HONEYWELL CONNECTED HOME GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS UN KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Pēdējoreiz atjaunināts 2018. gada 25. maijs

Sveicināti! Turpmāk tekstā ir izklāstīts Honeywell Connected Home Galalietotāja licences līgums un Konfidencialitātes paziņojums.

Būtiskie elementi:

Galalietotāja licences līgumā ietilpst:

 • Programmatūras licence, kas regulē jūsu programmatūras lietošanu;
 • Pakalpojuma noteikumi;
 • Noteikti mūsu finanšu un pārējās atbildības ierobežojumi saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, kas varētu jums rasties, lietojot sistēmu un pakalpojumus.

Konfidencialitātes paziņojums cita starpā atspoguļo:

 • Informāciju, kuru mēs apkopojam:
  • Informāciju, kuru jūs sniedzat, aizpildot savu konta reģistrāciju, piem., vārds, uzvārds, e-pasts, adrese un pasta indekss;
  • Informāciju par to, kā jūs lietojat sistēmu un/vai pakalpojumus, piem., kā un kad jūs lietojat sistēmas vai pakalpojumus, lietošanas biežums u.c.;
  • Datus, kas saistīti ar sistēmām un/vai pakalpojumiem, piem., iekštelpu/ārpustelpu temperatūras, grafiki, pasākumu un brīdinājumu laika noteikšana, audio vai video klipi, iestatījumi u.c.;
  • Cita veida informāciju, kā norādīts turpmāk Paziņojumā;
  • Kā mēs izmantojam informāciju:
   • Lai sniegtu pakalpojumu un darbinātu sistēmu;
   • Lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
   • Lai piedāvātu jums produktus un pakalpojumus, kas mūsuprāt jums varētu interesēt; mēs neizpaužam jūsu kontaktinformāciju trešajām personām mārketinga nolūkā bez skaidras jūsu piekrišanas;
   • Citos veidos, kā turpmāk norādīts Paziņojumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMU

Honeywell izmantotie trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Honeywell izmanto trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai iespējotu dažus Honeywell pakalpojumu aspektus – tādus kā, piemēram, mākoņu pakalpojumus, datu uzglabāšanu, sinhronizēšanu un komunikāciju, izmantojot mākoņu pakalpojumu sniedzējus. Šie trešo personu pakalpojumi ir ārpus Honeywell kontroles, bet to darbība var ietekmēt vai tos var ietekmēt Honeywell pakalpojumu izmantošana un uzticamība. Lūdzam ņemt vērā, ka (i) Honeywell pakalpojumu izmantošana un pieejamība ir atkarīga no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, (ii) šie trešo personu pakalpojumu sniedzēji negarantē savu pakalpojumu 100% pieejamību, un (iii) Honeywell nav atbildīgs par kaitējumiem un zaudējumiem, kas nodarīti šo trešo personu pakalpojumu izmantošanas rezultātā.

Honeywell sistēmas paredzētā izmantošana. Sistēmai ir paredzēts būt pieejamai un izmantojamai laikā neierobežotai kritiskai informācijai un produktu kontrolei. Lai gan Honeywell mērķis ir padarīt Honeywell sistēmu ļoti uzticamu un pieejamu, tā nebūs pieejama 100% laika. Sistēmā var rasties sporādiski pārrāvumi un traucējumi dažādu ārpus Honeywell ietekmes esošu iemeslu dēļ, ieskaitot, cita starpā, Wi-Fi pārrāvumus, pakalpojumu sniedzēju darbspējas laiku, mobilos paziņojumus un operatorus.

Pakalpojumi netiek izmantoti dzīvības nodrošināšanai vai kritiskos gadījumos. Sistēma nav sertificēta reaģēšanai uz avārijas gadījumu. Turklāt Sistēmu nevar uzskatīt par dzīvību glābjošu risinājumu cilvēkiem briesmās mājās vai uzņēmumos, un tā neaizstāj pakalpojumus avārijas gadījumā. Visi dzīvībai bīstamie un avārijas gadījumi ir jānovirza attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai sniegtu uzraudzības un drošības vai ugunsgrēka trauksmes pakalpojumus, jūs varat noslēgt atsevišķu līgumu ar sertificētu Centrālo staciju.

Paziņojumu uzticamība. Sistēma, ieskaitot attālinātu piekļuvi un mobilos paziņojumus, nebūs 100% pieejama. Var būt gadījumi, kad jūs nesaņemat paziņojumu. Paziņojumu efektivitāte ir atkarīga no iepriekšminēto trešo personu produktiem un pakalpojumiem un jūsu iekārtu funkcionalitātes. Jūs esat atbildīgi par jūsu datora vai mobilās iekārtas funkcionalitāti.

SISTĒMA NAV TREŠĀS PERSONAS UZRAUDZĪTA AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOŠANAS SISTĒMA – HONEYWELL NEUZRAUGA AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOJUMUS UN AVĀRIJAS GADĪJUMĀ NENOSŪTĪS AVĀRIJAS DIENESTUS UZ JŪSU MĀJĀM VAI UZŅĒMUMU.

JUMS NEVAJADZĒTU PAĻAUTIES UZ SISTĒMU DZĪVĪBAS GLĀBŠANAS VAI KRITISKIEM MĒRĶIEM. MOBILIE PAZIŅOJUMI PAR JŪSU PRODUKTU STATUSU UN BRĪDINĀJUMIEM TIEK SNIEGTI TIKAI INFORMĀCIJAS NOLŪKĀ – TIE NEAIZSTĀJ TREŠO PERSONU UZRAUDZĪTU AVĀRIJAS GADĪJUMU PAZIŅOJUMU SISTĒMU.

Nav garantijas. Nav garantijas, ka Sistēma nodrošinās atbilstošu brīdinājumu jebkurā situācijā vai arī, ka tā netiks kompromitēta vai apieta, pirms tā sazināsies ar iestādi vai personu, kas ir atbildīga par uzraudzību un atbildēšanu uz paziņojumiem, ko sūtījusi jūsu ielaušanās trauksmes vai ugunsgrēka signalizācijas vadības pults vai līdzīga iekārta, kas paredzēta brīdināšanai par iespējamo kaitējumu vai traucējumu personām vai īpašumam („Centrālā stacija”), ja jūsu trauksmes sistēma ir pieslēgta tādai, vai ka tā novērsīs jebkādu miesas bojājumu vai īpašuma zudumu, ko izraisījusi ielaušanās, laupīšana, ugunsgrēks, pārlieks karstums, aukstums vai mitrums, u.tml. Turklāt nav garantijas, ka Sistēma vai jūsu mobilā ierīce, vai dators pārraidīs vai saņems visus signālus, kurus jūs sūtāt vai kas tiek sūtīti jums vai jūsu apakšuzņēmējam, dīlerim vai centrālajai stacijai saistībā ar jūsu abonētajiem Sistēmas pakalpojumiem, ieskaitot signālus par jūsu signalizācijas sistēmas aktivizēšanu vai deaktivizēšanu. Jūs atzīstat, ka apsardzes vai ugunsgrēka trauksmes sistēmas esamība negarantē to, ka nenotiks ieaušanās, laupīšana, ugunsgrēks vai cits gadījums, un tā nav apdrošināšanas polise. Jūs atzīstat, ka Sistēmas pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no jūsu datora, mobilās ierīces, mājas elektroinstalācijas, jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja, jūsu satelīta pakalpojumu sniedzēja ģeolokācijas pakalpojumu gadījumā un jūsu mobilās ierīces nesēja, un jūs atzīstat, ka esat atbildīgi par visām ar to izmantošanu saistītajām maksām un par jebkādu ar šādu izmantošanu saistītu līgumu ievērošanu. Turklāt jūs atzīstat, ka Honeywell un jebkurš tīkla pakalpojumu sniedzējs nevar garantēt jebkādas bezvadu pārraides drošību un nebūs atbildīgs par jebkādu drošības trūkumu saistībā ar jebkura pakalpojuma lietošanu. Jūs piekrītat nepārdot tālāk nevienu bezvadu pakalpojumu, kas jums ir sniegti Sistēmas ietvaros. Honeywell negarantē, ka Sistēma būs savietojama ar visiem datoriem vai plaukstdatoru ierīcēm. Šo ierīču savietojamību vajadzētu vispirms izmēģināt mājās, pirms to lietošanas ārpus mājas.

Honeywell nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kuru pamatā ir prasība, ka Sistēma nesniedza paziņojumu vai jebkāda veida brīdinājumu, un ar šo jūs atbrīvojat Honeywell no jebkādas no tā izrietošās atbildības.

HONEYWELL CONNECTED HOME GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Šis Honeywell gala lietotāja licences līgums („Līgums") ir tiesisks līgums, kas noslēgts starp jums un Honeywell International Inc. un tā filiālēm („Honeywell”) par Honeywell pakalpojumu un Honeywell programmatūras licences (abi definēti turpmāk tekstā) izmantošanu. Ērtības labad mēs produktu, programmatūras un pakalpojumu kombināciju, vai jebkādu to kombināciju, ko mēs jums sniedzam, saucam par „Sistēmu”.

Piekrītot šim Līgumam vai uzinstalējot vai izmantojot Sistēmu, jūs piekrītat, ka šā Līguma noteikumi un nosacījumi ir jums saistoši. Jūs piekrītat, ka esat Sistēmas gala lietotājs, un jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs un tiesīgs slēgt šo Līgumu.

Šis Līgums ietver vairāku dažādu Honeywell produktu un pakalpojumu lietošanu; skaidrības labad, atsevišķos gadījumos noteikti šā Līguma noteikumi attiecas tikai uz specifisku produktu vai pakalpojumu.

1. LICENCE, IEROBEŽOJUMI

Šis Līgums ir paredzēts Honeywell savienoto risinājumu izmantošanai, ieskaitot Honeywell programmatūru lietošanai uz jebkura Honeywell produkta un komunikāciju tīkla, Honeywell programmatūru, kas pieļauj tīmeklī bāzētu interfeisu un tā pamatā esošu funkcionalitāti un piekļuvi Honeywell pakalpojumiem, Honeywell mobilo ierīču lietojumprogrammu un jebkuru Honeywell tīklu, kas saistīti ar jebkuru no iepriekšminētajiem, (kopā saukti „Honeywell pakalpojumi”) lietošanu un programmatūras licenču izsniegšanu iepriekšminētajiem produktiem, kas ietver datoru programmatūru un lietojumprogrammas un var ietvert saistītos medijus, drukātos materiālus un „tiešsaistes” vai elektroniskos dokumentus, un minētās programmatūras jebkādas nākotnes versijas, izlaides, atjauninājumus, ielāpus, kļūdu labojumus ( „Honeywell programmatūra”).

Sistēmā ietilpst Honeywell piederoša programmatūra un Honeywell licencēta programmatūra, un to aizsargā Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskie autortiesību likumi un līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma likumi un līgumi. Sistēma ir jums licencēta, bet ne pārdota. Saskaņā ar šā Līguma noteikumiem Honeywell piešķir jums ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu licenci (bez tiesībām izsniegt apakšlicences, izņemot kā norādīts turpmāk tekstā) Sistēmas un ar to saistītās Honeywell programmatūras lietošanai, tikai un vienīgi jūsu personīgai lietošanai uzraudzībai jūsu mājās vai uzņēmumā. Minētā licence ietver tiesības instalēt Honeywell programmatūru uz jūsu personīgā datora un/vai mobilās ierīces un izmantot Honeywell programmatūru kopā ar jūsu licencēto Sistēmas izmantošanu. Honeywell nepieļauj nereģistrētu Sistēmas lietošanu, pavairošanu un izplatīšanu, un tā ir ASV un starptautisko autortiesību likumu pārkāpums, kam tiek piemēroti civilie un kriminālie sodi. Jums ir īpaši aizliegts sagatavot vai izplatīt Sistēmas kopijas, izņemot, ja to pieļauj piemērojamie likumi. Honeywell pilnībā un ekskluzīvi patur visas jebkura veida tiesības uz Sistēmu un citas Honeywell tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā Līgumā (ieskaitot programmatūras objektkodu un pirmkodu). Jūs nedrīkstat īrēt, nomāt, kopēt, modificēt vai pārveidot Sistēmu, vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Sistēmu. Jūs nedrīkstat izmainīt vai aizvākt nevienu Honeywell autortiesību vai īpašumtiesību paziņojumu vai uzrakstu, kas redzams Sistēmā. Jūs nedrīkstat veikt Sistēmas apvērsto projektēšanu, dekompilāciju vai demontāžu, izņemot ciktāl to skaidri pieļauj piemērojamo likumu obligātie noteikumi (ieskaitot nacionālos likumus, kas ievieš 1991. gada 14. maija Eiropas Padomes Direktīvu 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību), lai iegūtu noteiktu informāciju šajos likumos noteiktajiem ierobežotajiem mērķiem. Jūs nevarat īstenot šajos likumos norādītās tiesības, ja vien jūs neesat to iepriekš rakstveidā pieprasījuši un Honeywell ir jums atteicis sniegt pieprasīto informāciju 30 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma. Izņemot kā norādīts šajā Līgumā, jūs nedrīkstat nodrošināt piekļuvi Sistēmai nevienai trešajai personai, kā arī jūs neesat tiesīgi nodrošināt trešo personu piekļuvi Sistēmas radītai produkcijai vai Sistēmas izpildījumam vai funkcionālam novērtējumam.

Ja jūs esat Centrālā stacija vai dīleris, jūs esat tiesīgi izsniegt apakšlicences piekļuvei Sistēmai tikai gala lietotājiem, pie nosacījuma, ka katrs gala lietotājs piekrīt šā Līguma noteikumiem un visas piemērojamās maksas tiek samaksātas Honeywell.

Sistēmā var būt iekļautas vai tā var būt radusies no trešo personu licenču devēju materiāliem. Šādiem trešo personu materiāliem var būt ierobežojumi papildus šajā Līgumā minētajiem ierobežojumiem. Jūs piekrītat, ka ikviens trešās personas piegādātājs ir tiesīgs īstenot šo Līgumu attiecībā uz attiecīgās trešās personas programmatūru.

Sistēma var ietvert Atvērtā pirmkoda programmatūru, kas jums ir nodrošināta saskaņā ar atvērtā pirmkoda licences līgumu vai autortiesību paziņojumu, kas pievienots šai Atvērtā pirmkoda programmatūrai. Šajā Līgumā termins „Atvērtā pirmkoda programmatūra” ir jebkura programmatūra, programma, modulis, kods, bibliotēka, datu bāze, draiveris vai līdzīgs komponents (vai tā daļa) bez autoratlīdzības, īpašniekprogrammatūra, kuras izmantošanai ir nepieciešamas līgumsaistības starp lietotāju un trešo personu, vai jebkura licence, kuru apstiprinājusi Atvērtā pirmkoda iniciatīva (Open Source Initiative), Brīvās programmatūras fonds (Free Software Foundation) vai līdzīga grupa.

Ja jūs savas Sistēmas ietvaros abonējat GPS izsekošanas pakalpojumus (GPS Tracking Services), jūs piekrītat, ka jūs izmantosiet pakalpojumus atkarībā no atrašanās vietas tikai saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un tā, kā tas ir paredzēts Pakalpojumam pievienotajā dokumentācijā. Jūs atzīstat, ka Honeywell nav atbildīgs par to, ka jūs izmantojat Pakalpojumu neatbilstoši likumam vai pretēji paredzētajam mērķim.

2. PAROLE UN PIEKĻUVE

Jūs piekrītat: (a) sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā noteikts reģistrācijas veidlapā, un (b) uzturēt un nekavējoties atjaunināt šo informāciju. Jums ir jāizveido lietotājvārds un parole, lai piekļūtu Sistēmai. Ja jums ir izsniegts pagaidu lietotājvārds un parole, jums ir jāmodificē pagaidu piekļuves dati un jāizveido savs lietotājvārds un parole. Jūs esat atbildīgi par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī esat pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu paroli, kontu vai jebkuru apakškontu. Jūs piekrītat (a) nekavējoties nomainīt savu paroli jebkāda drošības pārkāpuma gadījumā, (b) paziņot savai Centrālajai stacijai, ja esat saskārušies ar drošības pārkāpumu, un (c) nodrošināt, ka katras sesijas beigās jūs izejat no sava konta. Jūs piekrītat, ka šā Līguma noteikumi būs saistoši un regulēs attiecības starp Honeywell un jebkuru trešo personu, kurai jūs piešķirat piekļuves tiesības jūsu kontam vai atļaujat uzturēt apakškontu. Turklāt jūs piekrītat veikt jebkurus un visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šim Līgumam un īstenotu tā noteikumus, kā arī atlīdzinātu Honeywell jebkuras un visas izmaksas, kaitējumu, zaudējumus vai izdevumus, kas rastos saistībā ar šādu trešās personas lietotāju. Honeywell nevar būt un nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no neatbilstības šai nodaļai.

Ja jūsu iekārta nedarbojas, tā var traucēt Sistēmas tīkla darbībai. Kompetentas valsts iestādes var pieprasīt, lai Honeywell būtu tūlītēja piekļuve jūs iekārtai avārijas gadījumā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, statūtiem, noteikumiem vai tiesas izpildrakstu. Jūs piekrītat avārijas gadījumā pēc nepieciešamības nodrošināt šādu piekļuvi vai nu jūsu Centrālajai stacijai, vai dīlerim, vai Honeywell tīkla pārstāvjiem pēc pieprasījuma.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums ir izvēles iespēja pievienot papildu līdzējus savam kontam, un šiem līdzējiem būs pilna vai daļēja piekļuve Sistēmai, tai skaitā arī spēja aplūkot un mainīt jūsu ikdienas grafiku un termostatu, un/vai drošības vai mājas automatizācijas iestatījumus un programmējumu. Jūs atzīstat un piekrītat arī, ka Honeywell nav nekādas atbildības pret jums par šādu līdzēju darbībām. Jūs atzīstat un piekrītat arī, ka jums ir izvēle iekļaut savā konta informācijā jūsu uzņēmēja vai dīlera informāciju, un šāds līdzējs var saņemt trauksmes signālus no Sistēmas par jūsu māju (piem., gadījumā, ja temperatūra jūsu mājā nokrīt zem sasalšanas punkta, vai cita starpā aizsardzības vai drošības pārkāpuma gadījumā) kopā ar noteiktu Kontaktinformāciju (kā definēts turpmāk tekstā), lai varētu identificēt trauksmes signāla avotu. Jūsu uzņēmējs vai dīleris var sazināties ar jums gadījumā, ja tiek saņemts šāds trauksmes signāls. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Honeywell nav atbildīgs par jebkādām šā uzņēmēja vai dīlera darbībām vai bezdarbību.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Honeywell un tā filiālēm, pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem un dīleriem ir atļauts jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma attālināti pieprasīt Sistēmas programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumus, uzlabojumus, izmaiņas, modifikācijas, papildu funkcionalitāti vai kļūdu novēršanu. Ar šo jūs sniedzat savu piekrišanu iepriekšminētajam un atbrīvojat Honeywell un tā filiāles, pakalpojumu sniedzējus, piegādātājus un dīlerus no jebkādas un visas atbildības, kas izriet no šādas rīcības, ciktāl to pieļauj likums.

3. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA, SISTĒMAS MODIFIKĀCIJAS, MAKSA

Šis Līgums stājas spēkā ar dienu, kad jūs pirmo reizi lietojat Sistēmu, un paliek spēkā tikmēr, kamēr jūs turpināt lietot Sistēmu un Pakalpojumus un citādi veicat jebkurus nepieciešamos Sistēmas pakalpojumu maksājumus. Honeywell var jebkurā brīdī nekavējoties izbeigt šo Līgumu, ja jūs neievērojat kādu no šā Līguma noteikumiem, ieskaitot neveiktus jebkurus nepieciešamos Sistēmas pakalpojumu maksājumus, ja tādi ir piemērojami. Ja jūs esat noslēguši līgumu ar dīleri par konkrētiem Pakalpojumiem, jūsu tiesības lietot Pakalpojumus ir atkarīgas no jūsu dīlera vai Centrālās stacijas veiktajiem maksājumiem Honeywell par šiem Pakalpojumiem, un Honeywell var apturēt vai izbeigt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem gadījumā, ja dīleris nav samaksājis par Honeywell sniegtajiem Pakalpojumiem vai jūs neesat samaksājuši savai Centrālajai stacijai jebkādas citas maksājamās summas. Honeywell ir likumīgas tiesības celt jebkādus iebildumus Honeywell attiecībās ar jūsu dīleri vai arī Centrālās stacijas attiecībās ar jums, tādējādi jūsu maksājums savai Centrālo staciju uzraugošajai sabiedrībai negarantē jūsu tiesības uz Sistēmas pakalpojumiem. Jums var rasties trešo personu pakalpojumu sniedzēju piemērotas papildu maksas saistībā ar jūsu Sistēmas pakalpojumu, neatkarīgas plaukstdatora ierīces vai interneta izmantošanu datu pārraidei, video-klipu vai nekustīgu attēlu pārraidei, interneta lietošanai, SMS, īso kodu vai citas pārraides maksas, izdevumi vai nodokļi. Ja Honeywell pārtrauc Pakalpojumu piegādi, jo jūs, jūsu dīleris vai Centrālā stacija neesat samaksājuši par Pakalpojumiem, Honeywell neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret jums, un jums ir jāvēršas pie sava dīlera vai Centrālās stacijas, lai atgūtu jebkuras jūsu Centrālajai stacijai vai dīlerim avansā samaksātās summas. Atkarībā no jūsu pielīgtajiem vai abonētajiem Pakalpojumiem Honeywell var arī bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai izbeigt lietotāja kontu lietotāja bezdarbības dēļ. Atkarībā no jūsu pielīgtajiem vai abonētajiem Pakalpojumiem jūs varat izbeigt šo Līgumu, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Honeywell. Izbeidzot šo Līgumu, tajā piešķirtā licence tiek izbeigta, un jums ir nekavējoties jāizbeidz visa veida Sistēmas lietošana. Honeywell patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pastāvīgi pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu. Honeywell patur tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam piemērot maksu par Sistēmas lietošanu, kā arī ar vai bez brīdinājuma modificēt vai uz laiku pārtraukt Sistēmas (vai kādas tās daļas) izmantošanu, pie nosacījuma, ka tas nevajadzīgi neietekmē jūsu Honeywell Programmatūras un Pakalpojumu izmantošanu. Jūs piekrītat, ka Honeywell neuzņemas atbildību pret jums vai kādu trešo personu par jebkādu Sistēmas modifikāciju, apturēšanu vai izbeigšanu. Jūs saprotat un piekrītas, ka, ja jūs maināt savu atrašanās vietu, jūs dzēšat savu kontu un vairs nevarat piekļūt Honeywell sistēmai ar savu iepriekšējo adresi. Ja jums ir līgums ar Centrālo staciju, jums ir jāpaziņo tai par savas atrašanās vietas maiņu, lai izbeigtu jūsu kontu.

4. GARANTIJAS ATRUNAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

SISTĒMA JUMS TIEK PIEDĀVĀTA „TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN, IZŅEMOT ŠAJĀ NODAĻĀ NORĀDĪTO, VISI SKAIDRI IZTEIKTIE VAI IZRIETOŠIE NOSACĪJUMI (T.I., NOTEIKUMI, KAS NEIETILPST ŠAJĀ LĪGUMĀ, BET KAS SAVĀDĀK TIEK IETVERTI SASKAŅĀ AR LIKUMU VAI KĀ CITĀDI), JEBKURA VEIDA APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS, TAI SKAITĀ ARĪ JEBKURA IZRIETOŠA GARANTIJA VAI NOSACĪJUMS SAISTĪBĀ AR NEPĀRKĀPŠANU, KOMERCIĀLO LIETDERĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, APMIERINOŠU KVALITĀTI, TRAUCĒJUMU NEESAMĪBU VAI KAS IZRIET NO DARĪJUMA GAITAS, LIKUMA VAI KOMERCPRAKSES, TIEK IZSLĒGTI, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UN HONEYWELL, TĀ PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI SKAIDRI ATSAKĀS NO TIEM. Tā kā atsevišķas valstis vai jurisdikcijas nepieļauj noteiktu garantiju un apliecinājumu ierobežojumu, minētie ierobežojumi var pilnībā vai daļēji neattiekties uz jums. Jums kā patērētājam var būt papildu tiesības, kas ir atšķirīgas dažādās jurisdikcijās un kas nav norādītas šajā Līgumā.

HONEYWELL NAV ATBILDĪGS UN NEPIEĻAUJ NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NEPAREDZĒTIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS JUMS RASTOS. Zaudējumi vai kaitējums ir paredzami (un tādējādi nav atgūstami), ja tie ir skaidri redzamas Honeywell pārkāpuma sekas vai ja jūs un Honeywell esat paredzējuši šādus zaudējumus vai kaitējumu, slēdzot šo Līgumu. Ne Honeywell, ne tā trešo personu pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi par jūsu izvēlēto drošības vai ugunsgrēka trauksmes sistēmu, kas ir uzstādīta jūsu telpās, vai tās pievienošanu jūsu Centrālajai stacijai, vai Centrālās stacijas darbību.

Honeywell piegādā jums Sistēmu tikai izmantošanai saskaņā ar šo Līgumu. Jūs piekrītat neizmantot Sistēmu nekādiem komerciāliem, biznesa vai tālākpārdošanas mērķiem, izņemto ciktāl šāda izmantošana ir atļauta šajā Līgumā. Jūs piekrītat arī, ka Honeywell neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti saistībā ar (i) Sistēmas precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību, izmantojamību un saturu vai informāciju vai materiālu, kas piedāvāts vai pieejams, izmantojot Sistēmu; (ii) jebkuras informācijas vai materiāla dzēšanu, uzglabāšanas kļūmi, nejaušu izpaušanu, zaudējumu, nepareizu piegādi vai nesavlaicīgu piegādi, vai (iii) jūsu mājas drošības sistēmas pārkāpumu, ja vien šādi zaudējumi vai kaitējums nav radušies, Honeywell vai tā vārdā pieļauta šā Līguma paredzama pārkāpuma rezultātā. Honeywell nekādā gadījumā nav atbildīgs par informāciju vai notikumiem, pār kuriem tam nav ietekmes, ieskaitot elektronisko paziņojumu dēļu vai citu Sistēmai pieslēgtu forumu saturu.

JA VIEN ŠAJĀ LĪGUMĀ NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK, HONEYWELL, TĀ FILIĀLES, AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI NAV ATBILDĪGI PAR JUMS RADUŠOS PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, BIZNESA IESPĒJU ZUDUMU, ZUDUŠIEM VAI BOJĀTIEM DATIEM, KAPITĀLA ZUDUMU VAI PAR PASLIKTINOŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI SODA SANKCIJU KAITĒJUMIEM, LAI ARĪ KĀ TIE BŪTU RADUŠIES, IESKAITOT LĪGUMA IETVAROS, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA (IESKAITOT NEUZMANĪBU) REZULTĀTĀ VAI JUMS LIETOJOT VAI NESPĒJOT LIETOT SISTĒMU, PAT JA HONEYWELL, TĀ FILIĀLES, AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PIEGĀDĀTĀJI UN LICENCES DEVĒJI IR BIJUŠI INFORMĒTI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. Šis atbildības ierobežojums un kaitējumu veidu izslēgšana var neattiekties uz jums pilnībā vai daļēji atkarībā no jūsu jurisdikcijas likumiem.

Nekas no šajā Līgumā minētā nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo (i) Honeywell, tā filiāļu, amatpersonu, direktoru, darbinieku, aģentu, piegādātāju un licences devēju kopīgo atbildību pret jums saistībā ar miesas bojājumiem vai nāves gadījumu, ko izraisījusi viņu nolaidība; (ii) Honeywell atbildību pret jums par krāpšanu vai krāpniecisku apliecinājumu sagrozīšanu, vai (iii) jebkādu Honeywell atbildību, ko nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, kas var ietvert patērētāju aizsardzības likumdošanu jūsu jurisdikcijā.

Ne pie kādiem apstākļiem Honeywell nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies, lejuplādējot vai piekļūstot kādai informācijai vai materiāliem, izmantojot Sistēmu, jebkādu kavējumu vai neizpildi, kas tieši vai netieši radies tādu notikumu rezultātā, kas ir ārpus Honeywell ietekmes, ieskaitot dabas katastrofas, spēkus vai iemeslus ārpus tā saprātīgas ietekmes, tai skaitā arī interneta atteices, datoru iekārtu atteices, telekomunikāciju iekārtu atteices, citu iekārtu atteices, elektrības atteices, streikus, darba strīdus, sacelšanās, dumpjus, iedzīvotāju nemierus, darbaspēka vai materiālu iztrūkumus, ugunsgrēkus, plūdus, vētras, sprādzienus, stihiskas nelaimes, karu, valdības rīcību, vietēju vai ārvalstu tiesu vai tribunālu izpildrakstus, trešo personu neizpildi, vai apkures, gaismas vai gaisa kondicionēšanas zudumus vai svārstības.

JA JŪS (1) IZMANTOJAT NE-HONEYWELL PROGRAMMATŪRU SAVA HONEYWELL PRODUKTA KONTROLEI; (2) PIESLĒDZAT NE-HONEYWELL IEKĀRTU SAVAI SISTĒMAI; (3) IZMANTOJAT TREŠĀS PERSONAS LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNI, VAI (4) KĻŪSTAT PAR TREŠĀS PERSONAS SAVIENOTĀS MĀJAS VAI KOMERCDARBĪBAS EKOSISTĒMAS DAĻU, JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDĀ GADĪJUMĀ HONEYWELL NEBŪS ATBILDĪGS PAR ŠĀDAS LIETOJUMPROGRAMMAS, IERĪCES, LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNES VAI EKOSISTĒMAS PRECIZITĀTI, FUNKCIONALITĀTI, UZTICAMĪBU, PIEEJAMĪBU, OPERATĪVO SAVIETOJAMĪBU, LIKUMĪBU VAI NODERĪGUMU, KĀ ARĪ HONEYWELL NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM KAITĒJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES ŠĀDAS IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ. TREŠĀS PERSONAS LIETOJUMPROGRAMMAS, IEKĀRTAS, LIETOJUMPROGRAMMAS SASKARNES VAI EKOSISTĒMAS IZMANTOŠANA NOTIEK PILNĪBĀ UZ JŪSU RISKU UN JŪSU RĒĶINA.

Lūdzam ņemt vērā, ka Honeywell pienākums piegādāt Pakalpojumu ir pamatotu pūļu pienākums, bet nevis pienākums sasniegt konkrētu rezultātu. Honeywell pieliks visas pamatotās pūles, lai piegādātu Pakalpojumus.

5. DAŽĀDI

Gadījumā, ja kādā brīdī Honeywell nepilda šā Līguma noteikumus, tas netiek interpretēts kā nepārtraukta atteikšanās no šā Līguma noteikumiem, nedz arī šāda neizpilde ierobežo Honeywell tiesības nākotnē veikt kādas darbības, lai īstenotu jebkuru no šajā Līgumā minētajiem noteikumiem.

Šā Līguma ietvaros piegādātā programmatūra un tehniskā informācija ir pakļauta ASV eksporta kontroles likumiem un var tikt pakļauta citu valstu eksporta vai importa noteikumiem. Jūs piekrītat precīzi ievērot visus šos likumus un noteikumus, un vienīgi jūs būsiet atbildīgi par jebkuras importa, eksporta, reeksporta atļauju un licenču iegūšanu, kas nepieciešamas šādai programmatūrai un tehniskajai informācijai, kā arī par dokumentācijas saglabāšanu, kas apliecina atbilstību šādiem likumiem un noteikumiem.

Šo Līgumu regulē, un tas tiek interpretēts saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem. Jūs un Honeywell abi piekrītat neekskluzīvai Anglijas tiesu jurisdikcijai. Honeywell atzīst, ka gadījumā, ja jūsu mītnes zeme nav Apvienotā Karaliste, jums ir tiesības ierosināt tiesvedību jūsu mājas jurisdikcijā.

Neraugoties uz jebkuriem citiem šā Līguma noteikumiem, tiek uzskatīts un mēs vienojamies, ka jūsu pieļauts jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums var izraisīt Honeywell neatgūstamu kaitējumu, kur naudas kaitējuma atlīdzināšanai var nebūt pietiekama, un ka Honeywell tādējādi būs tiesīgs saņemt savlaicīgu tiesas aizliegumu, lai aizsargātu Honeywell šajā Līgumā paredzētās tiesības papildus likumā paredzētajiem aizsardzības līdzekļiem.

Šis Līgums un Honeywell pārdošanas noteikumi un nosacījumi, kurus jūs saņēmāt, iegādājoties jebkuru iekārtu tieši no Honeywell, veido līgumu kopumā starp jums un Honeywell, kā arī pilnībā aizstāj jebkuru un visas iepriekšējās mutiskās vai rakstveida vienošanās starp jums un Honeywell attiecībā uz šā Līguma priekšmetu. Jūsu abonēšanas līgums vai Centrālās stacijas uzraudzības līgums (ja tāds ir piemērojams), kas noslēgts ar dīleri vai Centrālo staciju, ir atsevišķs līgums. Jūsu attiecības ar šo dīleri vai Centrālo staciju regulē šis attiecīgais līgums, un Honeywell neuzņemas nekādu atbildību pret jums saistībā ar to. Jūsu pirkuma līgums par Honeywell vai ne-Honeywell iekārtu, kas mijiedarbojas ar Honeywell programmatūru un Pakalpojumiem, iegādi ir atsevišķs līgums ar šo iekārtu pārdevēju. Jūsu attiecības ar šo pārdevēju regulē šis atsevišķais līgums, un Honeywell neuzņemas nekādu atbildību pret jums saistībā ar to.

Jūs nevarat nodot vai cedēt ne šo Līgumu, ne arī šajā Līgumā paredzētās tiesības, intereses vai pienākumus bez Honeywell iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Honeywell var pilnībā vai daļēji cedēt šo Līgumu pēc saviem ieskatiem. Šis Līgums ir saistošs tā līdzējiem un ikvienai no to esošajām un nākotnes amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, mātes uzņēmumiem, meitas uzņēmumiem, aģentiem, tiesību pārņēmējiem, juridiskajiem pēctečiem, uzņēmējiem, licences ņēmējiem, filiālēm, ģimenes locekļiem un viesiem un pilnvarotajiem lietotājiem.

Katrs šā Līguma noteikums, nodaļa un rindkopa darbojas atsevišķi un tiek piemērots visplašākajā likumā pieļautajā apmērā, kā arī tiek interpretēts un piemērots mazākā mērā, kur ir nepieciešams, lai būtu spēkā. Kāda atsevišķa šā Līguma noteikuma spēkā neesamība vai neīstenojamība neietekmēs nevienu citu noteikumu, un visi pārējie noteikumi paliks pilnā spēkā bez izmaiņām vai modifikācijas.

6. APPLE IERĪČU NOTEIKUMI, TREŠO PERSONU LABUMA GUVĒJI

Šī nodaļa attiecas uz jums tikai tad, ja jūs izmantojat Sistēmu uz Apple ierīces (piem., iPhone, iPad, iPod Touch) (jebkura šāda ierīce turpmāk saukta „Apple ierīce”); šī nodaļa neattiecas uz jums, ja jūs neizmantojat Sistēmu uz Apple ierīces. Līdzēji atzīst, ka šis Galalietotāja licences līgums ir noslēgts vienīgi starp Honeywell un jums, un nevis ar Apple, un Apple nav atbildīgs par Sistēmu un tās saturu. Jebkurš atbalsts, kuru varētu piedāvāt Honeywell saistībā ar Sistēmu, ir vienīgi Honeywell atbildība, un līdzēji atzīst, ka Apple nav pienākuma sniegt jebkādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus saistībā ar Sistēmu. Līdzēji atzīst, ka Apple nav pienākuma nodrošināt jebkādu garantiju saistībā ar Sistēmu. Ciktāl to maksimāli pieļauj piemērojamais likums, Apple nav nekādu citu garantijas pienākumu saistībā ar Sistēmu. Līdzēji atzīst, ka Apple nav atbildīgs par produktu prasību izskatīšanu. Apple nav atbildīgs par jebkādu galalietotāju vai trešo personu prasību izskatīšanu, kas saistītas ar Sistēmu vai galalietotāja Sistēmas valdījumu un/vai lietošanu, tai skaitā arī: (i) produkta atbildības prasībām; (ii) jebkuru prasību par to, ka Sistēma neatbilst kādai piemērojamai likumīgai vai regulējošai prasībai, un (iii) prasībām, kas izriet saskaņā ar patērētāju aizsardzības vai līdzīgu likumdošanu. Līdzēji atzīst, ka gadījumā, ja kāda trešā persona apgalvo, ka Sistēma vai jūsu Sistēmas valdījums un izmantošana aizskar šīs trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, Apple nav atbildīgs par šādas intelektuālā īpašuma aizskāruma prasības izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un atbrīvošanu. Ar Sistēmu saistītās sūdzības un prasības ir nosūtāmas Honeywell uz šādu adresi: connectedhome.dataprivacy@honeywell.com. Līdzēji atzīst un piekrīt, ka Apple un Apple filiāles, ir šā Galalietotāja licences līguma trešās personas labuma guvēji, un, tiklīdz jūs būsiet apstiprinājuši šā Galalietotāja licences līguma noteikumus un nosacījumus, Apple būs tiesīgs (un tiks uzskatīts, ka tas ir apstiprinājis šādas tiesības) izpildīt šo Galalietotāja licences līgumu pret jums kā trešās personas labuma guvējs.

7. PIRKUMA LĪGUMS UN NOTEIKUMI

 • Bezmaksas izmēģinājumversijas

Visi ikmēneša plāni sākas ar 30 dienu bezmaksas izmēģinājumversiju, ko saņemat standartā. Katrs ikmēneša plāns piedāvā tikai VIENU bezmaksas izmēģinājumversiju. Gada plāniem nav bezmaksas izmēģinājumversijas. Ja atceļat savu abonementu pirms bezmaksas izmēģinājumversijas beigām, jūs zaudējāt tiesības izmantot atlikušo bezmaksas izmēģinājumversijas periodu un vairs nevarēsiet atkārtoti izmantot bezmaksas izmēģinājumversiju. Lai izmantotu bezmaksas izmēģinājumversiju, jums ir skaidri jāpiekrīt regulāri saņemt rēķinus.

 • Maksājumi

Jums regulāri tiks izrakstīts rēķins, ja vien neatceļat pakalpojumu. Uzņēmums Honeywell automātiski atjaunos jūsu dalību katru mēnesi vai gadu vai aptuveni konkrētajā datumā, kad uzņēmums Honeywell pirmo reizi iekāsēja no jums maksu par dalību. No jums iekasē maksu, izmantojot maksājuma metodi, kas pieejama Honeywell lietotnē.

 • Atcelšana un atlīdzības

Jebkurā laikā varat atcelt savu aktīvo abonementu, par ko netiek iekasēta atcelšanas vai priekšlaicīgas pārtraukšanas maksa. Veicot atcelšanu, ir redzams atlikušais abonementa periods līdz tekošā norēķinu cikla beigām. Ja atceļat abonementu un/vai deaktivizējat kameru(-as), jūs NESAŅEMAT proporcionālu atmaksu par dalības plāna, kas saistītas ar kameru(-ām), atlikušā perioda bilanci. Uzņēmums Honeywell patur tiesības pēc saviem ieskatiem piedāvāt atmaksas, ņemot vērā pirkuma informāciju.

 • Plānu maiņa

Ja mājai pievienojat otro kameras tipa ierīci, jums lūdz jaunināt uz jaunu pakalpojumu periodu. Proporcionālais kredīts no vecā abonementa tiks pievienots, un jaunā pakalpojumu perioda maksa tiks atbilstoši pielāgota.

 • Nodošana atpakaļ un maiņa

Ja nepieciešams mainīt vienu vai vairākas kameras, nav jāmaina abonements. Ja nododat atpakaļ kameru un negrasāties tās vietā lietot citu, jums ir jāatceļ aktīvais abonements un jādzēš ierīce no Honeywell lietotnes.


HONEYWELL CONNECTED HOME PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Pēdējoreiz atjaunināts 2018. gada 25. maijs

Par mums

Uzņēmumā Honeywell mēs cienām jūsu privātumu un jūsu personas datu aizsardzība ir īpaši svarīga. Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīts, kā uzņēmums Honeywell International Inc. un tā sadarbības partneri (turpmāk tekstā — “Honeywell” vai “mēs”) apkopo, izmanto un izpauž jūsu personas datus saistībā ar Honeywell Connected Home izstrādājumiem un pakalpojumiem, kas ietver šādu izstrādājumu klāstu: Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) izstrādājumi, EvoHome izstrādājumi, Total Connect Security izstrādājumi un Videofied Security izstrādājumi (turpmāk tekstā kopā — “Honeywell Connected Home izstrādājumi”).

Personas dati ir informācija vai informācijas kopums, kas varētu atklāt jūsu identitāti. Honeywell uzņēmums, kas ir mūsu īpašumā esošo jūsu personas datu pārzinis saistībā ar:

 • Honeywell Home izstrādājumu klāstu (kas ietver izstrādājumus, kas iepriekš bija pieejami tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) un EvoHome izstrādājumu klāstu, ir Honeywell International Inc;
 • Total Connect Security izstrādājumu klāstu, ir Securité Communications SAS;
 • Videofied Security izstrādājumu klāstu, ir RSI Video Technologies SAS.

Uz personas datiem, kas apkopoti par jums saistībā ar mūsu citām Honeywell tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām, izstrādājumiem un pakalpojumiem, var būt attiecināti citi paziņojumi par konfidencialitāti. Ir svarīgi izlasīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti kopā ar visiem citiem paziņojumiem par konfidencialitāti, ko mēs varētu piedāvāt jums konkrētos gadījumos, kad apkopojam vai apstrādājam personas datus, lai jūs būtu pilnībā informēts, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu informāciju.

Uz Honeywell Connected Homes izstrādājumu lietošanu un jebkādu informāciju, ko sniedzat mums izstrādājumos, vienmēr ir attiecināms šis Paziņojums par konfidencialitāti un piemērojamie Honeywell pakalpojumu noteikumi un/vai lietotāja licences līgums (ja piemērojams).

Mūsu Honeywell Connected Homes izstrādājumi ietver aparatūru, programmatūru, saistītas tīmekļa vietnes, mobilās ierīces / planšetdatorus / galddatorus un atbalsta pakalpojumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ) IEDZĪVOTĀJIEM: EEZ iedzīvotājiem var būt tiesības iebilst pret šajā Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīto personas datu konkrētiem apstrādes darbību veidiem, tostarp darbībām, kad mēs paļaujamies uz savām likumīgajām interesēm, lai apstrādātu jūsu personas datus, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Dažos gadījumos mēs varam apliecināt, ka mums ir tiesisks pamatojums turpināt jūsu personas datu apstrādi; šādā gadījumā mums nav jāizpilda pieprasījums.

Lai uzzinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam saistībā ar:-

 • Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”), EvoHome, Total Connect Security un Videofied Security viedās kameras un mājas drošības izstrādājumi (Connected Home Security izstrādājumi) — noklikšķiniet zemāk uz A sadaļas.
 • Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) un/vai EvoHome viedie termostati (Connected Home termostati) — noklikšķiniet zemāk uz B sadaļas.
 • Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) ūdens noplūdes detektori (Connected ūdens noplūdes detektori) — noklikšķiniet zemāk uz C sadaļas.

Vispārīgai informācijai par datu apstrādes praksi, kas piemērojama Honeywell Connected Home izstrādājumiem, noklikšķiniet uz tālāk redzamajā saraksta ietvertajām saitēm, lai pārietu uz jums interesējošo sadaļu.

A. Connected Home drošības izstrādājumi

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

b) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

c) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

B. Connected Home termostati

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

b) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

c) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

C. Connected Home ūdens noplūdes detektori

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

b) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

c) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

d) Datu anonimizēšana

e) Personas, kam tiek izsniegti jūsu dati

f) Jūsu personas datu uzglabāšanas vieta

g) Jūsu personas datu uzglabāšanas ilgums

h) Mārketings

i) Trešo pušu vietnes un pakalpojumi

j) Bērni

k) Datu aizsardzība

l) Sīkfaili

m) Jūsu tiesības

n) Šī Paziņojuma par konfidencialitāti izmaiņas

o) Saziņa ar mums

A. Connected Home drošības izstrādājumi

Izstrādājumi: Total Connect Security izstrādājumi, kas ietver Domonial un Le Sucre izstrādājumu klāstu, Videofied Security izstrādājumi, Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) viedās kameras un Home drošības izstrādājumi (tostarp savrupi drošības izstrādājumi) un EvoHome Security izstrādājumi (turpmāk tekstā kopā un atsevišķi — “Connected Home drošības izstrādājumi”).

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

i. Tieši no jums apkopotie dati

Tieši no jums mēs apkoposim tālāk norādītos datus.

 • Identitātes dati, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, amats, uzņēmuma/organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un fiziskā adrese (tostarp iela, pilsēta, reģions, pasta indekss, un/vai valsts)
 • Reģistrācijas dati, piemēram, jūsu sniegtā informācija, reģistrējoties kontam, kas tiks izmantots jūsu Connected Home drošības izstrādājumam, tostarp pieteikšanās akreditācijas dati un paroles
 • Mārketinga un saziņas dati, tostarp mārketinga vēlmes un jūsu abonementi saņemt no mums informāciju
 • Finanšu informācija, tostarp kredītkartes vai konta informācija, ja iegādājaties kādu pakalpojumu tieši no mums
 • Darījuma dati, tostarp vaicājumi par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem un to pasūtījumi, kā arī maksājumu jums un no jums informācija
 • Eksporta kontroles informācija, piemēram, jūsu nacionalitāte un mītnes valsts, kas ļauj mums noteikt jūsu tiesības saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem saņemt informāciju par konkrētām tehnoloģijām
 • Jūsu atsauksmes, tostarp informācija, ko sniedzat mums vienmēr, kad sūtāt atsauksmes vai sazināties ar mums kāda iemesla dēļ, aizpildāt anketu, piedalāties konkursā vai ziņojat par problēmu

Situācijās, kad mums ir jāapkopo personas dati saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgtā līguma nosacījumiem un jūs neuzrādāt pieprasīto informāciju, mums var nebūt iespēja nodrošināt pieprasīto pakalpojumu vai izpildīt jūsu darījumu.

ii. Informācija, ko apkopojam par jums

Mēs varam apkopot konkrētu informāciju par jums, ņemot vērā to, kā izmantojat Connected Home drošības izstrādājumu, tostarp šādu informāciju:

 • Lietošanas dati, tostarp informācija par to, kā izmantojat savu Connected Home drošības izstrādājumu, pārsūtīto bitu skaits, noklikšķinātās saites, materiāli, kuriem piekļūstat, mājas notikumu laiks, plānošana, tostarp aktivizēšanas/deaktivizēšanas plāni, lietošanas un brīdinājumu žurnāli, darbību video un audio klipi mājās vai uzņēmumā, sistēmā saglabātie attēli un citas darbības, kas veiktas ar Connected Home drošības izstrādājumu;
 • tehniskie dati, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adrese, pārlūkprogrammas veids un iespējas, valoda, operētājsistēma, mājas sistēmas konfigurācija, drošības iestatījumi.

Attiecībā uz Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) viedajām kamerām un mājas drošības izstrādājumiem (tostarp savrupiem drošības izstrādājumiem):

 • ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Skaidri sniedzot savu piekrišanu, Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) viedās kameras un mājas drošības izstrādājumi (tostarp savrupie drošības izstrādājumi) var apkopot precīzu, reāllaika informāciju par jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu ar mērķi kontrolēt būšanas mājās un ārpus mājām statusu. Jūsu mobilās ierīces ģeogrāfiskā atrašanās vieta var tikt izpausta mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā šādu informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā. Kad esat sniedzis piekrišanu savas mobilās ierīces precīzas atrašanās vietas datu apkopošanai, jūs varat jebkurā laikā pielāgot vai atsaukt šo piekrišanu, pārvaldot savus atrašanās vietas pakalpojumus mobilās ierīces iestatījumu sadaļā.

Lai uzzinātu par sīkfailiem, ko izmantojam savam Connected Home drošības izstrādājumam, un to, kā šos sīkfailus noraidīt vai izslēgt, skatiet tālāk sadaļu “Sīkfaili”.

iii. Sensitīvie dati

Attiecībā uz dažiem Connected Home drošības izstrādājumiem (tostarp savrupiem drošības izstrādājumiem) mēs varam arī apkopot sensitīvu informāciju (personas dati, kas ir īpaši aizsargāti saskaņā ar datu aizsardzības likumiem) par jums, kā atļauts vai pieprasīts saskaņā ar likumu. Mēs, piemēram, varam apkopot biometrijas datus, lai nodrošinātu sejas atpazīšanas funkciju. Mēs apkoposim jūsu sensitīvos personas datus tikai tad, ja sniedzat skaidri izteiktu piekrišanu. Ja esat sniedzis piekrišanu apkopot un apstrādāt savus sensitīvos datus, varat to jebkurā laikā atsaukt.

b) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Connected Home drošības izstrādājumu jums. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus jums vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp sniegtu informāciju par Honeywell izstrādājumiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos izstrādājumus, apstrādātu garantijas prasības, sniegtu klientiem atbalsta pakalpojumus un uzlabotu to, kā lietojat Connected Home drošības izstrādājumu;
 • uzlabotu savu uzņēmējdarbību, izstrādājumus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu uzņēmējdarbības analīzes vai realizētu citus mērķus, kas palīdz mums attīstīties un uzlabot sava uzņēmuma, izstrādājumu un pakalpojumu (tostarp jaunu izstrādājumu un pakalpojumu) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home drošības izstrādājumu jūsu vēlmēm;
 • pārdotu savus izstrādājumus un pakalpojumus. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai informētu jūs par izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un citādi sazinātos ar jums un sniegtu informāciju par piedāvājumiem, pasākumiem, ziņas, aptaujas, īpašos piedāvājumus un saistītās tēmas. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mārketinga saziņas, ko sūta e-pastā, bez maksas, izmantojot saiti “Atcelt abonementu” (Unsubscribe) jebkurā e-pasta mārketinga materiālā, ko saņemat no mums, vai sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no mītnes valsts jums var būt iespēja atteikties no citiem mārketinga saziņas veidiem; lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju.
 • veiktu izpēti un klientu analīzi. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu izpēti un analīzi, kas palīdzētu mums analizēt jūsu pirkuma vēlmes, noteikt izstrādājumus un pakalpojums, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, kā arī noteikt jums piedāvāto reklāmu efektivitāti;
 • vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu un izstrādājumus, tostarp veiktu problēmu novēršanu, sistēmas uzturēšanu, sniegtu atbalstu, ziņotu un viesotu datus;
 • Tiesību aktu ievērošana: Mēs varam izmantot apkopotos personas datus, lai konstatētu un novērstu krāpšanu, intelektuālā īpašuma pārkāpumus, mūsu pakalpojumu noteikumu un/vai lietotāja licences līguma pārkāpumus, tiesību aktu pārkāpumus vai citu nepareizu Connected Home drošības izstrādājuma lietojumu un reaģēt uz šādiem incidentiem.

Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes informāciju tikai tam, lai jūs varētu apmaksāt pakalpojumus saistībā ar Connected Home drošības izstrādājumu.

Lai piedāvātu jums uzlabotu un nemainīgu klienta pieredzi, mēs varam apvienot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīto informāciju ar citu, mūsu īpašumā esošu informāciju par jums saistībā ar to, kā izmantojat citas Honeywell vietnes, lietojumprogrammas, izstrādājumus un/vai pakalpojumus, lai piedāvātu jums uzlabotu un nemainīgu klienta pieredzi, kad sadarbojaties ar uzņēmumu Honeywell, uzlabotu un pielāgotu savas tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas, izstrādājumus un pakalpojumus.

c) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

Ja to pieprasa tiesību akti, mēs vienmēr pārliecināmies, ka ir tiesisks pamatojums jūsu personas datu apstrādei. Vairumā gadījumu tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei būs šāds:

 • tas ir nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai jums;
 • ir jāievēro mūsu tiesiskās saistības un līgumsaistības;
 • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs pieprasām jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās pieejamo informāciju;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu tiesiskās intereses, piemēram, attīstītu un uzlabotu savu izstrādājumus un pakalpojumus saviem klientiem;
 • tas ir nepieciešams tiesisko pretenziju izstrādei, izpildei vai pasargāšanai no tādām.

B. Connected Home termostati

Izstrādājumi: Honeywell Home termostati (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”), EvoHome Comfort izstrādājumi (turpmāk tekstā kopā un atsevišķi — “Connected Home termostati”).

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

i. Tieši no jums apkopotie dati

Tieši no jums mēs apkoposim tālāk norādītos datus.

 • Identitātes dati, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, amats, uzņēmuma/organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un fiziskā adrese (tostarp iela, pilsēta, reģions, pasta indekss, un/vai valsts)
 • Reģistrācijas dati, piemēram, jūsu sniegtā informācija, reģistrējoties kontam, kas tiks izmantots jūsu Connected Home termostatam, tostarp pieteikšanās akreditācijas dati un paroles
 • Mārketinga un saziņas dati, tostarp mārketinga vēlmes un jūsu abonementi saņemt no mums informāciju
 • Finanšu informācija, tostarp kredītkartes vai konta informācija, ja iegādājaties kādu pakalpojumu tieši no mums
 • Darījuma dati, tostarp vaicājumi par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem un to pasūtījumi, kā arī maksājumu jums un no jums informācija
 • Eksporta kontroles informācija, piemēram, jūsu nacionalitāte un mītnes valsts, kas ļauj mums noteikt jūsu tiesības saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem saņemt informāciju par konkrētām tehnoloģijām
 • Jūsu atsauksmes, tostarp informācija, ko sniedzat mums vienmēr, kad sūtāt atsauksmes vai sazināties ar mums kāda iemesla dēļ, aizpildāt anketu, piedalāties konkursā vai ziņojat par problēmu

Situācijās, kad mums ir jāapkopo personas dati saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgtā līguma nosacījumiem un jūs neuzrādāt pieprasīto informāciju, mums var nebūt iespēja nodrošināt pieprasīto pakalpojumu vai izpildīt jūsu darījumu.

ii. Informācija, ko apkopojam par jums

Mēs varam apkopot konkrētu informāciju par jums, ņemot vērā to, kā izmantojat Connected Home termostatu, tostarp šādu informāciju:

 • Lietošanas dati, tostarp informācija par to, kā izmantojat savu Connected Home termostatu, pārsūtīto baitu skaits, noklikšķinātās saites, materiāli, kuriem piekļūstat, datums un laiks, kad piekļūstat Connected Home termostatam, un citas darbības, kas veiktas ar Connected Home termostatu, tostarp faktiskā iekštelpu un āra temperatūras un mitruma informācija, GPS/ģeogrāfiskās atrašanās vietas informācija (skatiet tālāk), termostata lietošanas dati, piemēram, sildīšanas, ventilēšanas un gaisa kondicionēšanas (“HVAC”) releja statuss, izpildes laiki, iestatījumi, mājas notikumu laiks, HVAC diagnostikas un lietošanas žurnāli no HVAC sistēmas un brīdinājumi no HVAC sistēmas un termostata un trešās puses ierīču mijiedarbība un sistēmas lietošana.
 • tehniskie dati, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adrese, pārlūkprogrammas veids un iespējas, valoda, operētājsistēma, mājas sistēmas konfigurācija, drošības iestatījumi.
 • ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati. Skaidri sniedzot savu piekrišanu, Connected Home termostats var apkopot precīzu, reāllaika informāciju par jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu ar mērķi kontrolēt būšanas mājās un ārpus mājām statusu. Jūsu mobilās ierīces ģeogrāfiskā atrašanās vieta var tikt izpausta mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kuri apstrādā šādu informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā. Kad esat sniedzis piekrišanu savas mobilās ierīces precīzas atrašanās vietas datu apkopošanai, jūs varat jebkurā laikā pielāgot vai atsaukt šo piekrišanu, pārvaldot savus atrašanās vietas pakalpojumus mobilās ierīces iestatījumu sadaļā.

Lai uzzinātu par sīkfailiem, ko izmantojam savam Connected Home termostatam, un to, kā šos sīkfailus noraidīt vai izslēgt, skatiet tālāk sadaļu “Sīkfaili”.

b) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Connected Home termostatu jums. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus jums vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp sniegtu informāciju par Honeywell izstrādājumiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos izstrādājumus, apstrādātu garantijas prasības, sniegtu klientiem atbalsta pakalpojumus un uzlabotu to, kā lietojat Connected Home termostatu;
 • uzlabotu savu uzņēmējdarbību, izstrādājumus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu uzņēmējdarbības analīzes vai realizētu citus mērķus, kas palīdz mums attīstīties un uzlabot sava uzņēmuma, izstrādājumu un pakalpojumu (tostarp jaunu izstrādājumu un pakalpojumu) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home termostatu jūsu vēlmēm;
 • pārdotu izstrādājumus un pakalpojumus. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai informētu jūs par izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un citādi sazinātos ar jums un sniegtu informāciju par piedāvājumiem, pasākumiem, ziņas, aptaujas, īpašos piedāvājumus un saistītās tēmas. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mārketinga saziņas, ko sūta e-pastā, bez maksas, izmantojot saiti “Atcelt abonementu” (Unsubscribe) jebkurā e-pasta mārketinga materiālā, ko saņemat no mums, vai sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no mītnes valsts jums var būt iespēja atteikties no citiem mārketinga saziņas veidiem; lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju.
 • veiktu izpēti un klientu analīzi. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu izpēti un analīzi, kas palīdzētu mums analizēt jūsu pirkuma vēlmes, noteikt izstrādājumus un pakalpojums, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, kā arī noteikt jums piedāvāto reklāmu efektivitāti;
 • vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu un izstrādājumus, tostarp veiktu problēmu novēršanu, sistēmas uzturēšanu, sniegtu atbalstu, ziņotu un viesotu datus;
 • Tiesību aktu ievērošana: Mēs varam izmantot apkopotos personas datus, lai konstatētu un novērstu krāpšanu, intelektuālā īpašuma pārkāpumus, mūsu pakalpojumu noteikumu un/vai lietotāja licences līguma pārkāpumus, tiesību aktu pārkāpumus vai citu nepareizu Connected Home termostata lietojumu un reaģēt uz šādiem incidentiem.

Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes informāciju tikai tam, lai jūs varētu apmaksāt pakalpojumus saistībā ar Connected Home termostatu.

Lai piedāvātu jums uzlabotu un nemainīgu klienta pieredzi, mēs varam apvienot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīto informāciju ar citu, mūsu īpašumā esošu informāciju par jums saistībā ar to, kā izmantojat citas Honeywell vietnes, lietojumprogrammas, izstrādājumus un/vai pakalpojumus, lai piedāvātu jums uzlabotu un nemainīgu klienta pieredzi, kad sadarbojaties ar uzņēmumu Honeywell, uzlabotu un pielāgotu savas tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas, izstrādājumus un pakalpojumus.

c) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

Ja to pieprasa tiesību akti, mēs vienmēr pārliecināmies, ka ir tiesisks pamatojums jūsu personas datu apstrādei. Vairumā gadījumu tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei būs šāds:

 • tas ir nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai jums;
 • ir jāievēro mūsu tiesiskās saistības vai/un līgumsaistības;
 • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs pieprasām jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās pieejamo informāciju;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu tiesiskās intereses, piemēram, attīstītu un uzlabotu savu izstrādājumus un pakalpojumus saviem klientiem;
 • tas ir nepieciešams tiesisko pretenziju izstrādei, izpildei vai pasargāšanai no tādām.

C. Connected Home ūdens noplūdes detektori

Izstrādājumi: Izstrādājumi: Honeywell Home (iepriekš tirdzniecībā ar nosaukumu “Lyric”) Connected ūdens noplūdes detektors (turpmāk tekstā — “Connected Home ūdens noplūdes detektori).

a) Mūsu veiktā informācijas apkopošana

i. Tieši no jums apkopotie dati

Tieši no jums mēs apkoposim tālāk norādītos datus.

 • Identitātes dati, piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, amats, uzņēmuma/organizācijas nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un fiziskā adrese (tostarp iela, pilsēta, reģions, pasta indekss, un/vai valsts)
 • Reģistrācijas dati, piemēram, jūsu sniegtā informācija, reģistrējoties kontam, kas tiks izmantots jūsu Connected Home ūdens noplūdes detektoriem, tostarp pieteikšanās akreditācijas dati un paroles
 • Mārketinga un saziņas dati, tostarp mārketinga vēlmes un jūsu abonementi saņemt no mums informāciju
 • Finanšu informācija, tostarp kredītkartes vai konta informācija, ja iegādājaties kādu pakalpojumu tieši no mums
 • Darījuma dati, tostarp vaicājumi par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem un to pasūtījumi, kā arī maksājumu jums un no jums informācija
 • Eksporta kontroles informācija, piemēram, jūsu nacionalitāte un mītnes valsts, kas ļauj mums noteikt jūsu tiesības saskaņā ar eksporta kontroles noteikumiem saņemt informāciju par konkrētām tehnoloģijām
 • Jūsu atsauksmes, tostarp informācija, ko sniedzat mums vienmēr, kad sūtāt atsauksmes vai sazināties ar mums kāda iemesla dēļ, aizpildāt anketu, piedalāties konkursā vai ziņojat par problēmu

Situācijās, kad mums ir jāapkopo personas dati saskaņā ar likumu vai ar jums noslēgtā līguma nosacījumiem un jūs neuzrādāt pieprasīto informāciju, mums var nebūt iespēja nodrošināt pieprasīto pakalpojumu vai izpildīt jūsu darījumu.

ii. Informācija, ko apkopojam par jums

Mēs varam apkopot konkrētu informāciju par jums, ņemot vērā to, kā izmantojat Connected Home ūdens noplūdes detektoru, tostarp šādu informāciju:

 • lietošanas dati, tostarp informācija par to, kā izmantojat savu Connected Home ūdens noplūdes detektoru, pārsūtīto baitu skaits, noklikšķinātās saites, materiāli, kuriem piekļūstat, datums un laiks, kad piekļūstat Connected Home ūdens noplūdes detektoram, un citas darbības, kas veiktas ar Connected Home ūdens noplūdes detektoru, tostarp faktiskā iekštelpu un āra temperatūras un mitruma informācija, ūdens noplūdes detektora lietošanas dati, piemēram, iestatījumi, mājas notikumu laiks, diagnostikas un lietošanas žurnāli no ūdens noplūdes detektora sistēmas un brīdinājumi no ūdens noplūdes detektora sistēmas un ūdens noplūdes detektora un trešās puses ierīču mijiedarbība un sistēmas lietošana.
 • tehniskie dati, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adrese, pārlūkprogrammas veids un iespējas, valoda, operētājsistēma, mājas sistēmas konfigurācija, drošības iestatījumi.

Lai uzzinātu par sīkfailiem, ko izmantojam savam Connected Home ūdens noplūdes detektoram, un to, kā šos sīkfailus noraidīt vai izslēgt, skatiet tālāk sadaļu “Sīkfaili”.

d) Jūsu personas datu izmantošanas veidi

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Connected Home ūdens noplūdes detektoru jums. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus jums vai veiktu jūsu pieprasītos darījumus, tostarp sniegtu informāciju par Honeywell izstrādājumiem vai pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus un izpildītu pasūtījumus, reģistrētu iegādātos izstrādājumus, apstrādātu garantijas prasības, sniegtu klientiem atbalsta pakalpojumus un uzlabotu to, kā lietojat Connected Home ūdens noplūdes detektoru;
 • uzlabotu savu uzņēmējdarbību, izstrādājumus un pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu uzņēmējdarbības analīzes vai realizētu citus mērķus, kas palīdz mums attīstīties un uzlabot sava uzņēmuma, izstrādājumu un pakalpojumu (tostarp jaunu izstrādājumu un pakalpojumu) kvalitāti, piemēram, pielāgojot Connected Home ūdens noplūdes detektoru jūsu vēlmēm;
 • pārdotu izstrādājumus un pakalpojumus. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai informētu jūs par izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un citādi sazinātos ar jums un sniegtu informāciju par piedāvājumiem, pasākumiem, ziņas, aptaujas, īpašos piedāvājumus un saistītās tēmas. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mārketinga saziņas, ko sūta e-pastā, bez maksas, izmantojot saiti “Atcelt abonementu” (Unsubscribe) jebkurā e-pasta mārketinga materiālā, ko saņemat no mums, vai sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no mītnes valsts jums var būt iespēja atteikties no citiem mārketinga saziņas veidiem; lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju.
 • veiktu izpēti un klientu analīzi. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu izpēti un analīzi, kas palīdzētu mums analizēt jūsu pirkuma vēlmes, noteikt izstrādājumus un pakalpojums, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām, kā arī noteikt jums piedāvāto reklāmu efektivitāti;
 • vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai vadītu un aizsargātu savu uzņēmumu un izstrādājumus, tostarp veiktu problēmu novēršanu, sistēmas uzturēšanu, sniegtu atbalstu, ziņotu un viesotu datus;
 • Tiesību aktu ievērošana: Mēs varam izmantot apkopotos personas datus, lai konstatētu un novērstu krāpšanu, intelektuālā īpašuma pārkāpumus, mūsu pakalpojumu noteikumu un/vai lietotāja licences līguma pārkāpumus, tiesību aktu pārkāpumus vai citu nepareizu Connected Home ūdens noplūdes detektora lietojumu un reaģēt uz šādiem incidentiem.

Mēs izmantosim jūsu debetkartes un/vai kredītkartes informāciju, lai jūs varētu apmaksāt pakalpojumus saistībā ar Connected Home ūdens noplūdes detektoru.

e) Tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei

Ja to pieprasa tiesību akti, mēs vienmēr pārliecināmies, ka ir tiesisks pamatojums jūsu personas datu apstrādei. Vairumā gadījumu tiesiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei būs šāds:

 • tas ir nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai jums;
 • ir jāievēro mūsu tiesiskās saistības vai/un līgumsaistības;
 • mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Ja mēs pieprasām jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās pieejamo informāciju;
 • apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu tiesiskās intereses, piemēram, attīstītu un uzlabotu savu izstrādājumus un pakalpojumus saviem klientiem;
 • tas ir nepieciešams tiesisko pretenziju izstrādei, izpildei vai pasargāšanai no tādām.

D. Datu anonimizēšana

Mēs varam anonimizēt jūsu personas datus tā, lai tie vairāk neidentificētu jūs. Anonimizēta informācija netiek uzskatīta par personas datiem, un tāpēc uz to nav attiecināms šis Paziņojums par konfidencialitāti. Mēs varam apkopot, izmantot un koplietot anonimizēto informāciju jebkādiem mērķiem.

E. Personas, kam tiek izsniegti jūsu dati

Mēs varam izsniegt jūsu personas datus noteiktam trešām pusēm tādā apjomā, kāds nepieciešams, tās varētu sniegt mums pakalpojumus, tostarp šādām pusēm:

 • mūsu sadarbības partneri, piegādātāji, izplatītāji un apakšdarbuzņēmēji, kā nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības ar jums,
 • reklāmas aģentūras un mārketinga pakalpojumu sniedzēji, lai piegādātu pakalpojumus mums,
 • analītisko datu nodrošinātāji, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu izstrādājumus un pakalpojumus,
 • visa mūsu uzņēmuma vai tā daļas iespējamie pārdevēji vai pircēji (vai to konsultanti);
 • tiesībsargājošās iestādes, tiesas, regulējošās iestādes, valsts varas iestādes vai citas trešās puses, kad mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai ievērotu tiesiskās vai regulējošās saistības vai citādi aizsargātu mūsu tiesības vai jebkuras trešās puses tiesības.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus trešām pusēm. Šādā gadījumā mēs neuzņemamies atbildību par šādas trešās puses veikto jūsu datu apkopošanu, uzglabāšanu, izpaušanu un lietošanu un nevaram to kontrolēt. Šādas trešo pušu saistības attiecībā uz jūsu personas datiem tiek regulētas ar līgumu, kas noslēgts starp trešo pusi un jums. Ja izvēlaties kontrolēt savus Honeywell Connected Home izstrādājumus ar trešās puses lietojumprogrammu, programmatūru vai citu piedāvāto izstrādājumu, mēs nevaram uzņemties atbildību par šādas trešās puses veikto jūsu datu apkopošanu, uzglabāšanu, izpaušanu un lietošanu un nevaram to kontrolēt.


F. Jūsu personas datu uzglabāšanas vieta

Vispārīgi

Honeywell ir starptautisks uzņēmums, un tāpēc jūsu personas datus var apkopot, nodot tālāk vai piekļūt tiem Honeywell, tā grupas uzņēmumi, piegādātāji un/vai aģenti, kas atrodas valstīs ārpus jūsu mītnes valsts, ietverot jebkuru Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsti, Amerikas Savienotās Valstis un Indiju. Ņemiet vērā, ka privātuma aizsardzība un tiesiskās prasības, tostarp tiesības piekļūt jūsu personas datiem, dažās no šīm valstīm var nebūt līdzvērtīgas tām, kādas ir spēkā jūsu mītnes valstī. Tomēr mēs veiksim saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu privātumu.

Lietotāji, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

Jūsu personas dati var tikt nodoti tālāk vai tiem var piekļūt Honeywell, tā grupas uzņēmumi, aģenti, izplatītāji, apakšdarbuzņēmēji vai piegādātāji, kas atrodas valstīs ārpus Eiropas Savienības, galvenokārt Amerikas Savienotās Valstīs un Indijā. Mēs esam ieviesuši ES standarta līguma punktus saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. panta 2. daļu, lai garantētu, ka datu nodošana ārpus EEZ ir atbilstoši aizsargāta. Lai uzzinātu vairāk par ieviestajiem atbilstošajiem aizsarglīdzekļiem, sazinieties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās esošo kontaktinformāciju.

Lietotāji, kas atrodas ārpus EEZ

Izmantojot Honeywell Connected Home izstrādājumus, piekļūstot tiem vai sazinoties ar mums un sniedzot savu informāciju mums, jūs piekrītat, ka personas dati var tikt pārsūtīti ārpus jūsu mītnes valsts, kā norādīts iepriekš.

G. Jūsu personas datu uzglabāšanas ilgums

Ja vien šajā Paziņojumā par konfidencialitāti nav norādīts citādi, mēs uzglabāsim jūsu datus uz laika periodu, kamēr izmantojat atbilstošo Honeywell Connected Home izstrādājumu, vai citu laika periodu (kas var būt ilgāks vai īsāks periods), par kuru esat skaidri noslēdzis līgumu savu personas datu uzglabāšanai, pēc kura mēs vai nu izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu personas datus (ja vien ilgāks uzglabāšanas periods netiek pieprasīts pēc likuma). Ja atsakāties izmantot Honeywell Connected Home izstrādājumu, mēs varam turpināt izmantot anonimizētos vai uzkrātos datus, kas jūs neidentificē, analītiskiem, izpētes vai izstrādes mērķiem. Mēs uzglabāsim jūsu personas datus mārketinga nolūkos, kamēr atteiksieties turpmāk saņemt tiešā mārketinga saziņu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

H. Mārketings

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai informētu jūs par izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un citādi sazinātos ar jums un sniegtu informāciju par piedāvājumiem, pasākumiem, ziņas, aptaujas, īpašos piedāvājumus un saistītās tēmas. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mārketinga saziņas, ko sūta e-pastā, bez maksas, izmantojot saiti “Atcelt abonementu” (Unsubscribe) jebkurā e-pasta mārketinga materiālā, ko saņemat no mums, vai sazinoties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju. Atkarībā no mītnes valsts jums var būt iespēja atteikties no citiem mārketinga saziņas veidiem; lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādīto kontaktinformāciju.

I. Trešo pušu vietnes un pakalpojumi

Mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumi var ietver saites uz trešo pušu vietnē, izstrādājumiem un pakalpojumiem. Mums nav nekādu saistību un pienākumu attiecībā uz šīm vietnē un to politikām. Uz informāciju, ko apkopo šādas trešās puses un kas var ietvert tādus datus kā jūsu kontaktinformāciju, attiecas to konfidencialitātes politikas. Mēs iesakām uzzināt vairāk par šādu trešo pušu konfidencialitātes politikām.

Ja kādu no mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumiem jums nodrošina trešā puse, piemēram, izplatītājs, darbuzņēmējs vai mazumtirgotājs, uz trešās puses veikto personas datu apkopošanu un izmantošanu attiecas tās konfidencialitātes politikas. Jūs apstiprināt, ka uzņēmumam Honeywell nav kontroles par to, kā šādas trešās puses apkopo un izmanto jūsu personas datus. Mēs varam izsniegt jūsu personas datus šādām trešām pusēm saskaņā ar mūsu pakalpojumu līguma, kas noslēgts ar konkrēto trešo pusi, noteikumiem. Mēs iesakām uzzināt vairāk par šādu trešo pušu konfidencialitātes politikām.

J. Bērni

Honeywell apzināti neapstrādā nevienus personas datus par bērniem saistībā ar Honeywell Connected Home izstrādājumiem. Uz apzīmējumu “bērns” ir attiecināmi tiesību akti un noteikumi jurisdikcijā, kurā atrodaties.

K. Datu aizsardzība

Uzņēmums Honeywell ir apņēmies aizsargāt jūsu personas datus. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procesus, kas palīdz aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas vai izpaušanas. Tomēr neviena informācijas sistēma nav 100% droša, tāpēc mēs nevaram garantēt absolūtu jūsu personas datu drošību. Turklāt mēs neesam atbildīgi par informācijas, ko pārsūtāt uz Honeywell Connected Home izstrādājumiem tīklā, drošību; mēs šo procesu, kā arī internetu un bezvadu tīklus nekontrolējam.

Jūsu personas datu drošība un aizsardzība ir arī atkarīga no jums. Ja mēs esam izsnieguši jums (vai esat izvēlējies) lietotāja ID un paroli, lai piekļūtu saviem Honeywell Connected Home izstrādājumiem, jūs esat atbildīgs par akreditācijas datu konfidencialitātes uzturēšanu un to neizpaušanu citiem.

L. Sīkfaili

Kas ir sīkfails?

Sīkfaili ir teksta faili, kas ietver nelielu informācijas daudzumu, ko lejupielādē jūsu ierīces cietajā diskā vai pārlūkprogrammas atmiņā. Sīkfaili ietver informāciju, kas tiek pārsūtīta uz jūsu datora vai citas ierīces cieto disku.

Mūsu izmantotās sīkfailu kategorijas

Sīkfailu, kurus mēs varētu izmantot, veidi ietilpst šādās četrās kategorijās: obligātie, veiktspējas, funkcionālie un profila un reklāmas sīkfaili.

1. Obligātie sīkfaili

Šie sīkfaili ir būtiski Honeywell Connected Home izstrādājumu darbībai, it īpaši savienojumā ar informācijas meklēšanu un pasūtījumu veikšanu. Bez šiem sīkfailiem nevar nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Tie ietver, piemēram, sīkfailus, kas ļauj jums pieteikties Honeywell Connected Home izstrādājumu drošajos apgabalos, vai iepirkumu groza sīkfailus, kas iegaumē izstrādājumus, kurus vēlaties iegādāties, kad pievienojat izstrādājumus iepirkumu grozam vai turpināt ar norēķināšanos.

2. Veiktspējas sīkfaili

Šie sīkfaili apkopo informāciju par to, kā izmantojat mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumus, piemēram, kuras lapas apmeklējat biežāk un vai konkrētās lapās parāda kādu kļūdas ziņojumu. Tas palīdz uzlabot veidu, kā mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumi darbojas, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji viegli atrod meklēto.

3. Funkcionālie un profila sīkfaili

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai noteiktu, kad izmantojat Honeywell Connected Home izstrādājumus. Šādi mēs varam personalizēt savu saturu jums, uzrunāt jūs vārdā un iegaumēt jūsu preferences (piemēram, jūsu valodas vai reģiona izvēli).4. Reklāmas sīkfaili

Šie sīkfaili ieraksta, kā lietojat Honeywell Connected Home izstrādājumus, un tos var izmantot, lai piedāvātu jums saistošākas un interesantākas reklāmas. Tos var arī izmantot, lai ierobežotu laikus, kad reklāmas ir redzamas, kā arī kā palīglīdzekli reklamēšanas kampaņas efektivitātes noteikšanai. Bez šiem sīkfailiem tiešsaistes reklāmas nebūs tik saistošas un interesējošas jums.

5. Trešo pušu sīkfaili

Mēs sadarbojamies ar trešo pušu piegādātājiem, kuri arī iestata sīkfailus mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumos, piemēram, Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube un Adobe Flashplayer, ko var izmantot video satura demonstrēšanai. Šie trešo pušu piegādātāji ir atbildīgi par sīkfailiem, kurus iestata mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumos. Lai uzzinātu vairāk, skatiet atbilstošās trešās puses tīmekļa vietni.

Sīkfailu preferenču iestatīšana

Vairumā gadījumā mums būs nepieciešama jūsu atļauja, lai varētu izmantot sīkfailus. Izņēmums ir situācijas, kad sīkfails ir būtisks mums, lai mēs varētu nodrošināt pieprasīto pakalpojumu. Pirmajā atbilstošā Honeywell Connected Home izstrādājuma lietošanas reizē parādīsies sīkfailu reklāmkaroga, kurā jums būs jāatļauj mums izvietot sīkfailus, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, izmantojot savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu vai atspējotu sīkfailus. Ja tā darāt, ņemiet vērā, ka var tikt atspējota noteikta Honeywell Connected Home izstrādājumu funkcionalitāte. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un to, kā tos atspējot, apmeklējiet šādu vietni: www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

M. Jūsu tiesības

Jums var būt noteiktas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, kas tiek apkopoti, izmantojot Honeywell Connected Home izstrādājumus, kas atšķiras atkarībā no jūsu mītnes valsts. Ja esat EEZ iedzīvotājs, tālāk aprakstītas tiesības var būt attiecināmas uz jums. Citiem lietotājiem piemērojamās tiesības ir atkarīgas no mītnes valsts tiesību aktiem. Mēs veicināsim uz jums attiecināmo tiesību izpildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām, sazinieties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās esošo kontaktinformāciju.

Lai palīdzētu jums realizēt savas tiesības, mēs varam pieprasīt konkrētu informāciju no jums, lai apstiprinātu identitāti. Šis ir drošības pasākums, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek izpausti nevienai personai, kurai nav tiesību saņemt to. Mēs parasti atbildēsim uz ikvienu jūsu pieprasījumu realizēt savas tiesības tiesību aktos noteiktajā laikā. Mēs varam iekasēt maksu par jūsu pieprasījuma apstrādi, ja to pieļauj tiesību akti.

Lai palīdzētu jums izprast savas tiesības, mēs esam tās apkopojuši tālāk un snieguši pamatnostādnes, aprakstot dažādus gadījumus, kad tās var būt attiecināmas. Lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām vai izmantotu kādas no tām, sazinieties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās esošo kontaktinformāciju.

Plašāka informācija par jūsu tiesībām

 1. Tiesības būt informētam: tas nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt skaidru, pārskatāmu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus un jūsu juridiskās tiesības. Tāpēc mēs sniedzam informāciju šajā Paziņojumā par konfidencialitāti.
 1. Piekļuve: jums var būt tiesības piekļūt personas datiem, kas apkopoti, izmantojot mūsu Honeywell Connected Home izstrādājumus, vai gadījumos, kad sazināties ar mums, kā arī pārskatīt un labot tos. Dažos gadījumos tas ir izdarāms lapā, kurā sniedzāt informāciju. Varat palīdzēt mums uzturēt precīzu informāciju par jums, informējot mūs par visām pasta adreses, tālruņa numura vai e-pasta adreses izmaiņām
 1. Iebilšana: jums var būt tiesības iebilst pret personas datu konkrētiem apstrādes darbību veidiem, tostarp darbībām, kad mēs paļaujamies uz savām likumīgajām interesēm, lai apstrādātu jūsu personas datus, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Dažos gadījumos mēs varam apliecināt, ka mums ir tiesisks pamatojums turpināt jūsu personas datu apstrādi; šādā gadījumā mums nav jāizpilda pieprasījums.
 1. Dzēšana: jums var būt tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, kad dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika apkopoti.
 1. Ierobežošana: jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, kad apstrīdat informācijas pareizību.
 1. Datu pārvietošana: jums var būt tiesības saņemt un atkārtoti izmantot savus personas datus saviem mērķiem. Tas ir zināms kā tiesības uz datu pārvietošanu, un piemērojamos gadījumos mums ir jāpārvieto, jākopē vai jānodod jūsu personas dati no mūsu sistēmas uz jūsu vai (ja tehniski iespējams) jūsu izvēlētās trešās puses sistēmu, neietekmējot to izmantojamību.
 1. Piekrišana: ja esat sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei, jums var būt tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma par konfidencialitāti beigās norādīto kontaktinformāciju, vai e-pasta mārketinga ziņojumu gadījumā, izmantojot saiti “Atcelt abonementu” (Unsubscribe). Tas neietekmē apstrādes likumību līdz atteikšanās brīdim.

N. Šī Paziņojuma par konfidencialitāti izmaiņas

Šī Paziņojuma par konfidencialitāti noteikumi var laiku pa laikam tikt mainīti. Mēs publicēsim visas izmaiņas šajā lapā, un, ja izmaiņas ir ievērojamas, mēs veiksim attiecīgās papildu darbības, kādas var būt nepieciešamas saskaņā ar likumu.

O. Saziņa ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, sazinieties ar mums, sūtot e-pasta ziņojumu uz Honeywellprivacy@honeywell.com.

Lai sazinātos ar mūsu datu konfidencialitātes speciālistu, rakstiet uz Honeywellprivacy@honeywell.com.

Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi uz kādu jūsu izteikto pretenziju vai uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības tiesību aktiem, varat iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Tomēr mēs novērtētu iespēju izskatīt jūsu bažas, tāpēc noteikti sazinieties ar mums jebkuras sūdzības gadījumā.