przepisami o ochronie danych) dotyczące Użytkownika, zgodnie z prawem lub dozwolonymi przepisami. Możemy na przykład gromadzić dane biometryczne w celu udostępnienia funkcji rozpoznawania twarzy. Dane osobowe podlegające szczególnej ochronie zbieramy wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Jeśli uzyskamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie poufnych informacji, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie.

b) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

Wykorzystujemy informacje osobowe dotyczące Użytkownika do celów:

 • Udostępnienia produktów z gamy Connected Home Security . Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług lub przeprowadzania żądanych transakcji, w tym dostarczania informacji o produktach lub usługach spółki Honeywell, rozliczania i realizacji zamówień, rejestrowania zakupionych produktów, obsługi roszczeń gwarancyjnych, świadczenia usług wsparcia klienta i ułatwiania Użytkownikowi korzystania z danego produktu z serii Connected Home Security;
 • Doskonalenia prowadzonej przez nas działalności oraz oferowanych produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do przeprowadzania analiz biznesowych lub do innych celów, które pomagają nam rozwijać i poprawiać jakość prowadzonej przez nas działalności oraz oferowanych produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład poprzez dostosowanie danego produktu z gamy Connected Home Security do specyficznych preferencji Użytkownika;
 • Rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu jego informowania o produktach lub usługach, jakie mogą go interesować, oraz powiadamiania go w inny sposób o ofertach, wydarzeniach i aktualnościach, ankietach, ofertach specjalnych i powiązanych tematach. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie i nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Może tego dokonać za pośrednictwem linku „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonego w otrzymanych od nas e-mailem materiałach marketingowych, lub kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;
 • Badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do prowadzenia badań i analiz, które pomogą nam analizować jego preferencje zakupowe, identyfikować produkty i usługi, jakie najlepiej odpowiadają jego wymaganiom, oraz mierzyć skuteczność udostępnianych przez nas reklam;
 • Ochrony i zarządzania prowadzoną przez nas działalnością. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów ochrony i zarządzania prowadzoną przez nas działalnością oraz oferowanymi produktami, w tym rozwiązywaniem problemów, konserwacją systemu, udzielaniem wsparcia, raportowaniem i hostingiem danych;
 • Egzekwowania prawa: Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na oszustwa, naruszenie praw własności intelektualnej, naruszenia naszych Warunków świadczenia usług i/lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszenia prawa lub inne niewłaściwe korzystanie z produktów z serii Connected Home Security.

Będziemy używać danych dotyczących karty debetowej i/lub kredytowej Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu dokonywania zakupu usług związanych z danym produktem z gamy Connected Home Security.

W celu zapewnienia Użytkownikowi, jako klientowi, lepszej i spójnej obsługi, możemy zestawiać informacje opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności z innymi informacjami, które posiadamy o Użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z innych witryn, aplikacji, produktów i/lub usług oferowanych przez firmę Honeywell. Ma to na celu zapewnienie Użytkownikowi ulepszonej i spójnej obsługi podczas jego interakcji z firmą Honeywell, a także udoskonalanie i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb klienta naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i usług.

c) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

Kiedy jest to prawnie wymagane, zawsze zapewniamy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W większości przypadków podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych będzie to, że

 • jest ono niezbędne do świadczenia przez nas usług na rzecz Użytkownika;
 • jest ono niezbędne do wywiązania się naszych zobowiązań prawnych i umownych;
 • uzyskaliśmy zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach. Jeśli poprosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, może on ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • przetwarzanie danych jest konieczne, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwoju i doskonalenia oferowanych przez nas produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów;
 • jest ono niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

B. Termostaty z gamy Connected Home Thermostats

Produkty: Termostaty z serii Honeywell Home (uprzednio sprzedawane na rynku jako termostaty „Lyric”), produkty z gamy EvoHome Comfort, zwane łącznie i osobno „Produktem (- ami) z gamy Connected Home Thermostat”.

a) Gromadzenie przez nas informacji

i. Informacje zbierane bezpośrednio od Użytkownika

Będziemy zbierać bezpośrednio od Użytkownika następujące informacje:

 • Dane dotyczące jego tożsamości, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, państwo, kod pocztowy i/lub kraj);
 • Dane rejestracyjne, takie jak informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w celu korzystania z produktu z gamy Connected Home Thermostat, w tym dane logowania i hasła;
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji;
 • Informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej lub rachunku w przypadku zakupu jakichkolwiek usług bezpośrednio od nas;
 • Dane transakcji, w tym zapytania i zamówienia na nasze produkty i usługi oraz szczegóły dotyczące płatności uiszczanych na rzecz i przez Użytkownika;
 • Informacje dotyczące kontroli eksportu, takie jak obywatelstwo i kraj zamieszkania, które pozwalają nam określić, czy Użytkownik spełnia warunki przepisów dotyczących kontroli eksportu, aby otrzymywać informacje o niektórych technologiach;
 • Opinie Użytkownika, w tym informacje, które nam udostępnia przy każdym przesyłaniu nam opinii lub kontaktowaniu się z nami z dowolnego powodu, wypełnianiu ankiety, przystępowaniu do konkursu lub zgłaszaniu problemu.

W sytuacji, gdy zgodnie z prawem lub warunkami zawartej z Użytkownikiem umowy zobowiązani jesteśmy zbierać jego dane osobowe, a Użytkownik nie dostarczy nam tych informacji na nasze żądanie, możemy nie być w stanie świadczyć na jego rzecz żądanej usługi lub zrealizować danej transakcji.

ii. Informacje, jakie zbieramy o Użytkowniku

Możemy gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika w oparciu o korzystanie przez niego z jakiegokolwiek produktu z gamy Connected Home Thermostat, w tym:

 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z produktu z gamy Connected Home Thermostat, liczbie przesłanych bajtów, klikniętych linkach, dostępnych materiałach, dacie i godzinie uzyskania dostępu do produktu z gamy Connected Home Thermostat oraz innych czynności związanych z użytkowaniem produktu Connected Home Thermostat, w tym informacje dotyczące faktycznej temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wilgotności, informacje GPS/geolokalizacyjne (patrz: poniżej), dane dotyczące wykorzystania termostatu, takie jak stan przekaźników systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (heating, ventilating, and air-conditioning, „HVAC”), czasy pracy, ustawienia, daty i godziny wystąpienia zdarzeń w domu, diagnostyka HVAC oraz dzienniki użytkowania i alarmy z systemu HVAC, a także informacje na temat interakcji termostatu Użytkownika z urządzeniami innych producentów oraz korzystania przez Użytkownika z systemu.
 • Dane techniczne, takie jak adres IP (Internet Protocol), typ i możliwości przeglądarki oraz język, system operacyjny, konfiguracja systemu domowego, ustawienia bezpieczeństwa;
 • Dane geolokalizacyjne. Za wyraźną zgodą Użytkownika, termostaty z gamy Connected Home Thermostat mogą zbierać precyzyjne informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji telefonu komórkowego Użytkownika w celu kontrolowania jego statusu „w domu i poza domem”. Dane geolokalizacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika mogą zostać ujawnione naszym dostawcom usług, którzy mogą je przetwarzać w związku z usługami świadczonymi w naszym imieniu. Po wyrażeniu zgody na zbieranie danych dotyczących dokładnej lokalizacji swojego urządzenia mobilnego, Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać tę zgodę, zarządzając preferencjami dotyczącymi usług lokalizacyjnych za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, jakich używamy w odniesieniu do naszego produktu z gamy Connected Home Thermostat, a także sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, należy zapoznać się z treścią zamieszczonej poniżej sekcji „Pliki cookie".

b) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

Wykorzystujemy informacje osobowe dotyczące Użytkownika do celów:

 • Udostępnienia mu produktów z gamy Connected Home Thermostat. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług lub przeprowadzania żądanych transakcji, w tym dostarczania informacji o produktach lub usługach spółki Honeywell, rozliczania i realizacji zamówień, rejestrowania zakupionych produktów, obsługi roszczeń gwarancyjnych, świadczenia usług wsparcia klienta i ułatwiania Użytkownikowi korzystania z danego produktu z gamy Connected Home Thermostat;
 • Usprawniania prowadzonej przez nas działalności oraz doskonalenia oferowanych produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do przeprowadzania analiz biznesowych lub do innych celów, które pomagają nam rozwijać i poprawiać jakość prowadzonej przez nas działalności oraz oferowanych produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład poprzez dostosowanie danego produktu z gamy Connected Home Thermostat do specyficznych preferencji Użytkownika;
 • Marketingu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu jego informowania o produktach lub usługach, jakie mogą go interesować, oraz powiadamiania go w inny sposób o ofertach, wydarzeniach i aktualnościach, ankietach, ofertach specjalnych i powiązanych tematach. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie i nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Może tego dokonać za pośrednictwem linku „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonego w otrzymanych od nas e-mailem materiałach marketingowych, lub kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do prowadzenia badań i analiz, które pomogą nam analizować jego preferencje zakupowe, identyfikować produkty i usługi, jakie najlepiej odpowiadają jego wymaganiom, oraz mierzyć skuteczność udostępnianych przez nas reklam;
 • Zarządzania i ochrony prowadzonej przez nas działalności. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów ochrony i zarządzania prowadzoną przez nas działalnością oraz oferowanymi produktami, w tym rozwiązywaniem problemów, konserwacją systemu, udzielaniem wsparcia, raportowaniem i hostingiem danych;
 • Egzekwowania prawa: możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na oszustwa, naruszenie praw własności intelektualnej, naruszenia naszych Warunków świadczenia usług i/lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszenia prawa lub inne niewłaściwe korzystanie z produktów z serii Connected Home Thermostat.

Będziemy używać danych dotyczących karty debetowej i/lub kredytowej Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu dokonywania zakupu usług związanych z produktem z gamy Connected Home Thermostat.

W celu zapewnienia Użytkownikowi, jako klientowi, lepszej i spójnej obsługi, możemy zestawiać informacje opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności z innymi informacjami, które posiadamy o Użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z innych witryn, aplikacji, produktów i/lub usług oferowanych przez firmę Honeywell. Ma to na celu zapewnienie Użytkownikowi ulepszonej i spójnej obsługi podczas jego interakcji z firmą Honeywell, a także udoskonalanie i dostosowywanie do indywidualnych potrzeb klienta naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i usług.

c) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

Kiedy jest to prawnie wymagane, zawsze zapewniamy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W większości przypadków podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych będzie to, że:

 • jest ono niezbędne do świadczenia przez nas usług na rzecz Użytkownika;
 • jest ono niezbędne do wywiązania się naszych zobowiązań prawnych i/lub umownych;
 • uzyskaliśmy zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach. Jeśli poprosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, może on ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • przetwarzanie danych jest konieczne, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwoju i doskonalenia oferowanych przez nas produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów;
 • jest ono niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

C. Detektory wycieku wody z gamy Connected Home Water Leakage Detector

Produkty: Detektory wycieku wody z gamy Honeywell Home (poprzednio sprzedawane pod nazwą „Lyric”), zwane „Produktem (-ami) z gamy Connected Home Water Leakage Detector"

a) Gromadzenie przez nas informacji

i. Informacje zbierane bezpośrednio od Użytkownika

Będziemy zbierać bezpośrednio od Użytkownika następujące informacje:

 • Dane dotyczące jego tożsamości, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, państwo, kod pocztowy i/lub kraj);
 • Dane rejestracyjne, takie jak informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w celu korzystania z produktów z gamy Connected Home Water Leakage Detector, w tym dane logowania i hasła;
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji;
 • Informacje finansowe, w tym dane karty kredytowej lub rachunku w przypadku zakupu jakichkolwiek usług bezpośrednio od nas;
 • Dane transakcji, w tym zapytania i zamówienia na nasze produkty i usługi oraz szczegóły dotyczące płatności uiszczanych na rzecz i przez Użytkownika;
 • Informacje dotyczące kontroli eksportu, takie jak obywatelstwo i kraj zamieszkania, które pozwalają nam określić, czy Użytkownik spełnia warunki przepisów dotyczących kontroli eksportu, aby otrzymywać informacje o niektórych technologiach;
 • Opinie Użytkownika, w tym informacje, które nam udostępnia przy każdym przesyłaniu nam opinii lub kontaktowaniu się z nami z dowolnego powodu, wypełnianiu ankiety, przystępowaniu do konkursu lub zgłaszaniu problemu.

W sytuacji, gdy zgodnie z prawem lub warunkami zawartej z Użytkownikiem umowy zobowiązani jesteśmy zbierać jego dane osobowe, a Użytkownik nie dostarczy nam tych informacji na nasze żądanie, możemy nie być w stanie świadczyć na jego rzecz żądanej usługi lub zrealizować danej transakcji.

ii. Informacje, jakie zbieramy o Użytkowniku

Możemy gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika w oparciu o korzystanie przez niego z jakiegokolwiek produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector, w tym:

 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector, liczbie przesłanych bajtów, klikniętych linkach, dostępnych materiałach, dacie i godzinie uzyskania dostępu do produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector oraz innych czynności związanych z użytkowaniem produktu Connected Home Water Leakage Detector, w tym informacje dotyczące faktycznej temperatury w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz wilgotności, dane dotyczące wykorzystania detektora wycieku wody, takie jak ustawienia, daty i godziny wystąpienia zdarzeń w domu, diagnostyka oraz dzienniki użytkowania i alarmy z systemu detekcji wycieku wody, a także informacje na temat interakcji systemu detekcji wycieku wody Użytkownika z urządzeniami innych producentów oraz korzystania przez Użytkownika z systemu.
 • Dane techniczne, takie jak adres IP (Internet Protocol), typ i możliwości przeglądarki oraz język, system operacyjny, konfiguracja systemu domowego, ustawienia bezpieczeństwa;

Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, jakich używamy w odniesieniu do naszego produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector (detektorów wycieku wody Connected Home), a także sposobu ich odrzucenia lub wyłączenia, należy zapoznać się z treścią zamieszczonej poniżej sekcji „Pliki cookie".

d) Jak wykorzystujemy informacje dotyczące Użytkownika

Wykorzystujemy informacje osobowe dotyczące Użytkownika do celów:

 • Udostępniania Użytkownikowi detektorów wycieku wody z gamy Connected Home Water Leakage Detector . Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług lub przeprowadzania żądanych transakcji, w tym dostarczania informacji o produktach lub usługach spółki Honeywell, rozliczania i realizacji zamówień, rejestrowania zakupionych produktów, obsługi roszczeń gwarancyjnych, świadczenia usług wsparcia klienta i ułatwiania Użytkownikowi korzystania z danego produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector;
 • Usprawniania prowadzonej przez nas działalności oraz doskonalenia oferowanych produktów i usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do przeprowadzania analiz biznesowych lub do innych celów, które pomagają nam rozwijać i poprawiać jakość prowadzonej przez nas działalności oraz oferowanych produktów i usług (w tym nowych produktów i usług), na przykład poprzez dostosowanie danego produktu z gamy Connected Home Water Leakage Detector do osobistych preferencji Użytkownika;
 • Marketingu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu jego informowania o produktach lub usługach, jakie mogą go interesować, oraz powiadamiania go w inny sposób o ofertach, wydarzeniach i aktualnościach, ankietach, ofertach specjalnych i powiązanych tematach. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie i nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Może tego dokonać za pośrednictwem linku „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonego w otrzymanych od nas e-mailem materiałach marketingowych, lub kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;
 • Badań i analizy klientów. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do prowadzenia badań i analiz, które pomogą nam analizować jego preferencje zakupowe, identyfikować produkty i usługi, jakie najlepiej odpowiadają jego wymaganiom, oraz mierzyć skuteczność udostępnianych przez nas reklam;
 • Zarządzania i ochrony prowadzonej przez nas działalności. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów ochrony i zarządzania prowadzoną przez nas działalnością oraz oferowanymi produktami, w tym rozwiązywaniem problemów, konserwacją systemu, udzielaniem wsparcia, raportowaniem i hostingiem danych;
 • Egzekwowania prawa: możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na oszustwa, naruszenie praw własności intelektualnej, naruszenia naszych Warunków świadczenia usług i/lub Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, naruszenia prawa lub inne niewłaściwe korzystanie z produktów z serii Connected Home Water Leakage Detector.

Będziemy używać danych dotyczących karty debetowej i/lub kredytowej Użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia mu dokonywania zakupu usług związanych z produktem z gamy Connected Home Water Leakage Detector.

e) Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy dane Użytkownika

Kiedy jest to prawnie wymagane, zawsze zapewniamy istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W większości przypadków podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych będzie to, że:

 • jest ono niezbędne do świadczenia przez nas usług na rzecz Użytkownika;
 • jest ono niezbędne do wywiązania się naszych zobowiązań prawnych i/lub umownych;
 • uzyskaliśmy zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach. Jeśli poprosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, może on ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • przetwarzanie danych jest konieczne, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy, na przykład w celu rozwoju i doskonalenia oferowanych przez nas produktów i usług z korzyścią dla naszych klientów;
 • jest ono niezbędne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

D. Anonimizacja danych Użytkownika

Możemy dokonać anonimizacji danych Użytkownika, aby nie mogły one być już dłużej wykorzystywane do celów jego identyfikacji. Zanonimizowane dane nie są uznawane jako dane osobowe i dlatego nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności. Zanominizowane dane możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać w dowolnym celu.

E. Z kim dzielimy się informacjami dotyczącymi Użytkownika

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika wybranym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług na naszą rzecz, w tym:

 • nasze podmioty stowarzyszone, dostawcy, dystrybutorzy i podwykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania dowolnej umowy z Użytkownikiem,
 • reklamodawcom i dostawcom usług marketingowych, świadczącym usługi na naszą rzecz,
 • dostawcom analiz, którzy pomagają nam w doskonaleniu i optymalizacji naszych produktów i usług,
 • przyszłym sprzedawcom lub kupującym (bądź ich doradcom) całość lub część naszych aktywów biznesowych i/lub
 • organom ścigania, sądom, organom regulacyjnym, organom rządowym lub innym podmiotom zewnętrznym, jeżeli uznamy, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, bądź chronienia we wszelki inny sposób naszych praw lub praw jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego.

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim na jego prośbę. W takim wypadku nie będziemy w stanie kontrolować i nie jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkownika przez rzeczoną stronę trzecią. Obowiązki wspomnianych podmiotów w kwestii ochrony danych osobowych Użytkownika są regulowane przez umowę, jaką podmioty te zawarły z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik zdecyduje się kontrolować swoje urządzenie z gamy Honeywell Connected Home Products za pomocą aplikacji, oprogramowania lub innego produktu producenta zewnętrznego, Honeywell nie może kontrolować sposobu gromadzenia, przechowywania, ujawniania i wykorzystywania danych osobistych Użytkownika przez ten podmiot zewnętrzny ani ponosić za te działania odpowiedzialności.


F. Gdzie przechowujemy informacje dotyczące Użytkownika

Ogólne

Honeywell jest firmą o zasięgu globalnym i – z uwagi na ten fakt – dane osobowe Użytkownika mogą być gromadzone, przekazywane lub udostępniane przez Honeywell, spółki wchodzące w skład naszej grupy, naszych dostawców i/lub przedstawicieli znajdujących się w krajach poza krajem zamieszkania Użytkownika, w tym w dowolnym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Stanów Zjednoczonych i Indii. Należy pamiętać, że ochrona prywatności i wymogi prawne, w tym prawa organów państwowych do uzyskania dostępu do danych osobowych, w niektórych z tych krajów mogą nie być równoważne z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika. Podejmiemy jednak uzasadnione kroki, aby zapewnić ochronę prywatności Użytkownika.

Użytkownicy zlokalizowani na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane lub udostępniane przez firmy z grupy Honeywell, jej przedstawicieli, dystrybutorów, podwykonawców lub dostawców w krajach znajdujących się poza Unią Europejską, a mianowicie w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych przekazywanych poza EOG. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Użytkownicy zlokalizowani poza ternem EOG

Poprzez korzystanie lub dostęp do naszych produktów z gamy Honeywell Connected Home lub kontaktowanie się z nami i przekazanie nam swoich danych Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie tychże danych osobowych poza granice swojego kraju zamieszkania, jak wskazano powyżej.

G. Jak długo przechowujemy informacje dotyczące Użytkownika

O ile nie określono inaczej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, zachowamy dane Użytkownika przez okres, przez który będzie on korzystać z danego produktu należącego do gamy Honeywell Connected Home lub przez dowolny inny okres (może być on dłuższy lub krótszy), przez który jego dane zostaną zachowane i na który Użytkownik wyraził uprzednio wyraźną zgodę. Po upływie tego okresu usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe Użytkownika (chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu ich przechowywania). Jeśli Użytkownik przestanie używać produktu objętego programem Honeywell Connected Home, możemy nadal wykorzystywać nieidentyfikujące go anonimowe lub zagregowane dane w celach analitycznych, badawczych i rozwojowych. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, dopóki nie zrezygnuje on z otrzymywania dalszych bezpośrednich informacji marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem.

H. Marketing

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu jego informowania o produktach lub usługach, jakie mogą go interesować, oraz powiadamiania go w inny sposób o ofertach, wydarzeniach i aktualnościach, ankietach, ofertach specjalnych i powiązanych tematach. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie i nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Może tego dokonać za pośrednictwem linku „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczonego w otrzymanych od nas e-mailem materiałach marketingowych, lub kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

I. Witryny i usługi podmiotów zewnętrznych

Nasze produkty gamy Honeywell Connected Home mogą zawierać linki do stron internetowych, produktów i usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te witryny ani za regulujące je przepisy. Informacje zbierane przez te strony trzecie, mogące obejmować takie dane, jak dane kontaktowe Użytkownika, podlegają ich własnej polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tychże stron trzecich.

Jeśli którykolwiek z naszych produktów objętych programem Honeywell Connected Home jest rozprowadzany przez stronę trzecią, na przykład przez dystrybutora, wykonawcę lub sprzedawcę detalicznego, zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika przez te strony trzecie podlega ich własnej polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że firma Honeywell nie kontroluje procesu gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych przez rzeczone strony trzecie. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika tymże stronom trzecim zgodnie z warunkami naszej umowy o świadczenie usług, zawartej ze wspomnianą stroną trzecią. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tychże stron trzecich.

J. Dzieci

Firma Honeywell nie przetwarza świadomie żadnych informacji osobistych dotyczących dzieci w związku z produktami z gamy Honeywell Connected Home. Znaczenie terminu „dzieci” podlega prawom i przepisom obowiązującym na terenie jurysdykcji, w której Użytkownik posiada swoje miejsce zamieszkania.

K. Ochrona danych Użytkownika

Honeywell dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Stosujemy różne technologie i procedury zabezpieczające, chcąc pomóc w ochronie danych osobowych Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Żaden system informatyczny nie jest w 100% bezpieczny, zatem nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Nie ponosimy ponadto odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji przesyłanych do produktów objętych programem Honeywell Connected Home przez sieci, nad którymi nie sprawujemy kontroli, w tym za Internet i sieci bezprzewodowe.

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika zależy również od niego samego. W przypadku, gdy udostępnimy Użytkownikowi (lub gdy wybierze on) jego identyfikator i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do produktów objętych programem Honeywell Connected Home, jest on odpowiedzialny za zachowanie poufności tychże danych logowania i nieujawnianie ich innym.

L. Pliki cookie

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji pobieranych na dysk twardy lub pamięć przeglądarki. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera lub innego urządzenia.

Kategorie stosowanych przez nas plików cookie:

Rodzaje plików cookie, jakie możemy stosować, dzielą się na cztery kategorie: absolutnie konieczne, dotyczące wydajności, dotyczące funkcjonalności i profilu oraz dotyczące reklam.

1. Absolutnie konieczne pliki cookie

Pliki te mają kluczowe znaczenie dla obsługi produktów z gamy Honeywell Connected Home, zwłaszcza w powiązaniu z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień. Bez tych plików cookie nie można świadczyć usług, o które Użytkownik poprosił. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają Użytkownikowi logowanie do bezpiecznych obszarów produktów objętych programem Honeywell Connected Home, lub tzw. „pliki cookie dotyczące koszyka” służące do zapamiętywania produktów, które Użytkownik chce kupić, gdy dodaje te produkty do swojego koszyka lub przechodzi do kasy.

2. Pliki cookie dotyczące wydajności

Pliki te zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z naszych produktów objętych programem Honeywell Connected Home, np. które strony Użytkownik odwiedza najczęściej oraz czy Użytkownik otrzymuje z pewnych stron komunikaty o błędach. Pomaga nam to udoskonalić sposób działania naszych produktów z gamy Honeywell Connected Home, na przykład poprzez zapewnienie, że Użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają.

3. Pliki cookie dotyczące funkcjonalności i profilu

Te pliki cookie są używane do rozpoznawania Użytkownika podczas korzystania przez niego z produktów objętych programem Honeywell Connected Home. Dzięki temu możemy dokonać personalizacji naszych treści, przywitać Użytkownika, zwracając się do niego po imieniu, i zapamiętać jego preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).4. Pliki cookie dotyczące reklam

Te pliki cookie rejestrują sposób interakcji Użytkownika z produktami z gamy Honeywell Connected Home i mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam, jakie najbardziej odpowiadają Użytkownikowi i jego interesom. Mogą też służyć do ograniczania czasu wyświetlania reklam, a także pomagać w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowej. Bez tych plików napotykane reklamy internetowe będą mniej dostosowane do Użytkownika i jego zainteresowań.

5. Pliki cookie stron trzecich

Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami, którzy mogą również zamieszczać pliki cookie w naszych produktach objętych programem Honeywell Connected Home, np. Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube i Adobe Flashplayer, z jakich możemy korzystać w celu wyświetlania treści wideo. Ww. dostawcy zewnętrzni są odpowiedzialni za pliki cookie, które zamieszczają w naszych produktach z serii Honeywell Connected Home. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przejść do strony internetowej dotyczącej odpowiedniego podmiotu zewnętrznego.

Ustawianie preferencji dotyczących plików cookie

W większości przypadków potrzebujemy zgody Użytkownika, aby móc korzystać z plików cookie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której plik cookie jest niezbędny, abyśmy mogli świadczyć na rzecz Użytkownika żądaną usługę. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w formie baneru cookie po pierwszym użyciu odpowiedniego produktu z gamy Honeywell Connected Home.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, modyfikując ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucać lub wyłączać pliki cookie. Jeśli tego dokona, musi pamiętać, że niektóre funkcje produktów z gamy Honeywell Connected Home. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączenia, należy wejść na stronę: www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

M. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem produktów objętych programem Honeywell Connected Home, różniące się w zależności od kraju zamieszkania. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem EOG, mogą mu przysługiwać prawa opisane poniżej. W przypadku innych użytkowników, przysługujące im prawa będą zależeć od praw obowiązujących w ich kraju zamieszkania. Ułatwimy Użytkownikowi korzystanie z przysługujących mu praw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw Użytkownika, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Aby pomóc Użytkownikowi w egzekwowaniu swoich praw, możemy poprosić go o podanie konkretnych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Będziemy odpowiadać na wszelkie wystosowane przez Użytkownika prośby o skorzystanie z przysługujących mu praw w terminach wymaganych przez prawo. Możemy pobierać opłatę w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Użytkownika wniosku, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Aby pomóc Użytkownikowi zrozumieć swoje prawa, podsumowaliśmy je poniżej i przedstawiliśmy wytyczne dotyczące różnych okoliczności, w których mogą one mieć zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw Użytkownika lub w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał z któregokolwiek z nich skorzystać, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Bardziej szczegółowy opis praw Użytkownika:

 1. Prawo do otrzymania informacji: Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i prawa. Dlatego właśnie udostępniamy informacje zawarte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 1. Prawo dostępu: Użytkownik może mieć prawo dostępu, przeglądania i korekty danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych produktów z grupy Honeywell Connected Home lub poprzez kontaktowanie się z nami W niektórych przypadkach Użytkownik może to uczynić wchodząc na stronę, na której udostępnił wspomniane informacje Użytkownik może nam pomóc w utrzymaniu dokładności dotyczących go danych, powiadamiając nas o wszelkich zmianach w swoim adresie pocztowym, numerze telefonu lub adresie e-mail.
 1. Prawo sprzeciwu: Użytkownik może być uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych typów działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, włącznie z przypadkami, gdy polegamy na uzasadnionym interesie przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika lub gdy przetwarzamy jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych wypadkach możemy wykazać, że posiadamy uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w którym to przypadku nie jesteśmy zobowiązani do pozytywnego rozpatrzenia wystosowanego przez Użytkownika wniosku.
 1. Prawo usunięcia: Użytkownik może być uprawniony do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, na przykład wówczas, gdy informacje nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może być uprawniony do zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych, np. w sytuacji, gdy Użytkownik kwestionuje dokładność informacji.
 1. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik może być uprawniony do otrzymywania i ponownego wykorzystywania swoich danych osobowych na użytek osobisty. Jest to znane jako prawo do przenoszenia danych i, w stosownych wypadkach, wymaga od nas przeniesienia, skopiowania lub dokonania transferu danych osobowych Użytkownika z naszych systemów do Użytkownika lub (tam, gdzie jest to technicznie wykonalne) do wybranego przez niego podmiotu zewnętrznego, bez wpływu na ich użyteczność.
 1. Zgoda: Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może mieć prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Może to uczynić, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub, w przypadku e-mail marketingu, za pośrednictwem linku „wypisz się” w którymkolwiek z naszych e-maili marketingowych. Nie wpłynie to na zgodność z prawem jakiegokolwiek dotychczasowego procesu przetwarzania danych.

N. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Warunki niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mogą od czasu do czasu ulegać zmianom. Będziemy publikować wszelkie wprowadzone zmiany na tej stronie, a jeśli będą one znaczące, podejmiemy dodatkowe kroki, jakie mogą być prawnie wymagane.

O. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenie o ochronie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem Honeywellprivacy@honeywell.com

Jeśli Użytkownik wyraża chęć skontaktowania się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności danych, prosimy o wysłanie e-maila na adres: Honeywellprivacy@honeywell.com.

Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na którąkolwiek ze zgłoszonych nam skarg lub uważa, że sposób, w jaki przetwarzamy jego dane nie jest zgodny z przepisami o ochronie danych, może złożyć skargę do swojego przełożonego odpowiedzialnego za ochronę jego danych. Będziemy jednak wdzięczni za danie nam szansy rozwiązania wątpliwości i właściwego zareagowania na zgłoszony problem, dlatego prosimy o kontakt z nami w sprawie wszelkiej ewentualnej skargi.