Smluvní podmínky

SMLOUVA O LICENCI NA HONEYWELL PROPOJENOU DOMÁCNOST KONCOVÉHO UŽIVATELE A PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné od 25. května 2018

Vítejte! Níže naleznete Smlouvu o licenci na Honeywell propojenou domácnost koncového uživatele a Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Hlavní body:

Smlouva o licenci koncového uživatele zahrnuje:

 • licenci na software, dle kterého se řídí vaše užívání softwaru,
 • podmínky služby,
 • přísná vymezení naší finanční a jiné zodpovědnosti vztahující se k jakýmkoli ztrátám, které mohou nastat v důsledku vašeho užívání systému a služeb.

Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zejména:

 • Informace, které sbíráme:
  • informace, které poskytujete při dokončení registrace vašeho účtu; např. jméno, e-mail, adresa a zip kód,
  • informace o tom, jak systém a/nebo zařízení užíváte; např. jak a kdy užíváte systém nebo služby, frekvenci užívání atd.,
  • data vztahující se k systémům a/nebo službám, např. vnitřní/venkovní teploty, časové plány, časování událostí a poplachů, audio a video klipy, nastavení atd.,
  • jiné druhy informací, jak jsou uvedeny níže v prohlášení.
 • Jak informace používáme:
  • k poskytování služby a práci se systémem,
  • k vylepšení našich produktů a služeb,
  • k nabídce produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat; nesdělujeme vaše kontaktní informace třetím stranám pro obchodní účely bez vašeho výslovného souhlasu,
  • jinými způsoby, které jsou blíže popsány v níže uvedeném Prohlášení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SYSTÉMU

Využívání třetích stran jako poskytovatelů služeb Honeywell. Honeywell užívá třetích stran jako poskytovatelů služeb k umožnění některých aspektů služeb Honeywell – jako např. cloud computing, ukládání dat, synchronizace a komunikace přes poskytovatele cloud computingu. Tyto třetí strany nespadají pod kontrolu společnosti Honeywell, ale jejich práce může zasáhnout nebo být zasažena užitím a zodpovědností služeb Honeywell. Mějte prosím na vědomí, že (i) užití a dostupnost služeb Honeywell závisí na poskytovatelích třetích stran, (ii) tito poskytovatelé sužeb třetích stran nezaručují 100% dostupnost svých služeb a že (iii) Honeywell není zodpovědný za škody a ztráty vzniklé při provádění služeb těchto třetí stran.

Zamýšlené využití systému Honeywell. Systém je určen k dosažitelnosti využití pro časově nekritické informace a kontrolu produktů. Ačkoli Honeywell směřuje tento systém k vysoké spolehlivosti a dostupnosti, nebude dostupný 100 % času. Systém je předmětem sporadických přerušení a selhání z různých důvodů mimo kontrolu společnosti Honeywell, zahrnující zejména přerušení Wi-Fi, uptime poskytovatele služby, mobilní oznámení a dopravce.

Žádné záchranářské či kritické využívání služeb. Systém není certifikován pro mimořádné situace. Systém navíc nemůže být považován za zařízení na záchranu života pro lidi vystavené riziku doma či v podniku a není náhražkou tísňových služeb. Veškeré život ohrožující a mimořádné události by měly být směřovány k řádným odpovědným službám. Pro sledování a zabezpečení služeb požárního poplachu můžete uzavřít samostatnou smlouvu s certifikovanou řídicí stanicí.

Spolehlivost hlášení. Systém, včetně vzdálených přístupů a mobilních hlášení, nebude 100% dostupný. Mohou nastat případy, kdy neobdržíte hlášení. Efektivita hlášení závisí na produktech třetích stran, na službách uvedených výše a na funkcích vašeho zařízení. Máte zodpovědnost za funkčnost svého počítače nebo mobilního zařízení.

SYSTÉM NENÍ TÍSŇOVÝM OHLAŠOVACÍM SYSTÉMEM MONITOROVANÝM TŘETÍ STRANOU – HONEYWELL NESLEDUJE TÍSŇOVÁ HLÁŠENÍ A NEBUDE V PŘÍPADĚ NOUZE NAVÁDĚT TÍSŇOVÉ SLOŽKY DO VAŠEHO DOMU ČI PODNIKU.

NEMĚLI BYSTE SE NA SYSTÉM SPOLÉHAT ZA ÚČELEM ZÁCHRANY ŽIVOTA NEBO Z MEZNÍCH DŮVODŮ. MOBILNÍ HLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE STATUSU A ALARMY NA VAŠICH VÝROBCÍCH JSOU POSKYTNUTY POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY – NEJSOU NÁHRAŽKOU OHLAŠOVACÍCH TÍSŇOVÝCH SYSTÉMŮ SLEDOVANÝCH TŘETÍ STRANOU.

Bez záruky. Není zaručeno, že systém poskytne odpovídající varování v jakékoli dané situaci, nebo že nebude ohrožen či obejit předtím, než se spojí s jakoukoli entitou či osobou zodpovědnou za sledování a odpovídání na zprávy zaslané z vašeho poplašného alarmu proti vniknutí nebo z ovládacího panelu požárního poplachu nebo z podobného zařízení, které je uzpůsobeno varovat před možným poškozením nebo porušením osob či majetku („řídicí stanice“), jestliže byl váš alarm k některé z nich napojen, nebo že předejde jakékoli osobní újmě či ztrátě majetku způsobené vloupáním, krádeží, požárem, nadměrným žárem, chladem, vlhkostí aj. Dále není zaručeno, že systém, vaše mobilní zařízení nebo počítač budou vysílat či přijímat veškeré signály od vás nebo k vám, k vašemu nájemci, prodejci nebo řídicí stanici, týkající se systémových služeb, které jste si předplatili, včetně signálů týkajících se aktivace či deaktivace vašeho poplašného systému. Berete na vědomí, že vlastnictví bezpečnostního nebo požárního alarmu nezaručuje, že nedojde k případům vloupání, krádeže, požáru nebo jiným a že není pojistnou událostí. Berete na vědomí, že dostupnost systémových služeb závisí na vašem počítači, mobilním zařízení, domácí síti, poskytovateli vašeho internetu, poskytovateli satelitu, v případě služeb zjišťování zeměpisné polohy, a na nosiči vašeho mobilního zařízení a berete na vědomí, že jste zodpovědní za veškeré poplatky spojené s takovým užíváním a za soulad s veškerými smlouvami, které se k takovému užívání vztahují. Dále berete na vědomí, že Honeywell, ani žádný další poskytovatel síťových služeb nemůže zaručit zabezpečení jakéhokoli bezdrátového přenosu a nebude zodpovědný za jakékoli nedostatky v zabezpečení, které se vztahují k užívání jakékoli služby. Souhlasíte s tím, že nebudete opětovně prodávat jakékoli bezdrátové služby, které vám byly poskytnuty jako součást systému. Honeywell nedává záruku, že systém bude kompatibilní se všemi počítači nebo kapesními zařízeními. Před použitím mimo domov byste měli nejprve otestovat kompatibilitu zařízení.

Honeywell neponese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu zakládající se na tvrzení, že systém selhal při spuštění varovného poplachu jakéhokoli typu, a tímto zprošťujete Honeywell jakékoli odpovědnosti z toho vyplývající.

SMLOUVA HONEYWELL O LICENCI NA PROPOJENÍ DOMÁCNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE

Tato smlouva o Honeywell licenci koncového uživatele (takto „Smlouva“) je zákonnou dohodou mezi vámi a společností Honeywell International Inc. a jeho dceřinými společnostmi („Honeywell“) o využívání služeb Honeywell a o licenci na software Honeywell, jak je oboje definováno níže. Pro zjednodušení odkazujeme na kombinace výrobků, softwaru a služeb, případě na jakékoli jejich kombinace, které poskytujeme, jako na „Systém“.

Přijetím této Smlouvy nebo instalací či užíváním Systému souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že jste koncovým uživatelem Systému a prohlašujete, že jste dosáhli zákonem stanovené věkové hranice a máte právo k této Smlouvě přistoupit.

Tato Smlouva pokrývá využívání několika různých produktů a služeb Honeywell; pro upřesnění se ustanovení této Smlouvy v některých případech vztahují výhradně jen k určitým výrobkům nebo službám.

1. LICENCE, LHŮTY

Tato Smlouva je pro užití propojovacích řešení Honeywell, včetně softwaru Honeywell pro užití na jakékoli výrobky a komunikační sítě, pro Honeywell software umožňující webové rozhraní a podléhající funkčnosti a přístupu ke službám Honeywell, pro software aplikací na mobilní zařízení Honeywell a veškeré Honeywell sítě, které se vztahují k předcházejícímu (souhrnně „Honeywell služby“) a licencování softwarových výrobků uvedených výše, které zahrnuje počítačový a aplikační software a může zahrnovat související média, tištěné materiály a „online“ nebo elektronickou dokumentaci a jakékoli budoucí verze, vydání, updaty, záplaty, nápravy omylů a chyb výše uvedeného softwaru („Honeywell Software”).

Systém zahrnuje software vlastněný společností Honeywell a software přidělený společnosti Honeywell licencí a je chráněn mezinárodními autorskými zákony a úmluvami i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví i zákony, úmluvami a dohodami USA. Systém je vám přidělen licencí, nikoli prodán. V předmětu podmínek této Smlouvy vám Honeywell umožňuje limitovanou, nevýlučnou a nepřenosnou licenci (bez nároku na sublicenci, kromě případů uvedených níže) na užívání Systému a s ním souvisejícího Honeywell softwaru výhradně pro vaše osobní užití během monitoringu vašeho domu či obchodu. Uvedená licence zahrnuje právo instalace Honeywell softwaru na váš osobní počítač a/nebo mobilní zařízení a užívání Honeywell softwaru ve spojení se Systémem přiděleným vám licencí. Neregistrované užívání, reprodukce a distribuce Systému nejsou společností Honeywell povoleny a jsou v rozporu s mezinárodním i americkým zákonem o copyrightu a jsou předmětem postihů v občanskoprávních i trestních řízeních. Zvláště se vám zakazuje výroba a distribuce jakýchkoli kopií Systému kromě případů povolených aplikovatelným právem. Veškerá práva jakéhokoli druhu v Systému a veškerá další práva společnosti Honeywell, která nejsou výslovně udělena touto Smlouvou, jsou plně a výlučně vyhrazena společností Honeywell a pro společnost Honeywell (včetně objektového a zdrojového kódu softwaru). Nesmíte pronajímat, kopírovat, upravovat nebo překládat Systém či vytvářet práce odvozené na základě Systému. Nesmíte změnit ani odstranit jakékoli oznámení o copyrightu či vlastnických právech společnosti Honeywell ani legendu na Systému či v něm. Nesmíte zpětně vyvíjet, dekompilovat či rozkládat Systém do rozsahu výslovně povoleného závaznými předpisy použitelného práva (včetně národních zákonů zavádějících směrnici 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů) pro získání informací pro omezené účely uvedené v těchto zákonech. Nesmíte uplatňovat svá práva pod těmito zákony, pokud jste o to dříve písemně nepožádali a společnost Honeywell odmítla do 30 dnů od takového požadavku žádanou informaci podat. Není-li zde uvedeno jinak, nesmíte zpřístupnit Systém ani nemáte nárok zpřístupnit jím generovaný výstup, výsledky ani jakékoli úkony či funkční vyhodnocování Systému žádné třetí straně.

Jestliže jste řídicí stanicí nebo prodejcem, budete mít právo sublicencovat přístup k Systému pouze koncovým uživatelům za předpokladu, že každý koncový uživatel bude souhlasit s podmínkami této Smlouvy a že veškeré použitelné poplatky budou společnosti Honeywell uhrazeny.

Systém může obsahovat materiály poskytovatelů licencí třetích stran nebo být z těchto materiálů odvozen. Takovéto materiály třetích stran mohou být předmětem omezení, která jsou přidána k omezením uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že jakákoli třetí strana jako dodavatel bude mít nárok vynucovat si tuto Smlouvu s ohledem na software takovéto třetí strany.

Systém může obsahovat veřejně dostupný software, který vám je poskytnut pod podmínkami dohody o licenci na veřejně dostupný software nebo oznámením o copyrightu provázejícím takovýto veřejně dostupný software. Termínem „veřejně dostupný software“, jak je zde použit, je myšlen jakýkoli software, program, modul, kód, knihovna, databáze, driver nebo podobný komponent (či součást uvedeného), který je bezplatným, patentovaným softwarem, jehož použití vyžaduje veškeré smluvní povinnosti uživatele vůči třetí straně nebo jakoukoli licenci ověřenou Open Source Initiative, Free Software Foundation nebo jim podobnou skupinou.

Jestliže si předplatíte GPS Tracking Services jako součást Systému, souhlasíte s tím, že budete užívat pouze lokalizované služby v souladu s použitelným právem a za účely popsanými v dokumentaci, která je poskytována zároveň se službou. Berete na vědomí, že Honeywell nebude mít žádnou zodpovědnost za užití služby, které nebude v souladu se zákonem či zamýšleným účelem.

2. HESLO A PŘÍSTUP

Souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak je vyžaduje registrační formulář, a že (b) je budete udržovat a neprodleně aktualizovat. Musíte vytvořit uživatelské jméno a heslo pro přístup do Systému. Jestliže je vám poskytnuto dočasné uživatelské jméno a heslo, musíte stávající údaje upravit a vytvořit vlastní uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za udržování hesla a účtu v tajnosti a jste plně zodpovědní za všechny úkony, které se uskuteční pod vaším heslem, účtem nebo podúčtem. Souhlasíte s tím, že (a) okamžitě změníte své heslo v případě jakéhokoli narušení bezpečnosti, (b) upozorníte svou řídicí stanici, pokud zaznamenáte narušení bezpečnosti a (c) zajistíte odhlášení z vašeho účtu na konci každého použití. Souhlasíte s tím, že podmínky této Smlouvy pro vás budu závazné a že se jimi bude řídit vztah mezi společností Honeywell a jakoukoli třetí stranou, které udělíte přístup k vašemu účtu nebo jí dovolíte udržovat podúčet. Dále souhlasíte s tím, že podniknete veškeré úkony nezbytné k zajištění souladu s touto Smlouvou a zároveň k vynucení jejích podmínek a že nahradíte společnosti Honeywell veškeré poplatky, škody, ztráty či výdaje vzniklé v souvislosti s takovýmto uživatelem třetí strany. Honeywell nemůže být a nebude zodpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu pocházející z nedodržení ustanovení uvedených v tomto oddílu.

Pokud vaše zařízení nefunguje, může zasahovat do síťových operací Systému. Kompetentní veřejné úřady si mohou na společnosti Honeywell vyžádat bezprostřední přístup k vašemu zařízení v případě tísně podle použitelného práva, statusu, předpisu nebo soudního příkazu. Souhlasíte s poskytnutím takovéhoto v tísni nezbytného přístupu do vaší řídicí stanice, k vašemu prodejci nebo zástupcům sítě společnosti Honeywell dle žádosti.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máte možnost připojit ke svému účtu dodatečné součásti a že takové součásti budou mít plný nebo částečný přístup do Systému, včetně, nikoli však výlučně, schopnosti nahlížet a měnit váš denní časový rozvrh a termostat a/nebo zabezpečení nebo domácí automatizaci nastavení a programování. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Honeywell nemá vůči vám žádnou zodpovědnost týkající se aktivit těchto součástí. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máte možnost zahrnout do vašeho účtu informace dodavatele či prodejce a že tyto strany mohou přijímat od Systému poplachy týkající se vašeho domu (zejména např. jestliže teplota ve vašem domě klesne pod bod mrazu nebo v případě narušení zabezpečení či bezpečnosti) spolu s jistými kontaktními informacemi (uvedenými níže) tak, abyste mohli identifikovat zdroj poplachu. Váš dodavatel nebo prodejce vás může kontaktovat v případě, že takový poplach obdrží. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Honeywell nenese žádnou zodpovědnost ohledně jakéhokoli úkonu na straně takového dodavatele či prodejce.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Honeywell a jeho pobočky, poskytovatelé služeb, dodavatelé a prodejci mají povoleno kdykoli a bez předchozího oznámení dálkově uspíšit softwarové a firmwarové updaty, vylepšení, změny, úpravy, dodatečné funkce či vyladění Systému. Tímto dáváte souhlas s předcházejícím a zprošťujete Honeywell a jeho pobočky, poskytovatele služeb, dodavatele a prodejce veškeré zodpovědnosti vyvstávající z takových úkonů v rozsahu, v němž to povolují právní předpisy.

3. LHŮTA A ZRUŠENÍ; ÚPRAVY SYSTÉMU; POPLATKY

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem vašeho prvního použití Systému a bude trvat tak dlouho, dokud budete pokračovat ve využívání Systému a služeb nebo jinak hradit jakékoli platby za systémové služby. Honeywell může tuto Smlouvu kdykoli ukončit, jestliže nedodržíte zde uvedené podmínky, včetně účinné a neprodlené platby za systémové služby. Pokud máte na určité služby smlouvu s prodejcem, váš nárok k užívání těchto služeb vyžaduje hrazení všech poplatků za tyto služby vaším prodejcem nebo řídicí stanicí ve prospěch společnosti Honeywell a Honeywell může pozastavit nebo ukončit váš přístup k službám v případě, že prodejce nezaplatí za služby poskytnuté společností Honeywell nebo že vy nezaplatíte své řídicí stanici jakékoli další vyžadované částky. Honeywell má ze zákona povoleno vznášet jakékoli námitky, které existují ve vztahu s vaším prodejcem nebo řídicí stanicí a také ve vztahu s vámi, takže váš poplatek společnosti řídící monitorovací stanice nezaručuje vaše právo na systémové služby. Mohou vám vzniknout dodatečné poplatky od třetích stran jako poskytovatelů ve spojitosti s vaším využíváním systémových služeb, nezávislého kapesního zařízení nebo internetu pro přenos dat, videoklipu nebo statického snímku, užitím internetu, SMS, krátkých telefonních čísel nebo dalších poplatků či daní. Pokud Honeywell skončí podporu služeb z důvodu neplacení za tyto služby z vaší strany nebo strany vašeho prodejce či řídicí stanice, Honeywell vůči vám nemá žádnou zodpovědnost a musíte vyhledat svého prodejce nebo řídicí stanici pro navrácení jakýchkoli částek, jež jste si u prodejce nebo řídicí stanice předplatili. V závislosti na službách, které jste si nasmlouvali či předplatili, může Honeywell po předchozím oznámení také pozastavit nebo ukončit uživatelský účet z důvodu neaktivity uživatele. V závislosti na službách, které jste si nasmlouvali či předplatili, můžete vypovědět tuto Smlouvu písemným oznámením společnosti Honeywell. Vypovězením této Smlouvy skončí i zde poskytnutá licence a musíte neprodleně zastavit veškeré užívání Systému. Honeywell si vyhrazuje právo kdykoli po předchozím oznámení natrvalo přerušit poskytované služby. Honeywell si vyhrazuje právo kdykoli a na neurčitou dobu zdanit užívání Systému a upravit nebo dočasně přerušit Systém (či jakoukoli jeho součást) s oznámením i bez oznámení za předpokladu, že to zbytečně nezasáhne vaše užívání Honeywell softwaru a služeb. Souhlasíte s tím, že Honeywell neponese zodpovědnost vůči vám či jakékoli třetí straně za jakoukoli úpravu, pozastavení nebo přerušení Systému. Jste srozuměni s tím a souhlasíte, že pokud se přestěhujete, smažete svůj účet a nevstoupíte již do Systému pod svou předcházející adresou. Pokud máte smlouvu s řídicí stanicí, musíte jí nahlásit, pokud se stěhujete, abyste ukončili svůj účet.

4. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE A HRANICE ZODPOVĚDNOSTI

SYSTÉM VÁM JE POSKYTNUT „TAK, JAK JE“ A NENÍ-LI V TOMTO ODDÍLE UVEDENO JINAK, VEŠKERÉ EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ PODMÍNKY (JEŽ JSOU PODMÍNKAMI, KTERÉ NEJSOU OBSAHEM TÉTO SMLOUVY, ALE JSOU JINAK ZAHRNUTY V PRÁVNÍCH ÚKONECH NEBO JINAK), ZASTUPOVÁNÍ A ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, KTERÉ BEZ OMEZENÍ ZAHRNUJÍ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKO NEPORUŠOVÁNÍ, UPLATNITELNOST NA TRHU, VHODNOST PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY, USPOKOJIVÁ KVALITA, NEINTERFERENCE NEBO VZNIKLÉ Z ŘADY PRODEJNÍCH, PRÁVNÍCH, NEBO OBCHODNÍCH PRAKTIK, JSOU VYLOUČENY AŽ DO ROZSAHU POVOLENÉHO APLIKOVATELNÝM PRÁVEM, A JSOU VÝSLOVNĚ VYHRAZENY SPOLEČNOSTÍ HONEYWELL, JEHO DODAVATELI A JEHO POSKYTOVATELI LICENCÍ. Protože některé státy nebo jurisdikce nepovolují limity na určité záruky a reprezentace, výše uvedená omezení vůči vám nemusejí být uplatněna, a to vcelku ani zčásti. Jako spotřebitel můžete mít dodatečná práva, která se liší dle dané jurisdikce a která nejsou uvedena v této Smlouvě.

Honeywell není zodpovědný a vylučuje veškerou zodpovědnost za jakoukoli nepředvídatelnou ztrátu nebo poškození. Ztráta nebo poškození je předvídatelná (a proto nevratná), pokud je zřejmým důsledkem porušení ze strany společnosti Honeywell nebo pokud taková ztráta nebo poškození byly zváženy vámi a společností Honeywell v době přistoupení k této Smlouvě. Ani Honeywell ani jeho poskytovatelé služeb třetích stran nejsou zodpovědní za váš výběr bezpečnostního nebo požárního alarmu, který jste si instalovali do svých prostor, nebo za jejich připojení k řídicí stanici ani za jejich práci.

Honeywell vám poskytuje podporu Systému pouze v souladu s touto Smlouvou. Souhlasíte s tím, že nepoužijete Systém pro jakýkoli komerční, obchodní účel nebo pro účel dalšího prodeje, s výjimkou případu, kdy jsou taková použití povolena touto Smlouvou. Dále souhlasíte s tím, že Honeywell nenese žádnou zodpovědnost s ohledem na ztrátu nebo poškození, které vzniknou v souvislosti s (i) přesností, úplností, zákonností, spolehlivostí, operativností nebo dostupnosti k nim a obsah nebo informace nebo materiál poskytnutý nebo přístupný skrze Systém; (ii) smazání, neuložení, náhodné uzavření, ztráta, chybný přenos nebo nevčasný přenos informací nebo materiálu; nebo (iii) narušení vašich domácích bezpečnostních systémů, pokud tato ztráta či poškození nejsou důsledkem předvídatelného porušení této Smlouvy ze strany společnosti Honeywell nebo jejím jménem. Honeywell nebude v žádném případě zodpovědný za informace nebo události, nad kterými nemá kontrolu, včetně obsahu panelu zpráv nebo jiných fór napojených na Systém.

NENÍ-LI TOUTO SMLOUVOU STANOVENO JINAK, HONEYWELL, JEHO POBOČKY, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEMAJÍ VŮČI VÁM ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU VÝDĚLKU ČI PŘÍJMU, OBCHODNÍ ZTRÁTU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRACENÁ NEBO POŠKOZENÁ DATA, ZTRÁTU KAPITÁLU NEBO ZA ZHORŠENÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, AŤ JIŽ BY PLYNULY ZE SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ) NEBO Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU NEBO Z NESCHOPNOSTI JEJ UŽÍVAT, PŘESTOŽE HONEYWELL, JEHO POBOČKY, ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI KONZULTOVÁNI OHLEDNĚ MOŽNOSTI TAKOVÝCH POŠKOZENÍ. Toto omezení odpovědnosti a vyloučení typů poškození se na vás nemusí vztahovat vcelku nebo zčásti v závislosti na zákonech jurisdikce vaší země.

Nic v této Smlouvě žádným způsobem nevyloučí ani neomezí odpovědnost (i) společnosti Honeywell, jeho poboček, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, dodavatelů a poskytovatelů licencí vztahující se k zranění nebo úmrtí způsobené jejich zanedbáním; (ii) odpovědnost společnosti Honeywell za podvod či podvodně zkreslená prohlášení; nebo (iii) jakoukoli odpovědnost společnosti Honeywell, která nemůže být vyloučena použitelným právem, jež může zahrnovat legislativní ochranu spotřebitele ve vaší jurisdikci.

Za žádných okolností nebude Honeywell shledán zodpovědným za jakoukoli škodu, která vznikne po stáhnutí nebo dosažení informací nebo materiálu prostřednictvím Systému, za jakékoli zdržení nebo selhání při výkonu, jež vyplývá přímo nebo nepřímo z událostí mimo kontrolu společnosti Honeywell, včetně, ale nikoli výhradně selhání internetu, selhání počítačového vybavení, selhání telekomunikačního vybavení, jiných selhání vybavení, selhání elektřiny, stávek, odborářských rozporů, násilností, povstání, občanských nepokojů, nedostatku práce nebo materiálů, požárů, záplav, bouří, explozí, vyšší moci, války, vládních akcí, nařízení domácích či zahraničních soudních tribunálů, pasivity třetích stran nebo ztrát či úniků tepla, světla nebo klimatizace.

V PŘÍPADĚ ŽE (1) POUŽIJETE JINOU NEŽ HONEYWELL APLIKACI PRO KONTROLU VAŠEHO PRODUKTU HONEYWELL; (2) PŘIPOJÍTE JINÉ NEŽ HONEYWELL ZAŘÍZENÍ KE SVÉMU SYSTÉMU; (3) POUŽIJETE API TŘETÍ STRANY NEBO (4) SE STANETE SOUČÁSTÍ TŘETÍ STRANOU PROPOJENÉHO DOMOVSKÉHO ČI OBCHODNÍHO EKOSYSTÉMU, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE HONEYWELL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA PŘESNOST, FUNKČNOST, ODPOVĚDNOST, DOSTUPNOST, INTEROPERABILITU, ZÁKONNOST NEBO UŽITEČNOST TAKOVÉ APLIKACE, ZAŘÍZENÍ, ROZHRANÍ PRO PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ (API) NEBO EKOSYSTÉMU ANI NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT V DŮSLEDKU TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ. UŽITÍ APLIKACÍ, ZAŘÍZENÍ, ROZHRANÍ PRO PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ (API) NEBO EKOSYSTÉMŮ TŘETÍCH STRAN JE POUZE NA VAŠE RIZIKO A NÁKLADY.

Prosím, berte na vědomí, že závazek společnosti Honeywell k poskytnutí služeb je závazkem k přiměřenému úsilí a nikoli závazkem k dosažení jistého výsledku. Honeywell užije přiměřeného úsilí k poskytnutí služeb.

5. RŮZNÉ

Neschopnost společnosti Honeywell vynutit kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy nebude vykládána jako další vzdání se jakéhokoli zde uvedeného ustanovení ani se nebude taková neschopnost dotýkat práva společnosti Honeywell podnikat v budoucnu kroky k vynucení jakéhokoli zde uvedeného ustanovení.

Software a technické informace poskytnuté v této Smlouvě podléhají zákonům USA pro kontrolu vývozu a mohou podléhat vývozním či dovozním předpisům v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že budete v přísném souladu se všemi takovými zákony a předpisy a že ponesete veškerou odpovědnost za obdržení jakýchkoli dovozních, vývozních, zpětných dovozních schválení a licencí tímto softwarem vyžadovaných, za technické informace a zachování dokumentace k podpoře slučitelnosti s těmito právy a předpisy.

Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu se zákony Anglie a Walesu. Vy i společnost Honeywell souhlasíte s podrobením se nevýlučné jurisdikci anglických soudů. Honeywell uznává, že pokud nejste rezidentem Spojeného království, můžete mít právo na přenesení správních řízení do vaší domovské jurisdikce.

Rozumí se a je dohodnuto, že bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy může vaše porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy společnosti Honeywell způsobit nenapravitelné škody, u nichž by peněžní náhrada těchto škod byla neodpovídající, a že bude společnost Honeywell tudíž oprávněna obdržet včasnou soudní pomoc pro ochranu jejích práv podle této Smlouvy kromě veškerých dalších zákonných opravných prostředků.

Tato Smlouva a podmínky prodeje společnosti Honeywell provázející váš nákup jakéhokoli zařízení Honeywell tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností Honeywell a ve své celistvosti mají přednost před jakoukoli ústní či písemnou dohodou, které existují mezi vámi a společností Honeywell a týkají se předmětu smlouvy. Smlouva na vaše předplatné nebo smlouva o monitorování s vaší řídicí stanicí (je-li uplatnitelná) s prodejcem nebo řídicí stanicí je samostatným dokumentem. Váš vztah k takovému prodejci nebo řídicí stanici se řídí touto samostatnou smlouvou a Honeywell proto nenese vůči vám žádnou odpovědnost. Vaše kupní smlouva na nákup zařízení Honeywell či jiného vybavení, které interaguje se softwarem a službami Honeywell, tvoří samostatnou smlouvu s prodejcem vybavení. Váš vztah s takovým prodejcem se řídí touto samostatnou smlouvou, a Honeywell proto nenese vůči vám žádnou odpovědnost.

Ani tato Smlouva ani žádné z práv, zájmů a závazků poskytovaných touto Smlouvou nesmějí být změněny nebo postoupeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Honeywell. Honeywell může postoupit tuto Smlouvu, celou nebo její část, dle svého uvážení. Tato Smlouva bude závazná vůči stranám a pro každého z jejich současných i budoucích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, mateřských společností, dceřiných společností, agentů, dědiců, dodavatelů, držitelů licencí, afilací, rodinných členů a hostů a právoplatných uživatelů.

Každé z ustanovení, oddílů a odstavců této Smlouvy účinkuje samostatně a bude uplatňováno v nejširším zákonem povoleném rozsahu a vykládáno a uplatňováno v menším rozsahu tam, kde to bude dostačující k platnosti. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy se nedotkne žádného dalšího ustanovení a všechna tato ustanovení zůstanou v plné síle a účinnosti beze změn a úprav.

6. PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ APPLE; PŘÍJEM TŘETÍ STRANY

Tento oddíl se na vás vztahuje pouze tehdy, pokud užíváte Systém prostřednictvím zařízení Apple (např. iPhone, iPad, iPod Touch) (jakékoli takové zařízení bude uváděno jako „zařízení Apple“), tento oddíl se vás netýká, pokud neužíváte Systém prostřednictvím zařízení Apple. Strany uznávají, že tato EULA je uzavřena výhradně mezi společností Honeywell a vámi, nikoli společností Apple. Společnost Apple tedy není odpovědná za Systém a jeho obsah. Veškerá podpora, která může být nabídnuta společností Honeywell ve spojení se Systémem, je výhradní odpovědností společnosti Honeywell a strany uznávají, že Apple nemá žádné závazky k poskytování údržby a podpory týkající se Systému. Strany uznávají, že Apple není zavázán k poskytnutí záruky týkající se Systému. Do maximálního rozsahu povoleného platným právem Apple nebude zavázán k poskytnutí jakékoli záruky týkající se Systému. Strany berou na vědomí, že Apple není zodpovědný za řešení tvrzení o výrobku. Apple nenese zodpovědnost za řešení jakýchkoli tvrzení jakéhokoli koncového uživatele nebo třetí strany, vztahující se k Systému a/nebo vlastnictví a/nebo užití tohoto Systému, včetně, ale nikoli výhradně: (i) prohlášení o spolehlivosti produktu; (ii) veškerých tvrzení, že Systém nesplňuje jakékoli zákonné či právní požadavky a (iii) prohlášení zakládající se na ochraně spotřebitele nebo podobné legislativě. Strany berou na vědomí, že v případě jakéhokoli tvrzení třetí strany o tom, že Systém nebo vaše vlastnictví a používání Systému porušují práva duševního vlastnictví, nebude společnost Apple zodpovědná za vyšetřování, obranu, vypořádání se a odpuštění jakéhokoli takového tvrzení o porušení duševního vlastnictví. Stížnosti nebo nároky vztahující se k Systému by měly být směřovány společnosti Honeywell na tuto adresu: connectedhome.dataprivacy@honeywell.com. Strany uznávají a souhlasí s tím, že Apple a dceřiné společnosti Applu jsou příjemci této EULA jako třetí strana a že přijetím podmínek této Smlouvy z vaší strany bude mít Apple nárok (a bude po něm žádáno, aby tento nárok přijal) vynutit si tuto EULA proti vám jako třetí strana, která ji přijímá.

7. KUPNÍ SMLOUVA A PODMÍNKY

 • Bezplatné zkušební verze

Všechny měsíční plány začínají bezplatnou 30denní zkušební verzí, kterou získá každý zákazník. Každý měsíční plán nabízí pouze JEDNU bezplatnou verzi. Roční plány bezplatnou zkušební verzi nenabízejí. Pokud odběr zrušíte před ukončením bezplatné zkušební verze, zrušili jste zbývající bezplatné období a na další bezplatnou zkušební verzi již nebudete mít nárok. Pokud chcete bezplatnou zkušební verzi využít, musíte výslovně schválit opakovanou fakturaci a souhlasit s ní.

 • Platby

Fakturace bude probíhat pravidelně, dokud službu nezrušíte. Společnost Honeywell automaticky obnoví vaše členství k měsíčnímu nebo ročnímu výročí data, ke kterému vám společnost poprvé naúčtuje členský poplatek, či kolem tohoto data. Použita bude platební metoda zadaná v aplikaci Honeywell.

 • Storna a refundace

Aktivní odběr můžete kdykoli zrušit bez dalších poplatků za rušení nebo předčasné ukončení. Po zrušení uvidíte zbývající období odběru až do konce aktuálního fakturačního cyklu. Pokud zrušíte členství nebo deaktivujete kamery, NEOBDRŽÍTE poměrnou refundaci zůstatku zbývajícího období plánu členství spojeného s kamerou. Společnost Honeywell si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení nabízet refundace na základě detailů nákupu.

 • Změna plánů

Když doma přidáte druhé zařízení typu kamery, budete vyzváni k upgradu na novou kategorii služby. Použije se poměrný kredit z vašeho staršího odběru a vaše poplatky za novou kategorii služby budou příslušným způsobem upraveny.

 • Vrácení a výměny

Pokud chcete vyměnit jednu nebo více kamer, není nutné měnit odběr. Pokud vracíte kameru a nechcete ji nahradit, musíte zrušit aktivní odběr a vymazat zařízení z aplikace Honeywell.


PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ K SYSTÉMU CONNECTED HOME SPOLEČNOSTI HONEYWELL

Poslední aktualizace 25. května 2018

O nás

Ve společnosti Honeywell respektujeme vaše soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým společnost Honeywell International Inc. a její řízené a ovládané společnosti („Honeywell“ nebo „my“) shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje v souvislosti s produkty a službami Connected Home společnosti Honeywell, které zahrnují následující řady produktů: Honeywell Home (dříve prodáváno pod označením „Lyric“), EvoHome, zabezpečovací produkty Total Connect a zabezpečovací produkty Videofied (souhrnně označovány jako „produkty Honeywell Connected Home“).

Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace jednotlivých údajů, na základě kterých můžete být identifikováni. Společnost Honeywell je „správcem“ osobních údajů, které jsme o vás shromáždili ve spojení s následujícími produkty:

 • řada produktů Honeywell Home (zahrnující produkty, které byly dříve prodávány pod označením „Lyric“) a řada produktů EvoHome vyráběná společností Honeywell International Inc;
 • řada zabezpečovacích produktů Total Connect vyráběná společností Securité Communications SAS a
 • řada zabezpečovacích produktů Videofied vyráběná společností RSI Video Technologies SAS.

Na osobní údaje shromažďované o vás ve spojení s dalšími weby, aplikacemi, produkty a službami Honeywell se mohou vztahovat různá prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je nutné si prostudovat společně s ostatními prohlášeními o ochraně osobních údajů, která vám můžeme poskytnout v konkrétních situacích, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste byli plně informováni o tom, jak a kdy vaše údaje používáme.

Na vaše užívání produktů Honeywell Connected Home a na informace, které prostřednictvím nich zadáte, se neustále vztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušné podmínky užívání služby nebo smlouva s koncovým uživatelem Honeywell (je-li relevantní).

Naše produkty Honeywell Connected Home zahrnují hardware, software, související weby, aplikace pro mobilní zařízení/tablet/PC a služby podpory.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (EHP): Obyvatelé EHP mohou mít nárok na vznesení námitky vůči určitým typům zpracování, které zahrnují osobní údaje a jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně případů, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě legitimního zájmu nebo kdy je zpracováváme za účelem přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že k pokračování ve zpracovávání vašich osobních údajů máme pádné legitimní důvody, a vašemu požadavku pak nemusíme vyhovět.

Informace o typech osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s vašimi produkty:

 • Honeywell Home (dříve prodáváno pod označením Lyric), EvoHome, chytrá videokamera a produkty pro zabezpečení domácnosti Total Connect a Videofied (zabezpečovací produkty Connected Home), klikněte na oddíl A níže.
 • Honeywell Home (dříve prodáváno pod označením Lyric) nebo chytré termostaty EvoHome (termostaty Connected Home), klikněte na oddíl B níže.
 • Detektory zaplavení Honeywell Home (dříve prodáváno pod označením Lyric) (detektory zaplavení Connected), klikněte na oddíl C níže.

Obecné informace o našich postupech zpracování dat platných pro všechny produkty Honeywell Connected Home zobrazíte kliknutím na odkazy v seznamu níže:

A. Zabezpečovací produkty Connected Home

a) Naše shromažďování údajů

b) Způsob použití vašich údajů

c) Právní základ zpracování vašich údajů

B. Termostaty Connected Home

a) Naše shromažďování údajů

b) Způsob použití vašich údajů

c) Právní základ zpracování vašich údajů

C. Detektory zaplavení Connected Home

a) Naše shromažďování údajů

b) Způsob použití vašich údajů

c) Právní základ zpracování vašich údajů

d) Anonymizace vašich údajů

e) S kým sdílíme vaše údaje

f) Kde uchováváme vaše údaje

g) Jak dlouho uchováváme vaše údaje

h) Marketing

i) Weby a služby třetích stran

j) Děti

k) Ochrana vašich údajů

l) Soubory cookie

m) Vaše práva

n) Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

o) Kontaktujte nás

A. Zabezpečovací produkty Connected Home

Produkty: Zabezpečovací produkty Total Connect zahrnující řady produktů Domonial a Le Sucre, zabezpečovací produkty Videofied, chytré kamery a domácí zabezpečovací systémy Honeywell Home (dříve prodáváno pod označením Lyric) (včetně zabezpečovacích produktů s vlastní instalací) a zabezpečovací produkty EvoHome souhrnně a jednotlivě označovány jako „Zabezpečovací produkty Connected Home“.

a) Naše shromažďování údajů

i. Informace shromažďované přímo od vás

Přímo od vás budeme shromažďovat následující informace:

 • Údaje o totožnosti, například vaše jméno, kontaktní údaje, titul, název společnosti/organizace, e-mailovou adresu, telefon a fax a fyzickou adresu (včetně ulice, města, státu, PSČ nebo země);
 • Údaje o registraci, například informace, které zadáte při registraci účtu k používání svého zabezpečovacího produktu Connected Home, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
 • Marketingová data a data sdělení, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
 • Finanční údaje, včetně informací o kreditní kartě nebo účtu v případě, že si od nás nějaké služby zakoupíte přímo;
 • Transakční data, včetně dotazů k našim produktům a službám a objednávek produktů a služeb a podrobností o platbách vám a od vás;
 • Informace o řízení vývozu, například o vaší národnosti a zemi pobytu, které nám umožňují určit na základě regulací řízení vývozu váš nárok na obdržení informací o určitých technologiích;
 • Vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete vždy při odeslání zpětné vazby, nebo když nás z nějakého důvodu kontaktujete, vyplníte průzkum, zúčastníte se soutěže nebo nahlásíte problém.

Pokud nám shromažďování osobních údajů nařizuje zákon nebo podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám požadované informace neposkytnete, nemusíme být schopni vám požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

ii. Údaje, které o vás shromažďujeme

Na základě vaše používání zabezpečovacího produktu Connected Home o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně následujících:

 • Údaje o používání, včetně informací o tom, jak zabezpečovací produkt Connected Home používáte, počtu přenesených bajtů, odkazů, na které jste kliknuli, materiálů, které jste využili, časů událostí v domácnosti, plánování, včetně plánů zapnutí/vypnutí, protokolů o používání a výstrahách, videoklipů nebo zvukových klipů činností v domácnosti nebo firmě a fotografií uložených v systému a dalších akcí prováděných v zabezpečovacím produktu Connected Home;
 • Technické údaje, například adresu IP, typ, funkce a jazyk prohlížeče, operační systém, konfiguraci domácího systému a nastavení zabezpečení;

V souvislosti s chytrými videokamerami a produkty pro zabezpečení domácnosti Honeywell Home (dříve Lyric):

 • Údaje o geografické poloze. S vaším výslovným souhlasem mohou chytré videokamery a produkty pro zabezpečení domácnosti Honeywell Home (dříve Lyric) (včetně zabezpečovacích produktů s vlastní instalací) shromažďovat přesné informace v reálném čase o poloze vašeho mobilního zařízení pro účely kontroly vašeho stavu „doma a pryč“. Geografická poloha vašeho mobilního zařízení může být poskytnuta našim poskytovatelům služeb, kteří mohou tyto informace zpracovat v souvislosti s poskytováním služeb naším jménem. Po poskytnutí souhlasu se shromažďováním přesné polohy svého mobilního zařízení můžete tento souhlas kdykoli upravit nebo odvolat správou preferencí služeb určení polohy v nastavení svého mobilního zařízení.

Informace o souborech cookie, které používáme u našich zabezpečovacích produktů Connected Home, a o způsobu, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete v oddíle Soubory cookie níže.

iii. Citlivé údaje

V souvislosti s určitými zabezpečovacími produkty Connected Home (včetně zabezpečovacích produktů s vlastní instalací) o vás můžeme také shromažďovat citlivé informace (osobní údaje, na které se v rámci zákonů o ochraně údajů vztahuje speciální ochrana), pokud nám to povoluje nebo nařizuje zákon. Můžeme například shromažďovat biometrické údaje za účelem poskytování funkce rozpoznání obličeje. Vaše citlivé osobní údaje budeme shromažďovat pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas se shromažďováním a zpracováváním citlivých informací můžete kdykoli odvolat.

b) Způsob použití vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme k následujícím činnostem:

 • Poskytování zabezpečovacího produktu Connected Home . Vaše osobní údaje můžeme použít k poskytování služeb nebo k provádění vámi požadovaných transakcí včetně poskytování informací o produktech nebo službách Honeywell, fakturace a plnění objednávek, registrace zakoupených produktů, řešení nároků v rámci záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a podpory vašeho užívání zabezpečovacího produktu Connected Home;
 • Vylepšování našeho podnikání, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění obchodních analýz nebo pro další účely, které nám pomohou vyvinout a zvýšit kvalitu našeho podnikání, produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobení zabezpečovacího produktu Connected Home vašim konkrétním preferencím;
 • Marketing. V souladu s platnými zákony a předpisy smíme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat, a jinak s vámi komunikovali v souvislosti s nabídkami, událostmi a novinkami, průzkumy, speciálními nabídkami a souvisejícími tématy. Zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli zdarma zrušit kliknutím na odkaz Zrušit odběr v marketingových materiálech, které od nás e-mailem obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi trvalého bydliště můžete mít možnost odhlásit odběr i jiných typů marketingových sdělení. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • Výzkum a analýza zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění výzkumu a analýz, které nám pomohou analyzovat vaše preference při nakupování, identifikovat produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit efektivitu reklam, které vám zobrazujeme;
 • Správa a ochrana našeho podnikání. Vaše osobní údaje můžeme použít ke správě a ochraně našeho podnikání a našich produktů, včetně odstraňování potíží, správy systému, podpory, reportingu a hostování dat;
 • Vymáhání: Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít ke zjištění, prevenci a reakci na podvod, porušení duševního vlastnictví, porušení našich podmínek užívání nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušení zákona nebo jiné zneužití zabezpečovacího produktu Connected Home.

Vaše údaje o platební nebo kreditní kartě používáme pouze k podpoře nákupu služeb v souvislosti s vaším zabezpečovacím produktem Connected Home.

Abychom vám mohli nabízet vylepšené a konzistentní uživatelské prostředí při interakci se společností Honeywell a mohli vylepšovat a přizpůsobovat naše weby, aplikace, produkty a služby, můžeme informace popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zkombinovat s dalšími informacemi, které o vás máme v souvislosti s vaším používáním dalších webů, aplikací, produktů nebo služeb Honeywell.

c) Právní základ zpracování vašich údajů

Pokud to vyžaduje zákon, vždy dbáme na to, aby pro zpracování vašich osobních údajů existoval právní základ. Právním základ pro zpracování vašich osobních údajů bude ve většině případů následující:

 • zpracování je nutné pro zajištění služeb, které vám poskytujeme;
 • je důležité dodržovat naše právní a smluvní závazky;
 • získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k jednomu či více určeným účelům. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Stačí nás kontaktovat s využitím údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • zpracování je nezbytné k plnění našich legitimních zájmů, například k vývoji a vylepšení našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
 • zpracování je nezbytné k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

B. Termostaty Connected Home

Produkty: Termostaty Honeywell Home (dříve prodáváno jako termostaty Lyric) a zabezpečovací produkty EvoHome, souhrnně a jednotlivě označovány jako „termostaty Connected Home“).

a) Naše shromažďování údajů

i. Informace shromažďované přímo od vás

Přímo od vás budeme shromažďovat následující informace:

 • Údaje o totožnosti, například vaše jméno, kontaktní údaje, titul, název společnosti/organizace, e-mailovou adresu, telefon a fax a fyzickou adresu (včetně ulice, města, státu, PSČ nebo země);
 • Údaje o registraci, například informace, které zadáte při registraci účtu k používání svého termostatu Connected Home, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
 • Marketingová data a data sdělení, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
 • Finanční údaje, včetně informací o kreditní kartě nebo účtu v případě, že si od nás nějaké služby zakoupíte přímo;
 • Transakční data, včetně dotazů k našim produktům a službám a objednávek produktů a služeb a podrobností o platbách vám a od vás;
 • Informace o řízení vývozu, například o vaší národnosti a zemi pobytu, které nám umožňují určit na základě regulací řízení vývozu váš nárok na obdržení informací o určitých technologiích;
 • Vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete vždy při odeslání zpětné vazby, nebo když nás z nějakého důvodu kontaktujete, vyplníte průzkum, zúčastníte se soutěže nebo nahlásíte problém.

Pokud nám shromažďování osobních údajů nařizuje zákon nebo podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám požadované informace neposkytnete, nemusíme být schopni vám požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

ii. Údaje, které o vás shromažďujeme

Na základě vaše používání termostatu Connected Home o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně následujících:

 • Údaje o používání, včetně informací o tom, jak termostat Connected Home používáte, počtu přenesených bajtů, odkazů, na které jste kliknuli, materiálů, které jste využili, data a času přístupu k termostatu Connected Home a dalších akcí provedených s termostatem Connected Home, včetně údajů o skutečné vnitřní a venkovní teplotě a vlhkosti, údajů GPS / údajů o zeměpisné poloze (viz níže), údajů o používání termostatů, k nimž patří stav zapnutí topení, ventilace a klimatizace, dob spuštění, nastavení, časů událostí v domácnosti, diagnostiky, protokolů o používání topení, ventilace a klimatizace a výstrah příslušného systému a také údajů o interakci termostatu a zařízeních třetích stran a vašem používání systému.
 • Technické údaje, například adresu IP, typ, funkce a jazyk prohlížeče, operační systém, konfiguraci domácího systému a nastavení zabezpečení;
 • Údaje o geografické poloze. S vaším výslovným souhlasem může termostat Connected Home shromažďovat přesné informace v reálném čase o poloze vašeho mobilního zařízení pro účely kontroly vašeho stavu „doma a pryč“. Geografická poloha vašeho mobilního zařízení může být poskytnuta našim poskytovatelům služeb, kteří mohou tyto informace zpracovat v souvislosti s poskytováním služeb naším jménem. Po poskytnutí souhlasu se shromažďováním přesné polohy svého mobilního zařízení můžete tento souhlas kdykoli upravit nebo odvolat správou preferencí služeb určení polohy v nastavení svého mobilního zařízení.

Informace o souborech cookie, které používáme u našich termostatů Connected Home, a o způsobu, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete v oddíle Soubory cookie níže.

b) Způsob použití vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme k následujícím činnostem:

 • Poskytování termostatu Connected Home. Vaše osobní údaje můžeme použít k poskytování služeb nebo k provádění vámi požadovaných transakcí včetně poskytování informací o produktech nebo službách Honeywell, fakturace a plnění objednávek, , registrace zakoupených produktů, řešení nároků v rámci záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a podpory vašeho užívání termostatu Connected Home;
 • Vylepšování našeho podnikání, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění obchodních analýz nebo pro další účely, které nám pomohou vyvinout a zvýšit kvalitu našeho podnikání, produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobení termostatu Connected Home vašim konkrétním preferencím;
 • Marketing. V souladu s platnými zákony a předpisy smíme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat, a jinak s vámi komunikovali v souvislosti s nabídkami, událostmi a novinkami, průzkumy, speciálními nabídkami a souvisejícími tématy. Zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli zdarma zrušit kliknutím na odkaz Zrušit odběr v marketingových materiálech, které od nás e-mailem obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi trvalého bydliště můžete mít možnost odhlásit odběr i jiných typů marketingových sdělení. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Výzkum a analýza zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění výzkumu a analýz, které nám pomohou analyzovat vaše preference při nakupování, identifikovat produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit efektivitu reklam, které vám zobrazujeme;
 • Správa a ochrana našeho podnikání. Vaše osobní údaje můžeme použít ke správě a ochraně našeho podnikání a našich produktů, včetně odstraňování potíží, správy systému, podpory, reportingu a hostování dat;
 • Vymáhání: Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít ke zjištění, prevenci a reakci na podvod, porušení duševního vlastnictví, porušení našich podmínek užívání nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušení zákona nebo jiné zneužití termostatu Connected Home.

Vaše údaje o platební nebo kreditní kartě používáme pouze k podpoře nákupu služeb v souvislosti s vaším termostatem Connected Home.

Abychom vám mohli nabízet vylepšené a konzistentní uživatelské prostředí při interakci se společností Honeywell a mohli vylepšovat a přizpůsobovat naše weby, aplikace, produkty a služby, můžeme informace popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zkombinovat s dalšími informacemi, které o vás máme v souvislosti s vaším používáním dalších webů, aplikací, produktů nebo služeb Honeywell.

c) Právní základ zpracování vašich údajů

Pokud to vyžaduje zákon, vždy dbáme na to, aby pro zpracování vašich osobních údajů existoval právní základ. Právním základ pro zpracování vašich osobních údajů bude ve většině případů následující:

 • zpracování je nutné pro zajištění služeb, které vám poskytujeme;
 • je důležité dodržovat naše právní nebo smluvní závazky;
 • získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k jednomu či více určeným účelům. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Stačí nás kontaktovat s využitím údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • zpracování je nezbytné k plnění našich legitimních zájmů, například k vývoji a vylepšení našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
 • zpracování je nezbytné k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

C. Detektory zaplavení Connected Home

Produkty: Detektory zaplavení Honeywell Home Connected (dříve prodáváno pod označením „Lyric“) označované jako „Detektory zaplavení Connected Home“

a) Naše shromažďování údajů

i. Informace shromažďované přímo od vás

Přímo od vás budeme shromažďovat následující informace:

 • Údaje o totožnosti, například vaše jméno, kontaktní údaje, titul, název společnosti/organizace, e-mailovou adresu, telefon a fax a fyzickou adresu (včetně ulice, města, státu, PSČ nebo země);
 • Údaje o registraci, například informace, které zadáte při registraci účtu k používání detektorů zaplavení Connected Home, včetně přihlašovacích údajů a hesel;
 • Marketingová data a data sdělení, včetně vašich marketingových preferencí a odběrů našich publikací;
 • Finanční údaje, včetně informací o kreditní kartě nebo účtu v případě, že si od nás nějaké služby zakoupíte přímo;
 • Transakční data, včetně dotazů k našim produktům a službám a objednávek produktů a služeb a podrobností o platbách vám a od vás;
 • Informace o řízení vývozu, například o vaší národnosti a zemi pobytu, které nám umožňují určit na základě regulací řízení vývozu váš nárok na obdržení informací o určitých technologiích;
 • Vaše zpětná vazba, včetně informací, které nám poskytnete vždy při odeslání zpětné vazby, nebo když nás z nějakého důvodu kontaktujete, vyplníte průzkum, zúčastníte se soutěže nebo nahlásíte problém.

Pokud nám shromažďování osobních údajů nařizuje zákon nebo podmínky smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám požadované informace neposkytnete, nemusíme být schopni vám požadovanou službu poskytnout nebo dokončit vaši transakci.

ii. Údaje, které o vás shromažďujeme

Na základě vaše používání detektoru zaplavení Connected Home o vás můžeme shromažďovat určité údaje, včetně následujících:

 • Údaje o používání, včetně informací o tom, jak detektor zaplavení Connected Home používáte, počtu přenesených bajtů, odkazů, na které jste kliknuli, materiálů, které jste využili, data a času přístupu k detektoru zaplavení Connected Home a dalších akcí provedených s detektorem zaplavení Connected Home, včetně údajů o skutečné vnitřní a venkovní teplotě a vlhkosti, údajů GPS / údajů o zeměpisné poloze (viz níže), údajů o používání detektoru zaplavení, k nimž patří stav zapnutí topení, ventilace a klimatizace, dob spuštění, nastavení, časů událostí v domácnosti, diagnostiky, protokolů o používání topení, ventilace a klimatizace a výstrah příslušného systému a také údajů o interakci detektoru zaplavení a zařízeních třetích stran a vašem používání systému.
 • Technické údaje, například adresu IP, typ, funkce a jazyk prohlížeče, operační systém, konfiguraci domácího systému a nastavení zabezpečení;

Informace o souborech cookie, které používáme u našich detektorů zaplavení Connected Home, a o způsobu, jak je můžete odmítnout nebo vypnout, naleznete v oddíle Soubory cookie níže.

d) Způsob použití vašich údajů

Vaše osobní údaje používáme k následujícím činnostem:

 • Poskytování detektoru zaplavení Connected Home. Vaše osobní údaje můžeme použít k poskytování služeb nebo k provádění vámi požadovaných transakcí včetně poskytování informací o produktech nebo službách Honeywell, fakturace a plnění objednávek, registrace zakoupených produktů, řešení nároků v rámci záruky, poskytování služeb zákaznické podpory a podpory vašeho užívání detektoru zaplavení Connected Home;
 • Vylepšování našeho podnikání, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění obchodních analýz nebo pro další účely, které nám pomohou vyvinout a zvýšit kvalitu našeho podnikání, produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například přizpůsobení detektoru zaplavení Connected Home vašim konkrétním preferencím;
 • Marketing. V souladu s platnými zákony a předpisy smíme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat, a jinak s vámi komunikovali v souvislosti s nabídkami, událostmi a novinkami, průzkumy, speciálními nabídkami a souvisejícími tématy. Zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli zdarma zrušit kliknutím na odkaz Zrušit odběr v marketingových materiálech, které od nás e-mailem obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi trvalého bydliště můžete mít možnost odhlásit odběr i jiných typů marketingových sdělení. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Výzkum a analýza zákazníků. Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění výzkumu a analýz, které nám pomohou analyzovat vaše preference při nakupování, identifikovat produkty a služby, které nejlépe splňují vaše požadavky, a měřit efektivitu reklam, které vám zobrazujeme;
 • Správa a ochrana našeho podnikání. Vaše osobní údaje můžeme použít ke správě a ochraně našeho podnikání a našich produktů, včetně odstraňování potíží, správy systému, podpory, reportingu a hostování dat;
 • Vymáhání: Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít ke zjištění, prevenci a reakci na podvod, porušení duševního vlastnictví, porušení našich podmínek užívání nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem, porušení zákona nebo jiné zneužití detektoru zaplavení Connected Home.

Vaše údaje o platební nebo kreditní kartě používáme pouze k podpoře nákupu služeb v souvislosti s vaším detektorem zaplavení Connected Home.

e) Právní základ zpracování vašich údajů

Pokud to vyžaduje zákon, vždy dbáme na to, aby pro zpracování vašich osobních údajů existoval právní základ. Právním základ pro zpracování vašich osobních údajů bude ve většině případů následující:

 • zpracování je nutné pro zajištění služeb, které vám poskytujeme;
 • je důležité dodržovat naše právní nebo smluvní závazky;
 • získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k jednomu či více určeným účelům. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Stačí nás kontaktovat s využitím údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • zpracování je nezbytné k plnění našich legitimních zájmů, například k vývoji a vylepšení našich produktů a služeb ve prospěch našich zákazníků;
 • zpracování je nezbytné k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

D. Anonymizace vašich údajů

Vaše osobní údaje můžeme anonymizovat, aby již nemohly být použity k vaší identifikaci. Anonymizované informace nejsou považovány za osobní údaje, a toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně proto nevztahuje. Anonymizované informace můžeme shromažďovat, používat a sdílet k libovolným účelům.

E. S kým sdílíme vaše údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby nám mohly poskytovat své služby, včetně následujících stran:

 • k plnění smlouvy uzavřené s vámi využíváme naše řízené a ovládané společnosti, dodavatele, distributory a smluvní dodavatele,
 • inzerenti a poskytovatelé marketingových služeb, kteří nám poskytují služby,
 • poskytovatelé analýz, kteří nám pomáhají se zlepšováním a optimalizací našich produktů a služeb,
 • potenciální prodejci nebo kupující (či jejich poradci) všech našich obchodních aktiv či jejich části nebo
 • orgány pro prosazování práva, soudy, regulační orgány, vládní úřady nebo jiné třetí strany, pokud se domníváme, že je to nutné ke splnění právního nebo regulačního závazku nebo jinak k ochraně našich práv nebo práv třetí strany.

Vaše osobní údaje můžeme na vyžádání sdílet se třetími stranami. V takovém případě nemáme kontrolu nad shromažďováním, uchováváním, zveřejněním a používáním vašich informací takovou třetí stranou a neneseme v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Závazky takové třetí strany s ohledem na vaše osobní údaje se řídí smlouvou mezi touto stranou a vámi. V případě, že se rozhodnete ovládat své produkty Honeywell Connected Home pomocí aplikace, softwaru nebo jiné nabídky třetí strany, nemůžeme mít kontrolu nad shromažďováním, ukládáním, zveřejněním a používáním vašich osobních údajů touto třetí stranou ani v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost.


F. Kde uchováváme vaše údaje

Obecné

Honeywell je globální společnost a vaše osobní údaje tak mohou být shromažďovány, přenášeny nebo využívány společností Honeywell, společnostmi v naší skupině, dodavateli nebo zástupci nacházejícími se mimo zemi vašeho trvalého pobytu, včetně v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), USA a Indie. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů a zákonné požadavky, včetně práv úřadů na přístup k vašim osobním údajům, se v některých z těchto zemí mohou lišit od ochrany a zákonných požadavků v zemi vašeho bydliště. Provedeme však přiměřené kroky k ochraně vašeho soukromí.

Uživatelé v Evropském hospodářském prostoru (EHP)

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny společnostem skupiny Honeywell, zástupcům, distributorům, smluvním dodavatelům nebo dodavatelům v zemích mimo Evropskou unii, konkrétně v USA a Indii, a tyto subjekty k nim mohou také přistupovat. V souladu se článkem 46 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU jsme sjednali standardní smluvní doložky EU, abychom zajistili odpovídající ochranu přenosů dat mimo EHP. Pokud máte zájem o další informace o využívaných bezpečnostních opatřeních, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Uživatelé mimo EHP

Používáním našich produktů Honeywell Connected Home nebo přístupem k nim či kontaktováním nás a poskytnutím svých údajů vyjadřujete souhlas s převodem osobních údajů mimo zemi, ve které máte bydliště, dle ustanovení výše.

G. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, vaše údaje uchováme po dobu vašeho používání relevantního produktu Honeywell Connected Home nebo po jinou dobu (která může být delší nebo kratší), po kterou jste výslovně sjednali uchovávání svých údajů. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme (pokud není ze zákona vyžadováno delší období uchovávání). Pokud produkt Honeywell Connected Home přestanete používat, můžeme dále používat anonymizovaná nebo agregovaná data, která vás neidentifikují, za účelem analýz, výzkumu a vývoje. Vaše osobní údaje uchováváme k marketingovým účelům, dokud nezrušíte odběr dalších přímých marketingových sdělení v souladu s platnými zákony a předpisy.

H. Marketing

V souladu s platnými zákony a předpisy smíme vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat, a jinak s vámi komunikovali v souvislosti s nabídkami, událostmi a novinkami, průzkumy, speciálními nabídkami a souvisejícími tématy. Zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli zdarma zrušit kliknutím na odkaz Zrušit odběr v marketingových materiálech, které od nás e-mailem obdržíte, nebo nás můžete kontaktovat s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V závislosti na zemi trvalého bydliště můžete mít možnost odhlásit odběr i jiných typů marketingových sdělení. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

I. Weby a služby třetích stran

Naše produkty Honeywell Connected Home mohou obsahovat odkazy na weby, produkty a služby třetích stran. Za tyto weby nebo jejich zásady neneseme žádnou odpovědnost. Údaje shromažďované těmito třetími stranami, které mohou zahrnovat například vaše kontaktní údaje, se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran seznámit.

Pokud vám nějaký produkt Honeywell Connected Home distribuuje třetí strana, například dealer, smluvní dodavatel nebo prodejce, řídí se shromažďování a používání vašich osobních údajů těmito třetími stranami jejich zásadami ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že společnost Honeywell shromažďování a používání vašich osobních údajů těmito třetími stranami nekontroluje. Vaše osobní údaje můžeme těmto třetím stranám zpřístupnit v souladu s podmínkami naší smlouvy o službách uzavřené s danou třetí stranou. Doporučujeme se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran seznámit.

J. Děti

Společnost Honeywell v souvislosti s produkty Honeywell Connected Home vědomě nezpracovává žádné informace o dětech. Význam slova „děti“ podléhá zákonům a předpisům v jurisdikci, ve které se nacházíte.

K. Ochrana vašich údajů

Společnost Honeywell se zavázala k ochraně zabezpečení vašich osobních údajů. Používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů, které slouží k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zpřístupněním. Žádné informace však nelze 100% zabezpečit, takže absolutní zabezpečení vašich osobních údajů zajistit nemůžeme. Dále neneseme odpovědnost za zabezpečení informací, které přenášíte do produktů Honeywell Connected Home prostřednictvím sítí, které nespravujeme, včetně prostřednictvím internetu a bezdrátových sítí.

Bezpečnost a zabezpečení vašich osobních údajů závisí také na vás. Pokud jsme vám udělili (nebo jste si zvolili) uživatelské ID a heslo pro přístup k produktům Honeywell Connected Home, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti těchto přihlašovacích údajů a za to, že je nesdělíte ostatním.

L. Soubory cookie

Co je soubor cookie?

Cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou stahovány na váš pevný disk nebo do paměti vašeho prohlížeče. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače nebo na další zařízení.

Kategorie souborů cookie, které používáme

Typy souborů cookie, které můžeme použít, náleží do čtyř kategorií: Přísně nezbytné, výkonnostní, funkční a profilové a reklamní.

1. Přísně nezbytné soubory cookie

Jsou zásadní pro provoz produktů Honeywell Connected Home, obzvláště v souvislosti s hledáním informací a zadáváním objednávek. Bez těchto souborů cookie bychom vám nemohli poskytovat požadované služby. Zahrnují například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se k zabezpečeným oblastem produktů Honeywell Connected Home, nebo „soubory cookie nákupního košíku“, které slouží k zapamatování produktů, které chcete zakoupit, když přidáváte produkty do nákupního košíku nebo přejdete k pokladně.

2. Výkonnostní soubory cookie

Slouží ke shromažďování údajů o způsobu, jakým používáte naše produkty Honeywell Connected Home, např. které stránky nejčastěji navštěvujete a jestli vám určité stránky zobrazují chybové zprávy. Můžeme tak vylepšit fungování produktů Honeywell Connected Home, například zajištěním, že snadněji naleznete to, co hledáte.

3. Funkční a profilové soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k vašemu rozpoznání při používání produktů Honeywell Connected Home. Můžeme vám tak přizpůsobit obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše předvolby (například volbu jazyka nebo regionu).4. Reklamní soubory cookie

Mohou být použity k záznamu vaší interakce s produkty Honeywell Connected Home a k zasílání reklam, které lépe odpovídají vám a vašim zájmům. Také mohou být použity k omezení počtu zobrazení reklamy a rovněž pomáhají měřit efektivitu reklamní kampaně. Bez těchto souborů cookie budou online reklamy, které se vám zobrazují, méně odpovídat vám a vašim zájmům.

5. Soubory cookie třetích stran

Spolupracujeme s dodavateli, kteří představují třetí stranu a kteří mohou také nastavit soubory cookie na našich produktech Honeywell Connected Home. Jedná se například o Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube a Adobe Flashplayer, které můžeme použít k zobrazení videoobsahu. Tito dodavatelé třetí strany nesou odpovědnost za soubory cookie, které na našich produktech Honeywell Connected Home nastaví. Další informace naleznete na webu relevantní třetí strany.

Nastavení předvoleb souborů cookie

Ve většině případů budeme k používání souborů cookie potřebovat váš souhlas. Výjimkou je případ, kdy jsou soubory cookie zásadní pro to, abychom vám mohli poskytovat požadovanou službu. O souhlas s používáním souborů cookie podle popisu v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů budete požádáni prostřednictvím banneru souborů cookie, který se zobrazí při prvním použití příslušného produktu Honeywell Connected Home.

Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to změnou nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítl nebo zakázal. Pokud soubory cookie zakážete, upozorňujeme, že můžete přijít o určité funkce produktů Honeywell Connected Home. Další informace o souborech cookie a způsobu jejich zakázání naleznete na adrese: www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

M. Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji, které jsou shromažďovány prostřednictvím produktů Honeywell Connected Home, můžete mít určitá práva, která se liší podle země pobytu. Pokud žijete v EHP, mohou se na vás vztahovat práva popsaná níže. U ostatních uživatelů budou práva, která se na ně vztahují, záviset na zákonech země trvalého pobytu. Umožníme vám výkon vašich práv, která se na vás vztahují v souladu s platnými zákony. Pokud máte zájem o další informace o svých právech, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Abychom vám pomohli vaše práva uplatnit, můžeme vás požádat o konkrétní informace k potvrzení vaší totožnosti. Toto je bezpečnostní opatření, které zajišťuje, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která na ně nemá právo. Na vaše požadavky na uplatnění vašich práv budeme reagovat ve lhůtách vyžadovaných zákonem. Pokud to povoluje zákon, můžeme vám naúčtovat poplatek za zpracování požadavku.

Abyste lépe porozuměli svým právům, níže jsme je shrnuli a uvedli pokyny k různým situacím, ve kterých mohou tato práva platit. Pokud máte zájem o další informace o svých právech nebo pokud chcete nějaké právo uplatnit, kontaktujte nás s využitím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva podrobně:

 1. Právo být informován: Znamená to, že máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak využíváme vaše osobní údaje a jaké jsou vaše práva ze zákona. Proto vám poskytujeme informace formou tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 1. Přístup: Můžete mít právo na přístup k osobním údajům shromažďovaným prostřednictvím našich produktů Honeywell Connected Home a na jejich kontrolu a opravu nebo v případě, že nás kontaktujete. V některých případech tuto akci můžete provést na stránce, na které jste informace zadali. Pokud nám oznámíte všechny změny poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pomůžete nám udržet své informace aktuální.
 1. Námitky: Můžete mít nárok na vznesení námitky vůči určitým typům zpracování, které zahrnují osobní údaje, včetně případů, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě legitimního zájmu nebo kdy je zpracováváme za účelem přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že k pokračování ve zpracovávání vašich osobních údajů máme pádné legitimní důvody, a vašemu požadavku pak nemusíme vyhovět.
 1. Vymazání: Můžete mít nárok na požádání o vymazání osobních údajů, například pokud informace již nejsou vyžadovány k účelům, za kterými byly shromážděny.
 1. Zákaz: Můžete mít nárok na požádání o zákaz zpracování vašich osobních údajů, například pokud rozporujete přesnost informací.
 1. Přenositelnost dat: Můžete mít nárok na přijímání a opakované používání svých osobních údajů ke svým vlastním účelům. Jedná se o právo na přenositelnost dat a, je-li relevantní, vyžaduje od nás přesunutí, zkopírování nebo přenos vašich osobních údajů z našich systémů vám (je-li to technicky proveditelné) nebo třetí osobě, kterou jste zvolili, bez ovlivnění využitelnosti dat.
 1. Souhlas: Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, můžete mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to kontaktováním nás s využitím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo, v případě e-mailového marketingu, kliknutím na odkaz Zrušit odběr v některém z našich marketingových e-mailů. Tato akce nebude mít vliv na legálnost dosavadního zpracování.

N. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínky tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny zveřejníme na této stránce, a pokud se jedná o významné změny, podnikneme další kroky vyžadované zákonem.

O. Kontaktujte nás

Dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů zasílejte na adresu Honeywellprivacy@honeywell.com.

Pokud se chcete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pište na adresu Honeywellprivacy@honeywell.com.

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí na své stížnosti nebo pokud se domníváte, že naše zpracovávání nesplňuje zákon o ochraně osobních údajů, můžete vznést stížnost u svého orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů. Uvítáme však možnost vaše obavy vyřešit, proto se na nás prosím obracejte se všemi stížnostmi.