ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СИСТЕМА „СВЪРЗАН ДОМ“ НА ХЪНИУЕЛ И ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Последна актуализация: 25 май 2018 г.

Здравейте! По-долу ще намерите Лицензионен договор с краен потребител на Система „Свързан дом“ на Хъниуел и изявление за конфиденциалност

Основни акценти

Лицензионният договор с краен потребител включва:

 • Лицензия за софтуер, която регулира използването на софтуера от Ваша страна
 • Условия за ползване
  • Строго установени граници на финансовата ни и друга отговорност, свързана с каквито и да е загуби, които можете да претърпите, в следствие на използването на системата и услугите от Ваша страна

Изявлението за конфиденциалност включва, освен всичко друго:

 • Събираната от нас информация
  • Информацията предоставена от Вас чрез извършване на Вашата регистрация; например, име, имейл, адрес и пощенски код
  • Информация за това как използвате системата и/или услугите, например как и кога използвате системата или услугите, честота на ползване и т.н.
  • Информация, която се отнася до системите и/или услуги; например, външни/вътрешни температури, графици, време на събития и подсещания, аудио или видео клипове, настройки и др.
  • Други видове информация, както са изложени по-долу в Изявлението
  • Как използваме информацията:
   • За предоставяне на услугите и управление на системата
   • За подобряване на продуктите и услугите ни
   • За да Ви предоставим продукти и услуги, от които смятаме, че ще се интересувате; не разпространяваме данните Ви за контакт на трети лица за маркетингови цели, без изричното Ви съгласие
   • По други начини, както са описани по-нататък в настоящото Изявление

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Трети лица, доставчици на услуги, ползвани от Хъниуел. Хъниуел ползва трети лица, доставчици на услуги, за да има възможност да предостави някои аспекти от услугите на Хъниуел, като например – облачни услуги, съхранение на данни, синхронизиране и комуникация чрез доставчици на облачни услуги. Тези услуги от трети лица са извън контрола на Хъниуел, но действието им може да засегне или да бъде засегнато от използването и надеждността на Услугите на Хъниуел. Моля обърнете внимание, че (i) използването и достъпността на Услугите на Хъниуел зависи от трети лица, доставчици на услуги, (ii) тези трети лица, доставчици на услуги не гарантират 100% достъпност на услугите си и (iii) Хъниуел не отговаря за вредите и загубите, произтичащи от предоставянето на тези услуги от трети лица.

Предназначение на Системата на Хъниуел. Системата на Хъниуел е предназначена за достъп до и използване на информация и продукти, за които времето не е от съществено значение. Макар и Хъниуел да се стреми Системата на Хъниуел да е изключително надеждна и достъпна, тя няма да е налична през 100% от времето. Възможни са спорадични прекъсвания и сривове в Системата на Хъниуел, дължащи се на различни причини извън контрола на Хъниуел, включително прекъсвания на интернет връзка, пикови часове на доставчици на услуги, мобилни известия и оператори, наред с други.

Липса на функционалност на услугите за животоспасяващи и спешни цели. Системата не е сертифицирана за реагиране при извънредни ситуации. В допълнение, Системата не следва да се счита за животоспасяващо решение за лица в риск у дома или на работа и не е заместител на системите за реагиране при извънредни ситуации. Всички извънредни ситуации или такива застрашаващи живота следва да бъдат насочени към съответните услуги за реакция. За целите на наблюдение и охрана или за услуги за пожароизвестяване можете да сключите отделен договор със сертифицирана Централа.

Надеждност на известията. Системата, включително отдалечения достъп и мобилните известия, няма да бъдат налични на 100%. Може да има случаи, в които не получаване известия. Ефективността на известията зависи от продукти и услуги на трети лица, които са описани по-горе и от функционалността на устройствата Ви. Вие носите отговорност за функционалността на Вашия компютър или мобилно устройство.

ТАЗИ СИСТЕМА НЕ Е СИСТЕМА ЗА СПЕШНО ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА – ХЪНИУЕЛ НЕ СЛЕДИ ЗА ИЗВЕСТИЯ ПРИ СПЕШНИ СЛУАИ И НЯМА ДА ИЗПРАТИ СПЕШНА ПОМОЩ В ДОМА ВИ ИЛИ РАБОТНОТО ВИ МЯСТО В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ.

НЕ СЛЕДВА ДА РАЗЧИТАТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КАКВИТО И ДА Е ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ИЛИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ. МОБИЛНИТЕ ИЗВЕСТИЯ, КАСАЕЩИ СЪСТОЯНИЕТО И АКТИВИРАНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ НА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ – НЕ СА ЗАМЕСТИТЕЛИ НА СИСТЕМИ ЗА СПЕШНИ ИЗВЕСТИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА.

Липса на гаранция. Няма гаранция, че Системата ще предостави адекватно предупреждение в каквато и да е ситуация или че няма да бъде саботирана или заобиколена преди да влезе във връзка с юридическо или физическо лице, което отговаря за проследяването и отговарянето на съобщения изпратени от Вашата охранителна система срещу проникване или противопожарна система или друга подобна, предназначена да предупреди за възможно увреждане или повреда на лица или имущество („Централа“), в случай че алармената Ви системата е свързана с такава или да предотврати телесна повреда или загуба на имущество, предизвикани от кражба с взлом, грабеж, пожар, прекомерна топлина, студ или влажност, или друго. В допълнение, няма гаранция, че Системата или мобилното Ви устройство или компютър ще предадат или ще получат всички сигнали изпратени от Вас или към Вас или Вашия доставчик на услуга, дилър или централа относно Системните услуги, за които сте абониран/а, включително сигнали касаещи активирането или спирането на Вашата алармена система. Вие потвърждавате, че наличието на охранителна система или противопожарна система не гарантира, че няма да претърпите грабеж, кражба, пожар или друг инцидент и не е застрахователна полица. Потвърждавате, че достъпът до услугите на Системата зависи от Вашия компютър, мобилно устройство, домашно окабеляване, Вашия доставчик на интернет, Вашия доставчик на сателитни услуги в случая на геолокационни услуги и Вашия мобилен оператор и потвърждавате, че сте отговорен/на за всички такси, свързани с такова използване и изпълнението на всички договори във връзка такова използване. В допълнение потвърждавате, че Хъниуел и доставчици на мрежови услуги не могат да гарантират сигурността на каквото и да е безжично предаване и няма да носят отговорност за каквато и да е липса на сигурност, свързана с използването на каквато и да е услуга. Съгласявате се че няма да препродавате каквито и да било безжични услуги, предоставени Ви като част от Системата. Хъниуел не дава гаранции, че системата ще е съвместима с всички компютри или преносими устройства. Първо трябва да тествате тези устройства за съвместимост в условията на Вашия дом преди да ги използвате далеч от него.

Хъниуел не носи каквато и да е отговорност за загуба или вреда, основани на претенция, че Системата не е подала предупреждение или сигнал от какъвто и да е вид и с настоящото освобождавате Хъниуел от каквато и да е отговорност, произтичаща от това.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СИСТЕМА „СВЪРЗАН ДОМ“ НА ХЪНИУЕЛ

Настоящият Лицензионен договор с краен потребител („Договорът“) представлява договор между Вас и Хъниуел Интернешънъл Инк. и дъщерните му дружества („Хъниуел“) за ползване на Услугите на Хъниуел и лицензия на Софтуера на Хъниуел и двете, както са дефинирани по-долу. За улеснение съвкупността от продукти, софтуер и услуги или каквато и да е комбинация между тях, която Ви предоставяме наричаме „Системата“.

С приемането на този Договор или инсталирането, или ползването на Системата, се съгласявате да бъдете обвързан/а от условията на настоящия Договор. Съгласявате се, че сте краен потребител на Системата и декларирате, че сте пълнолетен и имате право да сключите този Договор.

Настоящият Договор покрива ползването на няколко различни продукта и услуги на Хъниуел; като пояснение, в някои случаи определени разпоредби от този Договор се отнасят само до определен продукт или услуга.

1. ЛИЦЕНЗИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящият Договор е за използване на решения за свързване на Хъниуел, включително софтуер на Хъниуел за използване на всякакви продукти на Хъниуел и комуникационни мрежи, софтуер на Хъниуел, позволяващ уеб-базиран интерфейс и прилежаща функционалност и достъп до услугите на Хъниуел, софтуер за приложения за мобилни устройства на Хъниуел и всякакви мрежи на Хъниуел, свързани с всяко от предходните (наричани общо „Услуги на Хъниуел“) и лицензията на софтуерните продукти, описани по-горе, която включва компютърен и приложен софтуер и може да включва свързаната с това медия, печатни материали и „онлайн“ или електронна документация и каквито и да е бъдещи версии, варианти, актуализации, допълнения, отстраняване на грешки и поправяне на недостатъци на горепосочения софтуер („Софтуер на Хъниуел“).

Системата включва софтуер притежаван от Хъниуел и софтуер лицензиран за Хъниуел и е защитена от международни закони и споразумения за авторски права и такива на САЩ, както и от други закони и споразумения за интелектуална собственост. Системата не се продава, а се предоставя лицензия за използването й. При условията на този Договор Хъниуел Ви предоставя ограничена, неизключителна, непрехвърляема лицензия (без правото да се предоставят подлицензии, освен в случаите, посочени по-долу) за използване на Системата и свързания с нея Софтуер на Хъниуел, единствено за Ваше лично ползване при наблюдението на дома Ви и работното Ви място. Горната лицензия включва правото да инсталирате Софтуера на Хъниуел на Вашия персонален компютър и/или мобилно устройство и да използвате Софтуера на Хъниуел в съответствие с Вашето лицензирано ползване на Системата. Нерегистрирано ползване, възпроизводство и разпространение на Системата не се позволява от Хъниуел и е в нарушение на американските и международните закони за авторско право и е предмет на гражданскоправни и наказателноправни санкции. Изрично е забранено изготвянето и разпространението на каквито и да е копия на Системата, с изключение на позволеното от приложимия закон. Всякакви права по отношение на Системата и всякакви други права на Хъниуел, които не са изрично предоставени в този Договор, са пълно и изключително притежание на Хъниуел (включително софтуерния обектен код и изходен код). Не можете да отдавате под наем, да наемате, да копирате, да променяте или да превеждате Системата или да създавате производни продукти на база на Системата. Не можете да променяте или премахвате каквито и да било надписи за авторски права или собственост, поставени от Хънуел, както и легендата за символи появяваща се върху или в Системата. Не можете да проектирате обратно, извличате изходен код или разглобявате Системата, освен до степен изрично позволена от задължителните разпоредби на приложимото законодателство (включително национални закони, прилагащи Директива на Европейския съюз 91/250/EEC относно правната защита на компютърни програми), за да получите определена информация за ограничени цели, както са посочени в такива закони. Не можете да упражнявате правата си по тези закони, освен ако първо не сте поискали в писмена форма и Хъниуел е отказало да отговори на такова искане в 30 дневен срок. С изключение на предвиденото в този Договор, нямате право да предоставяте дадения Ви достъп до Системата на което и да е трето лице или да предоставяте на трети лица генерираните резултати или резултатите от каквото и да е действие или функционалната оценка на Системата.

В случай че сте Централа или дилър, ще имате правото да предоставите подлицензионен достъп до Системата единствено на крайни потребители, при условие, че всеки краен потребител се съгласи с условията на този Договор и всички съответни такси са платени към Хъниуел.

Системата може да съдържа или да се базира на материали на трети лица – лицензианти. Такива материали на трети лица могат да са предмет на ограничения в допълнение към вече описаните в този Договор. Съгласявате се, че което и да е трето лице доставчик ще има право да приложи този Договора по отношение на софтуера на такова трето лице.

Системата може да съдържа Софтуер с отворен код, който Ви се предоставя при условията на лицензионен договор за отворен код или уведомление за авторски права, придружаващо такъв Софтуер с отворен код. Използваният тук термин „Софтуер с отворен код“ означава софтуер, програма, модул, код, библиотека, база данни, драйвер или друг подобен компонент (или част от него), за който не се дължат плащания за авторски права, собствен софтуер, използването на които изисква каквито и да е договорни задължения от страна на ползвателя към трето лице или какъвто и да е лиценз, който е одобрен от Инициатива за отворен код, Фондация за безплатен софтуер или подобна организация.

Ако се абонирате за Джи Пи Ес проследяващи услуги като част от Вашата Система, се съгласявате, че ще ползвате услугите базирани на местоположение в съответствие с приложимия закон и съгласно описаното им предназначение в документацията предоставена с Услугата. Потвърждавате, че Хъниуел няма да носи отговорност за ползването на Услугата от Ваша страна, по начин, който не съответства на закона или предназначението й.

2. ПАРОЛА И ДОСТЪП

Съгласявате се да: (а) предоставите истинска, вярна, актуална и пълна информация за себе си, както е поискана по формуляра за регистрация и (б) поддържате и своевременно да актуализирате тази информация. Трябва да създадете потребителско име и парола, за да влезете в Системата. В случай че са Ви предоставени временно потребителско име и парола, следва да промените временните данни за достъп и да създадете свое име и парола. Носите отговорност за поддържане на поверителността на Вашите парола и профил и носите пълна отговорност за всякаква осъществявана дейност с Вашата парола, през профила Ви или какъвто и да е вариант на профила. Съгласявате се (а) незабавно да промените паролата си в случай на проблем със сигурността, (б) да уведомите Централата в случай на проблем със сигурността и (в) да излизате от профила си в края на всяка сесия. Съгласявате се, че условията на този Договор са обвързващи по отношение на и регулират отношенията между Хъниуел и което и да е трето лице, на което предоставяте достъп до профила си или позволявате да поддържа вариант на профила Ви. В допълнение се съгласявате да предприемете всички необходими действия, за да осигурите спазване и прилагане на условията на този Договор и да обезщетите Хъниуел за всички разходи, вреди, загуби или разноски, понесени във връзка с такова трето лице – ползвател. Хъниуел не може и няма да носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, произтичащи от Вашето неспазване на разпоредбите на този член.

В случай че Вашето оборудване не работи, това може да окаже влияние на работата на мрежата на Системата. Компетентните обществени органи могат да изискват от Хъниуел да им бъде предоставен незабавен достъп до Вашето оборудване в случай на извънредна ситуация, съгласно приложим закон, наредба, правилник или съдебно разпореждане. Съгласявате се да предоставите необходимия достъп или на Централата, или на дилър, или на представители на мрежата на Хъниуел в случай на извънредна ситуация, в зависимост от нуждата.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че имате възможност да добавяте допълнителни лица към Вашия профил и такива лица ще имат пълен или частичен достъп до Системата, включително, но не само, възможността да преглеждат и променят дневния Ви график и термостат и/или настройките и програмирането на сигурността или домашната Ви автоматика. В допълнение признавате и се съгласявате, че Хъниуел не носи отговорност към Вас по отношение на действията на такива лица. В допълнение потвърждавате и се съгласявате, че имате възможност да включите информацията на Вашия доставчик на услуги или дилър в информацията на профила Ви и това лице може да получава сигнали от Системата, касаещи Вашия дом (напр. в случай че температурата в дома Ви падне под точката на замръзване или в случай на нарушаване на сигурността или безопасността, наред с други неща), заедно с определена Информация за контакт (както е определена по-долу), за да е възможно идентифицирането на източника на сигнала. Вашият доставчик на услуги или дилър може да се свърже с Вас в случай, че получи такива сигнали. Потвърждавате и се съгласявате, че Хъниуел не носи отговорност по отношение на каквито и да е действия или бездействия на такъв доставчик на услуги или дилър.

Потвърждавате и се съгласявате, че Хъниуел и свързаните с него лица, доставчици на услуги, доставчици и дилъри имат право по всяко време и без предварително уведомление дистанционно да предвиждат актуализации на софтуер и фърмуер, подобрения, промени, изменения, допълнителна функционалност или поправки на Системата. С настоящото се съгласявате с гореизложеното и освобождавате Хъниуел и свързаните с него лица, доставчици на услуги, доставчици и дилъри от всякаква отговорност, произтичаща от такова действие, доколкото е позволено от закона.

3. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ; ПРОМЕНИ НА СИСТЕМАТА; ТАКСИ.

Настоящият Договор влиза в сила от деня, в който за пръв път използвате Системата и ще продължи действието си докато използвате Системата и Услугите и продължавате да правите изискуеми плащания за обслужване на Системата. Хъниуел може да прекрати настоящия Договор по всяко време в случай, че не спазите което и да е условие по него, включително неплащане на дължими плащания за обслужване на Системата, ако има такива, с незабавно действие. В случай че имате договор с дилър за определени Услуги, правото Ви да използвате Услугите е предмет на изплащането от страна на Вашия дилър или Централа на всички такси, дължими към Хъниуел за такива услуги и Хъниуел може да преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугите в случай, че дилър не успее да плати за Услугите, предоставяни от Хъниуел или Вие не платите на Централата дължими суми. Хъниуел има законното право да прави всякакви възражения по отношение на взаимоотношенията с дилъра или Централата Ви, също и във взаимоотношенията с Вас, така че извършване на плащане към компанията, оперираща Централата не гарантира правото Ви на Услуги от Системата. Могат да Ви бъдат наложени допълнителни такси от трети лица – доставчици във връзка с ползването на Услуги от Системата, независимо мобилно устройство или интернет за пренос на данни, видео клип или изпращане на снимки, ползване на интернет, СМС, кратък код или други такси за пренос, разходи или разноски. В случай че Хъниуел преустанови предоставянето на Услугите към Вас или към Вашия дилър или при неплащане от страна на Централата за Услугите, Хъниуел няма да носи каквато и да е отговорност към Вас и Вие следва да се обърнете към дилъра си или към Централата за връщане на всякакви предплатени от Вас или дилъра суми към Централата. В зависимост от Услугите, за които имате сключен договор или абонамент, Хъниуел може да спре или прекрати профил на потребител поради липса на активност с предизвестие за това. В зависимост от Услугите, за които имате сключен договор или абонамент, можете да прекратите настоящия Договор с писмено предизвестие до Хъниуел. При прекратяване на този Договор, предоставената по него лицензия ще бъде прекратена и трябва незабавно да спрете да използвате Системата. Хъниуел си запазва правото по всяко време трайно да преустанови предоставянето на Услугите с предварително предизвестие. Хъниуел си запазва правото по всяко време и във всеки момент да начисли такси за ползване на Системата и да измени или временно да преустанови Системата (или част от нея) с или без уведомление, при условие, че това няма излишно да засегне Вашето ползване на Софтуера и Услугите на Хъниуел. Съгласявате се, че Хъниуел няма да носи отговорност към Вас или към което и да е трето лице за каквото и да е изменение, спиране или прекратяване на работата на Системата. Разбирате и се съгласявате, че ако се преместите, ще изтриете профила си и ще прекратите достъпа си до Системата на Хъниуел по отношение на предходния си адрес. В случай че имате контакт с Централата си, следва да я уведомите, че възнамерявате да прекратите профила си.

4. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

СИСТЕМАТА ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО В ТОЗИ ЧЛЕН, ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ УСЛОВИЯ (КОИТО СА УСЛОВИЯ ИЗВЪН ТОЗИ ДОГОВОР, НО ИНАЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПО ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, КАКВАТО И ДА Е ИМПЛИЦИТНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ, ГОДНОСТ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, НЕНАМЕСА ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩО ОТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ, ЗАКОН ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА, СА ИЗКЛЮЧЕНИ ДО СТЕПЕН ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН И ИЗРИЧНО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ОТ ХЪНИУЕЛ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват ограничения на определени декларации и гаранции, горните ограничения могат да не се прилагат изцяло или отчасти към Вас. Може да имате допълнителни права като потребител, които се различават в отделните юрисдикцикции и които не са уточнени в този Договор.

ХЪНИУЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДА, ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ СА БИЛИ ПРЕДВИДИМИ. Загубата или вредата са предвидими (и поради това не са възстановими), ако са очевидно следствие от нарушение на Хъниуел или ако такава загуба или вреда е била предвидена от Вас и Хъниуел към момента на сключване на настоящия Договор. Нито Хъниуел, нито третите лица, доставящи услуги към него, носят отговорност за избора на алармена или противопожарна система монтирана във Вашите помещения или връзката им с или действието на Вашата Централа.

Хъниуел Ви доставя Системата за ползване в съответствие само с този Договор. Съгласявате се да не използвате Системата за каквито и да е търговски, делови цели, за препродажба, освен доколкото подобно използване е позволено по този Договор. В допълнение се съгласявате, че Хъниуел не носи отговорност по отношение на каквато и да е загуба или вреда, понесени във връзка с (i) точността, пълнотата, законосъобразността, надеждността, използваемостта или наличността на и съдържанието на информацията или материалите предоставени или достъпни чрез Системата; (ii) изтриването, незапазването, случайното разкриване, загубата, неправилното предоставяне или неограниченото предоставяне на каквато и да е информация или материал; или (iii) нарушения в домашната Ви система за сигурност, освен ако подобна загуба или вреда не се дължи на предвидимо неизпълнение на този Договор от или от името на Хъниуел. Хъниуел по никакъв начин няма да носи отговорност или да има задължения по отношение на информация или събития, над които няма контрол, включително съдържание на места за съобщения или други форуми, свързани със Системата.

ОСВЕН АКО НЕ Е СПОМЕНАТО ДРУГО В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, ХЪНИУЕЛ, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗИАНТИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДА СА ЗАДЪЛЖЕНИ КЪМ ВАС ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ПРИХОД, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗАГУБЕНА ИЛИ ПОВРЕДЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАГУБА НА КАПИТАЛ ИЛИ ЗА ВЛОШЕНИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, КАКТО И ДА СА ВЪЗНИКНАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОГОВОРНИ ИЛИ ДЕЛИКТНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ВЪЗНИКАЩИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕУМЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ ХЪНИУЕЛ, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗИАНТИ ДА СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ. Това ограничение на отговорността и изключване на определени видове вреди може да не се прилага изцяло или отчасти в зависимост от законодателството на местната Ви юрисдикция.

Нищо в настоящия Договор няма да изключва или по какъвто и да е начин да ограничава отговорността на (i) Хъниуел, свързаните с него лица, служители, директори, работници, представители, доставчици и лицензианти заедно към Вас или по отношение на лични наранявания или смърт, причинени от тяхна небрежност; (ii) отговорността на Хъниуел към Вас за измама или измамна невярна декларация; или (iii) каквато и да е отговорност на Хъниуел, която не може да бъде изключена по приложимо законодателство, което може да включва закон за защита на потребителите във Вашата юрисдикция.

При никакви обстоятелства Хъниуел няма да носи отговорност за каквато и да е вреда поради сваляне или достъп до каквато и да е информация или материал през Системата, каквото и да е забавяне или неизпълнение, което произтича пряко или косвено от събития извън контрола на Хъниуел, включително действия на природни сили, сили или причини извън разумния контрол, включително, без ограничение, сривове на интернет връзка, повреди на компютърно оборудване, сривове на телекомуникационно оборудване, други сривове на оборудване, прекъсване на електрическо захранване, стачки, трудови спорове, бунтове, неподчинения, граждански безредици, недостиг на труд или суровини, пожари, наводнения, бури, експлозии, природни явления, война, правителствени действия, разпореждания на домашни или чуждестранни съдилища или трибунали, неизпълнение от страна на трети лица или загуба или прекъсване на отопление, осветление или климатична инсталация.

В СЛУЧАЙ ЧЕ (1) ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА НА ХЪНИУЕЛ, ЗА ДА КОНТРОЛИРАТЕ ВАШ ПРОДУКТ НА ХЪНИУЕЛ; (2) СВЪРЖЕТЕ УСТРОЙСТВО, КОЕТО НЕ Е НА ХЪНИУЕЛ КЪМ СИСТЕМАТА СИ; (3) ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМЕН ИНТЕРФЕЙС НА ТРЕТО ЛИЦЕ; ИЛИ (4) СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СВЪРЗАНА ДОМАШНА ИЛИ БИЗНЕС ЕКОСИСТЕМА НА ТРЕТО ЛИЦЕ, ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ХЪНИУЕЛ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ДОСТЪПНОСТТА, ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТТА, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА ИЛИ ПОЛЕЗНОСТТА НА ТАКОВА ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМЕН ИНТЕРФЕЙС ИЛИ ЕКОСИСТЕМА, НИТО ПЪК ХЪНИУЕЛ ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ВРЕДА, КОЯТО МОЖЕ ДА НАСТЪПИ В РЕЗУЛТАТ НА ТАКОВА ИЗПОЛЗВАНЕ. ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМЕН ИНТЕРФЕЙС ИЛИ ЕКОСИСТЕМА НА ТРЕТО ЛИЦЕ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК И ЗА ВАША СМЕТКА.

Моля имайте предвид, че задължението на Хъниуел да предоставя Услугите е задължение за разумно положени усилия, а не задължение за постигане на определен резултат. Хъниуел ще положи разумни усилия да предостави Услугите.

5. РАЗНИ

Неприлагането от страна на Хъниуел, в който и да е момент, на която и да е от разпоредбите на настоящия Договор няма да се тълкува като отказ от каквито и да е права по този Договор, нито пък такова неупражняване ще повлияе на правото на Хъниуел да предприеме каквото и да е действие в бъдеще за осъществяване на правата по този договор.

Софтуерна и техническа информация, предоставена по този Договор, е предмет на закони по контрол по износа на САЩ и може да е предмет на разпоредби във връзка с внос и износ в други държави. Вие се съгласявате стриктно да спазвате такива закони и разпоредби и ще бъдете единствено отговорен за получаването на вносни, износни, ре-експортни одобрения и лицензии, изисквани за такъв софтуер и техническа информация и за запазването на документация, която да доказва спазването на такива закони и разпоредби.

Договорът се подчинява на и се тълкува в съответствие със законите на Англия и Уелс. Вие и Хъниуел се съгласявате да приемете неизключителната юрисдикция на английските съдилища. Хъниуел признава, че в случай че не сте гражданин на Обединеното кралство, може да имате право да отнесете производството пред юрисдикция във Вашата страна.

Страните се съгласяват и разбират, че без да се вземат предвид каквито и да е други разпоредби на този Договор, нарушаването на каквито и да е разпоредби на Договора от Ваша страна може да причини на Хъниуел непоправими вреди, по отношение на които възстановяването в пари може да е неподходящо и че поради това Хъниуел ще има правото да получи навременна защита по съдебен път, за да запази правата на Хъниуел по този Договор в допълнение към каквито и да е обезщетения, налични по закон.

Настоящият Договор и условията за покупка на Хъниуел, които са се прилагали към Ваша покупка на каквото и да е оборудване директно от Хъниуел, представляват цялото споразумение между Вас и Хъниуел и заместват изцяло всякакви устни и писмени споразумения, които дотогава са съществували между Вас и Хъниуел по отношение на предмета на този Договор. Вашият абонаментен договор или договорът за контрол чрез Централа (ако е приложим) с дилър или Централа е отделен договор. Вашата връзка с такъв дилър или Централа се урежда от този отделен договор и Хъниуел не носи каквато и да е отговорност към Вас по него. Вашият договор за покупка за закупуване на оборудване, което принадлежи или не принадлежи на Хъниуел и взаимодейства със софтуер и услуги на Хъниуел е отделен договор с продавача на оборудването. Връзката Ви с такъв продавач се подчинява на отделен договор и Хъниуел не носи отговорност по него.

Нито този Договор, нито каквито и да е права, интереси или задължения, предвидени по него, могат да бъдат прехвърляни или възлагани от Вас без предварителното писмено съгласие на Хъниуел. Хъниуел може да възлага този Договор изцяло или отчасти по свое усмотрение. Настоящия Договор ще обвързва страните и всички техни настоящи и бъдещи служители, директори, работници, родители, дъщерни дружества, представители, универсални и частни правоприемници, доставчици на услуги, лицензианти, свързани лица, членове на семейства и гости и упълномощени ползватели.

Всички разпоредби, раздели и членове на този Договор действат отделно и ще се прилагат в най-пълната, позволена от закона степен и ще бъдат тълкувани и прилагани в по-ограничена степен, доколкото е нужно за тяхната действителност. Недействителността или неприложимостта на която и да е разпоредба на този Договор няма да засегне останалите разпоредби и всички подобни разпоредби ще останат в сила и ще произвеждат действие без промяна или изменение.

6. УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСТРОЙСТВА НА ЕПЪЛ; ТРЕТИ ЛИЦА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Този раздел се отнася до Вас само ако използвате Системата на устройство Епъл (напр. Айфон, Айпад, Айпод тъч) (всяко такова устройство ще бъде наричано „Устройство на Епъл“); този раздел не се отнася до Вас, ако не използвате Системата на Устройство на Епъл. Страните се съгласяват, че този ЛДКП се сключва единствено между Хъниуел и Вас, а не с Епъл и Епъл не носи отговорност за Системата и за съдържанието й. Всяка поддръжка, която може да бъде предложена от Хъниуел във връзка със Системата, е отговорност единствено на Хъниуел и страните се съгласяват, че Епъл няма каквото и да е задължение да предоставя услуги по поддръжка и съдействие по отношение на Системата. Страните признават, че Епъл няма задължение да предоставя каквато и да е гаранция по отношение на Системата. Епъл няма да има каквото и да е друго гаранционно задължение по отношение на Системата до максималната степен, позволена от приложимия закон. Страните признават, че Епъл не е длъжно да отговаря на претенции свързани с продукта. Епъл не носи отговорност по отношение на уреждането на каквито и да е претенции на краен потребител или трето лице, отнасящи се до Системата или държането на системата от краен потребител и/или ползването на Системата, включително, но не само за: (i) претенции по отношение на отговорност свързана с продукта; (ii) каквато и да е претенция, че системата не съответства на законово или регулаторно изискване; и (iii) претенции, произтичащи от законодателство свързано със защита на потребителите или друго подобно. Страните признават, че в случай че което и да е трето лице твърди, че Системата или държането и ползването на Системата от Ваша страна нарушава правата на интелектуална собственост на това лице, Епъл няма да е отговорно за разследване, защита, уреждане и отхвърляне на подобни претенции за нарушаване на права на интелектуална собственост. Оплаквания или претенции по отношение на Системата следва да бъдат отправяни към Хъниуел на следния адрес: connectedhome.dataprivacy@honeywell.com. Страните потвърждават и признават, че Епъл и дъщерните му дружества са трети лица – бенефициенти на настоящия ЛДКП, и че при приемането от Ваша страна на условията на ЛДКП, Епъл ще има правото (и ще се счита че е приел правото) да изпълни принудително този ЛДКП срещу Вас като негов бенефициент.

7. СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ

 • Безплатни пробни периоди

Всички месечни планове започват с 30-дневен безплатен пробен период, който Ви се предоставя по подразбиране. Всеки месечен план предлага само ЕДИН безплатен пробен период. Годишните планове не предлагат безплатен пробен период. Ако анулирате абонамента си, преди да завърши безплатният пробен период, губите оставащия безплатен пробен период и повече няма да можете да получите такъв. Трябва изрично да одобрите и да дадете съгласието си да бъдете таксувани периодично, за да използвате безплатния пробен период.

 • Плащания

Можете да очаквате да бъдете таксувани периодично, освен ако не се откажете от услугата. Honeywell автоматично ще подновява абонамента Ви на или около всяка дата на изтичане на месеца или годината, започнал/а от датата, на която Honeywell Ви е начислила абонаментна такса за първи път. Начисляването на таксата се извършва чрез метода на плащане, предоставен в приложението на Honeywell.

 • Анулирания и възстановявания на суми

Можете да анулирате активен абонамент по всяко време, без за това да се начисляват такси за анулиране или преждевременно прекратяване. При анулиране ще видите оставащия срок от абонамента си до края на текущия цикъл на таксуване. НЯМА да получите пропорционално възстановяване на остатъка от сумата за какъвто и да е оставащ срок по абонаментния Ви план, свързан с камерата(ите), ако анулирате абонамента си и/или деактивирате камерата(ите) си. Honeywell си запазва правото по свое усмотрение да предлага възстановяване на суми въз основа на данните за покупката.

 • Промяна на планове

Когато добавите второ устройство тип камера в жилището си, ще получите подкана да надстроите до новото ниво на обслужване. Ще се приложи пропорционален кредит от по-стария Ви абонамент и таксите за новото Ви ниво на обслужване съответно ще се коригират.

 • Връщания и замени

Не е необходимо да променяте абонамента си, ако имате намерение да замените една или повече камери. Ако връщате камера и нямате намерение да я замените, трябва да анулирате активния си абонамент и след това да изтриете устройството си от приложението на Honeywell.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА HONEYWELL CONNECTED HOME

Последна актуализация: 25 май 2018 г.

За нас

Ние в Honeywell уважаваме правото Ви на поверителност и защитата на личната Ви информация е от първостепенно значение за нас. Настоящата Декларация за поверителност описва начините, по които Honeywell International Inc. и нейните свързани компании („Honeywell“ или „ние“) събира, използва и разкрива личната Ви информация във връзка с продуктите и услугите Honeywell Connected Home, обхващащи следните серии продукти: продукти Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“), продукти EvoHome, продукти Total Connect Security и продукти Videofied Security (наричани заедно „Продукти Honeywell Connected Home“).

Лична информация е информация или комбинация от части от информация, която би могла да позволи да бъдете идентифицирани с помощта на разумни мерки. Съответната компания на Honeywell, която е „администратор“ на личната информация, която съхраняваме за Вас във връзка със:

 • серията продукти Honeywell Home (която включва продукти, предлагани преди на пазара под името „Lyric“) и серията продукти EvoHome, е Honeywell International Inc;
 • серията продукти Total Connect Security, е Securité Communications SAS; и
 • серията продукти Videofied Security, е RSI Video Technologies SAS.

Личната информация, събирана за Вас във връзка с други уебсайтове, приложения, продукти и услуги на Honeywell, може да се обхваща от други декларации за поверителност. Важно е да прочетете настоящата Декларация за поверителност заедно с всички други декларации за поверителност, които може да Ви предоставяме в конкретни случаи, когато събираме или обработваме личната Ви информация, така че да познавате изцяло начините и причините, поради които използваме Вашата информация.

Използването на Продуктите Honeywell Connected Home от Ваша страна и всякаква информация, която предоставяте чрез тях, са предмет във всички случаи на настоящата Декларация за поверителност и приложимите Условия на услугата на Honeywell или Лицензионно споразумение с краен потребител (според случая).

Нашите Продукти Honeywell Connected Home включват хардуер, софтуер, свързани уебсайтове, приложения за телефони/таблети/компютри и услуги за поддръжка.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЦА С МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЕИЗ): Ако сте лице, чието местопребиваване е ЕИЗ, може да имате право да възразите срещу определени типове дейности по обработка на личната Ви информация, описани в настоящата Декларация за поверителност, включително в случаи, когато се опираме на законен интерес за обработване на личната Ви информация или когато обработваме личната Ви информация за директен маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законови основания да продължим да обработваме личната Ви информация, и в тези случаи не сме задължени да изпълним искането Ви.

За информация относно типовете лична информация, които обработваме във връзка с Вашите:

 • продукти за смарт камери и охрана на дома Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“), EvoHome, Total Connect Security и Videofied Security (Продукти Connected Home Security), моля, щракнете върху раздел A по-долу;
 • смарт термостати Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“) и/или EvoHome (Продукти Connected Home Thermostat), моля, щракнете върху раздел B по-долу;
 • детектори за теч на вода Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“) (Продукти Connected Water Leakage Detector), моля, щракнете върху раздел C по-долу.

За обща информация относно практиките ни за обработка на данни, приложими за всички Продукти Honeywell Connected Home, моля, щракнете върху връзките в списъка по-долу, за да прескочите на раздела, който Ви интересува:

A. Продукти Connected Home Security

a) Събиране на информация от наша страна

b) Как използваме Вашата информация

c) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

B. Продукти Connected Home Thermostats

a) Събиране на информация от наша страна

b) Как използваме Вашата информация

c) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

C. Продукти Connected Home Water Leakage Detector

a) Събиране на информация от наша страна

b) Как използваме Вашата информация

c) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

d) Анонимизиране на Вашата информация

e) С кого споделяме Вашата информация

f) Къде съхраняваме Вашата информация

g) За какъв период съхраняваме Вашата информация

h) Маркетинг

i) Сайтове и услуги на трети страни

j) Деца

k) Защита на Вашата информация

l) Бисквитки

m) Вашите права

n) Промени на настоящата Декларация за поверителност

o) Свържете се с нас

A. Продукти Connected Home Security

Продукти: Total Connect Security, обхващащи сериите продукти Domonial и Le Sucre, продукти за смарт камери и охрана на дома Videofied Security, Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“) (включително продукти за охрана за самостоятелно инсталиране) и продукти EvoHome Security, наричани заедно и поотделно „Продукти Connected Home Security“.

a) Събиране на информация от наша страна

i. Информация, събирана директно от Вас

Ще събираме следната информация директно от Вас:

 • идентификационни данни, като например име, данни за контакт, титла, име на компанията/организацията, имейл адрес, телефонни и факс номера и физически адрес (включително улица, град, щат, пощенски код и/или държава);
 • регистрационни данни, като например информация, предоставена от Вас при регистрацията за акаунт, чрез който да използвате своя Продукт Connected Home Security, включително данни за влизане и пароли;
 • данни за маркетинг и комуникации, включително предпочитанията Ви за маркетинг и абонаментите Ви за наши публикации;
 • финансова информация, включително информация за кредитна карта или сметка, в случай че закупувате услуги директно от нас;
 • данни за трансакции, включително запитвания за и поръчки на наши продукти и услуги и данни за плащания към и от Вас;
 • информация за контрол на експорта, като например Вашата националност и държава на местопребиваване, която ни позволява да определим дали отговаряте на изискванията на разпоредбите за контрол на експорта за получаване на информация относно определени технологии;
 • отзиви от Вас, включително информация, която ни предоставяте, когато ни изпращате отзиви или се свързвате с нас по каквато и да е причина, попълвате анкета, участвате в конкурс или съобщавате за проблем.

В случаите, когато трябва да събираме лична информация по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не ни предоставите тази информация при поискване, може да не сме в състояние да Ви предоставим поисканата услуга или да изпълним трансакцията Ви.

ii. Информация, която събираме за Вас

Може да събираме определена информация за Вас въз основа на използването от Ваша страна на Продукта Connected Home Security, включително:

 • данни за използването, включително информация относно начините, по които използвате своя Продукт Connected Home Security, броя на предадените байтове, връзките, върху които щраквате, материалите, до които осъществявате достъп, часа на събитията в дома, планиране, включително графици за включване/изключване на аларми, регистри на използването и алармите, видео- или аудиозаписи на дейности в дома или на работното място, снимки, съхранени в системата, и други действия, предприети в рамките на Продукта Connected Home Security;
 • технически данни, като например адреса на Вашия интернет протокол (IP), типа, възможностите и езика на Вашия браузър, операционната Ви система, конфигурацията на домашната система, настройки за сигурност.

По отношение на смарт камерите и продуктите за охрана на дома Honeywell Home (преди „Lyric“) и (включително охранителни продукти за самостоятелно инсталиране):

 • данни за геолокация. С изричното Ви съгласие смарт камерите и продуктите за охрана на дома Honeywell Home (преди „Lyric“) (включително охранителни продукти за самостоятелно инсталиране) може да събират точна информация в реално време относно местоположението на мобилното Ви устройство за целите на управление на състоянието Ви „у дома и навън“. Геолокацията на мобилното Ви устройство може да бъде разкривана на наши доставчици на услуги, които може да обработват тази информация във връзка с предоставянето на услуги от наше име. След като дадете съгласието си за събирането на данни за точното местоположение на мобилното Ви устройство, може да коригирате или оттеглите това съгласие по всяко време чрез управление на предпочитанията си за услугите за местоположение с помощта на настройките на мобилното Ви устройство.

За информация относно бисквитките, които използваме за нашия Продукт Connected Home Security, и как да ги отхвърлите или изключите вижте раздела със заглавие „Бисквитки“ по-долу.

iii. Чувствителни данни

По отношение на определени Продукти Connected Home Security (включително продукти за охрана за самостоятелно инсталиране) може също да събираме чувствителна информация (лични данни, които имат специална защита съгласно законите за защита на данните) за Вас, доколкото и както е разрешено или се изисква от закона. Можем например да събираме биометрични данни, за да предоставяме функция за разпознаване на лице. Ще събираме чувствителна лична информация за Вас само с Вашето изрично съгласие. В случаите, когато сме получили съгласие за събиране и обработване на чувствителна информация за Вас, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

b) Как използваме Вашата информация

Използваме Вашата лична информация за следните цели:

 • За да Ви предоставяме Продукта Connected Home Security. Може да използваме личната Ви информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме трансакции, които сте заявили, включително за предоставяне на информация относно продукти или услуги на Honeywell, таксуване и изпълнение на поръчки, регистриране на закупени продукти, обработка на гаранционни искове, предоставяне на услуги за поддръжка на клиенти и улесняване на използването от Ваша страна на Продукта Connected Home Security.
 • За да подобряваме бизнеса, продуктите и услугите си. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме бизнес анализи или за други цели, които ни помагат да развиваме и подобряваме качеството на бизнеса, продуктите и услугите си (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на Продукта Connected Home Security според конкретните Ви предпочитания.
 • Маркетинг. В съответствие с приложимите закони и подзаконови актове може да използваме личната Ви информация, за да Ви информираме относно продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, и по друг начин да комуникираме с Вас относно предложения, събития, новини, анкети, специални оферти и свързани теми. Можете да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани по имейла, по всяко време и безплатно, като използвате връзката за отмяна на абонамент във всеки маркетингов материал, който получавате от нас по имейла, или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава на местопребиваване е възможно също да имате опция за отписване от други типове маркетингови комуникации; за повече информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в Декларацията за поверителност;
 • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме проучвания и анализ, които да ни помогнат да разберем предпочитанията Ви за закупуване, да идентифицираме продуктите и услугите, които най-добре отговарят на изискванията Ви, и да измерваме ефективността на рекламите, които Ви показваме.
 • Администриране и защита на нашия бизнес. Може да използваме личната Ви информация, за да администрираме и защитаваме нашия бизнес и продукти, включително отстраняване на неизправности, техническо обслужване на системите, поддръжка, отчетност и хостване на данни.
 • Принудително изпълнение. Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и реагираме на измама, нарушаване на права на интелектуална собственост, нарушения на нашите Условия на услугата и/или Лицензионното споразумение с краен потребител, закононарушения или друга злоупотреба с Продукта Connected Home Security.

Ще използваме данните за дебитната и/или кредитната Ви карта само за да улесним закупуването на услуги от Ваша страна във връзка с Вашия Продукт Connected Home Security.

Може да комбинираме информацията, описана в настоящата Декларация за поверителност, с друга информация, която съхраняваме за Вас във връзка с използването от Ваша страна на други сайтове, приложения, продукти и/или услуги на Honeywell, с цел да Ви предлагаме подобрено и постоянно потребителско изживяване, когато взаимодействате с Honeywell, както да подобряваме и персонализираме нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги.

c) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

Когато законът го изисква, винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на личната Ви информация. В повечето случаи правното основание за обработването на личната Ви информация е, че:

 • то е необходимо за изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
 • то е необходимо за спазване на нашите законови и договорни задължения;
 • сме получили съгласието Ви за обработването на Вашите лични данни за една или повече посочени цели. Ако сме поискали съгласието Ви за обработване на Вашата лична информация, може да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност;
 • обработването е необходимо, за да бъдат удовлетворени нашите законни интереси, например за разработване и подобряване на продуктите и услугите ни в полза на нашите клиенти;
 • то е необходимо за установяване, упражняване и защита на правни претенции.

B. Продукти Connected Home Thermostat

Продукти: термостати Honeywell Home (предлагани преди на пазара като термостати „Lyric“) и продукти EvoHome Comfort, наричани заедно и поотделно „Продукт(и) Connected Home Thermostat“.

a) Събиране на информация от наша страна

i. Информация, събирана директно от Вас

Ще събираме следната информация директно от Вас:

 • идентификационни данни, като например име, данни за контакт, титла, име на компанията/организацията, имейл адрес, телефонни и факс номера и физически адрес (включително улица, град, щат, пощенски код и/или държава);
 • регистрационни данни, като например информация, предоставена от Вас при регистрацията за акаунт, чрез който да използвате Продукта Connected Home Thermostat, включително данни за влизане и пароли;
 • данни за маркетинг и комуникации, включително предпочитанията Ви за маркетинг и абонаментите Ви за наши публикации;
 • финансова информация, включително информация за кредитна карта или сметка, в случай че закупувате услуги директно от нас;
 • данни за трансакции, включително запитвания за и поръчки на наши продукти и услуги и данни за плащания към и от Вас;
 • информация за контрол на експорта, като например Вашата националност и държава на местопребиваване, която ни позволява да определим дали отговаряте на изискванията на разпоредбите за контрол на експорта за получаване на информация относно определени технологии;
 • отзиви от Вас, включително информация, която ни предоставяте, когато ни изпращате отзиви или се свързвате с нас по каквато и да е причина, попълвате анкета, участвате в конкурс или съобщавате за проблем.

В случаите, когато трябва да събираме лична информация по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не ни предоставите тази информация при поискване, може да не сме в състояние да Ви предоставим поисканата услуга или да изпълним трансакцията Ви.

ii. Информация, която събираме за Вас

Може да събираме определена информация за Вас въз основа на използването от Ваша страна на Вашия Продукт Connected Home Thermostat, включително:

 • данни за използването, включително информация относно начините, по които използвате своя Продукт Connected Home Thermostat, броя на предадените байтове, връзките, върху които щраквате, материалите, до които осъществявате достъп, датата и часа, когато сте осъществили достъп до Продукта Connected Home Thermostat, и други действия, предприети в рамките на Продукта Connected Home Thermostat, включително текущата вътрешна и външна температура и информация за влажността, GPS данни/информация за геолокация (вижте по-долу), данни за използването на термостата, като например състояние на релетата за отопление, вентилация и климатизация („HVAC“), времена на изпълнение, настройки, час на събитията в дома, регистри за диагностика и използване на HVAC от системата HVAC и алармени известия от системата HVAC, както и взаимодействието на термостата Ви с устройства на трета страна и Вашето използване на системата.
 • технически данни, като например адреса на Вашия интернет протокол (IP), типа, възможностите и езика на Вашия браузър, операционната Ви система, конфигурацията на домашната система, настройки за сигурност.
 • данни за геолокация. С изричното Ви съгласие Продуктът Connected Home Thermostat може да събира точна информация в реално време относно местоположението на мобилното Ви устройство за целите на управление на състоянието Ви „у дома и навън“. Геолокацията на мобилното Ви устройство може да бъде разкривана на наши доставчици на услуги, които може да обработват тази информация във връзка с предоставянето на услуги от наше име. След като дадете съгласието си за събирането на данни за точното местоположение на мобилното Ви устройство, може да коригирате или оттеглите това съгласие по всяко време чрез управление на предпочитанията си за услугите за местоположение с помощта на настройките на мобилното Ви устройство.

За информация относно бисквитките, които използваме за нашия Продукт Connected Home Thermostat, и как да ги отхвърлите или изключите вижте раздела със заглавие „Бисквитки“ по-долу.

b) Как използваме Вашата информация

Използваме Вашата лична информация за следните цели:

 • За да Ви предоставяме Продукта Connected Home Thermostat. Може да използваме личната Ви информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме трансакции, които сте заявили, включително за предоставяне на информация относно продукти или услуги на Honeywell, таксуване и изпълнение на поръчки, регистриране на закупени продукти, обработка на гаранционни искове, предоставяне на услуги за поддръжка на клиенти и улесняване на използването от Ваша страна на Вашия Продукт Connected Home Thermostat.
 • За да подобряваме бизнеса, продуктите и услугите си. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме бизнес анализи или за други цели, които ни помагат да развиваме и подобряваме качеството на бизнеса, продуктите и услугите си (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на Продукта Connected Home Thermostat според конкретните Ви предпочитания.
 • Маркетинг. В съответствие с приложимите закони и подзаконови актове може да използваме личната Ви информация, за да Ви информираме относно продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, и по друг начин да комуникираме с Вас относно предложения, събития, новини, анкети, специални оферти и свързани теми. Можете да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани по имейла, по всяко време и безплатно, като използвате връзката за отмяна на абонамент във всеки маркетингов материал, който получавате от нас по имейла, или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава на местопребиваване е възможно също да имате опция за отписване от други типове маркетингови комуникации; за повече информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в Декларацията за поверителност;
 • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме проучвания и анализ, които да ни помогнат да разберем предпочитанията Ви за закупуване, да идентифицираме продуктите и услугите, които най-добре отговарят на изискванията Ви, и да измерваме ефективността на рекламите, които Ви показваме.
 • Администриране и защита на нашия бизнес. Може да използваме личната Ви информация, за да администрираме и защитаваме нашия бизнес и продукти, включително отстраняване на неизправности, техническо обслужване на системите, поддръжка, отчетност и хостване на данни.
 • Принудително изпълнение. Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и реагираме на измама, нарушаване на права на интелектуална собственост, нарушения на нашите Условия на услугата и/или Лицензионното споразумение с краен потребител, закононарушения или друга злоупотреба с Продукта Connected Home Thermostat.

Ще използваме данните за дебитната и/или кредитната Ви карта само за да улесним закупуването на услуги от Ваша страна във връзка с Вашия Продукт Connected Home Thermostat.

Може да комбинираме информацията, описана в настоящата Декларация за поверителност, с друга информация, която съхраняваме за Вас във връзка с използването от Ваша страна на други сайтове, приложения, продукти и/или услуги на Honeywell, с цел да Ви предлагаме подобрено и постоянно потребителско изживяване, когато взаимодействате с Honeywell, както да подобряваме и персонализираме нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги.

c) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

Когато законът го изисква, винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на личната Ви информация. В повечето случаи правното основание за обработването на личната Ви информация е, че:

 • то е необходимо за изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
 • то е необходимо за спазване на нашите законови и/или договорни задължения;
 • сме получили съгласието Ви за обработването на Вашите лични данни за една или повече посочени цели. Ако сме поискали съгласието Ви за обработване на Вашата лична информация, може да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност;
 • обработването е необходимо, за да бъдат удовлетворени нашите законни интереси, например за разработване и подобряване на продуктите и услугите ни в полза на нашите клиенти;
 • то е необходимо за установяване, упражняване и защита на правни претенции.

C. Продукти Connected Home Water Leakage Detector

Продукти: свързани детектори за теч на вода Honeywell Home (предлагани преди на пазара под името „Lyric“), наричани „Продукт(и) Connected Home Water Leakage Detector“.

a) Събиране на информация от наша страна

i. Информация, събирана директно от Вас

Ще събираме следната информация директно от Вас:

 • идентификационни данни, като например име, данни за контакт, титла, име на компанията/организацията, имейл адрес, телефонни и факс номера и физически адрес (включително улица, град, щат, пощенски код и/или държава);
 • регистрационни данни, като например информация, предоставена от Вас при регистрацията за акаунт, чрез който да използвате Продуктите Connected Home Water Leakage Detector, включително данни за влизане и пароли;
 • данни за маркетинг и комуникации, включително предпочитанията Ви за маркетинг и абонаментите Ви за наши публикации;
 • финансова информация, включително информация за кредитна карта или сметка, в случай че закупувате услуги директно от нас;
 • данни за трансакции, включително запитвания за и поръчки на наши продукти и услуги и данни за плащания към и от Вас;
 • информация за контрол на експорта, като например Вашата националност и държава на местопребиваване, която ни позволява да определим дали отговаряте на изискванията на разпоредбите за контрол на експорта за получаване на информация относно определени технологии;
 • отзиви от Вас, включително информация, която ни предоставяте, когато ни изпращате отзиви или се свързвате с нас по каквато и да е причина, попълвате анкета, участвате в конкурс или съобщавате за проблем.

В случаите, когато трябва да събираме лична информация по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не ни предоставите тази информация при поискване, може да не сме в състояние да Ви предоставим поисканата услуга или да изпълним трансакцията Ви.

ii. Информация, която събираме за Вас

Може да събираме определена информация за Вас въз основа на използването от Ваша страна на Вашия Продукт Connected Home Water Leakage Detector, включително:

 • данни за използването, включително информация относно начините, по които използвате своя Продукт Connected Home Water Leakage Detector, броя на предадените байтове, връзките, върху които щраквате, материалите, до които осъществявате достъп, датата и часа, когато сте осъществили достъп до Продукта Connected Home Water Leakage Detector, и други действия, предприети в рамките на Продукта Connected Home Water Leakage Detector, включително текущата вътрешна температура и информация за влажността, данни за използването на детектора за теч на вода, като например настройки, час на събитията в дома, регистри за диагностика и използване от системата на детектора за теч на вода и алармени известия от системата на детектора за теч на вода, както и взаимодействието на Вашата система на детектора за теч на вода с устройства на трета страна и Вашето използване на системата.
 • технически данни, като например адреса на Вашия интернет протокол (IP), типа, възможностите и езика на Вашия браузър, операционната Ви система, конфигурацията на домашната система, настройки за сигурност.

За информация относно бисквитките, които използваме за нашия Продукт Connected Home Water Leakage Detector, и как да ги отхвърлите или изключите вижте раздела със заглавие „Бисквитки“ по-долу.

d) Как използваме Вашата информация

Използваме Вашата лична информация за следните цели:

 • За да Ви предоставяме Connected Home Water Leakage Detector. Може да използваме личната Ви информация, за да Ви предоставяме услуги или да извършваме трансакции, които сте заявили, включително предоставяне на информация относно продукти или услуги на Honeywell, таксуване и изпълнение на поръчки, регистриране на закупени продукти, обработка на гаранционни искове, предоставяне на услуги за поддръжка на клиенти и улесняване на използването от Ваша страна на Вашия Продукт Connected Home Water Leakage Detector.
 • За да подобряваме бизнеса, продуктите и услугите си. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме бизнес анализи или за други цели, които ни помагат да развиваме и подобряваме качеството на бизнеса, продуктите и услугите си (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на Продукта Connected Home Water Leakage Detector според конкретните Ви предпочитания.
 • Маркетинг. В съответствие с приложимите закони и подзаконови актове може да използваме личната Ви информация, за да Ви информираме относно продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, и по друг начин да комуникираме с Вас относно предложения, събития, новини, анкети, специални оферти и свързани теми. Можете да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани по имейла, по всяко време и безплатно, като използвате връзката за отмяна на абонамент във всеки маркетингов материал, който получавате от нас по имейла, или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава на местопребиваване е възможно също да имате опция за отписване от други типове маркетингови комуникации; за повече информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в Декларацията за поверителност;
 • Проучвания и анализ на клиентите. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме проучвания и анализ, които да ни помогнат да разберем предпочитанията Ви за закупуване, да идентифицираме продуктите и услугите, които най-добре отговарят на изискванията Ви, и да измерваме ефективността на рекламите, които Ви показваме.
 • Администриране и защита на нашия бизнес. Може да използваме личната Ви информация, за да администрираме и защитаваме нашия бизнес и продукти, включително отстраняване на неизправности, техническо обслужване на системите, поддръжка, отчетност и хостване на данни.
 • Принудително изпълнение. Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и реагираме на измама, нарушаване на права на интелектуална собственост, нарушения на нашите Условия на услугата и/или Лицензионното споразумение с краен потребител, закононарушения или друга злоупотреба с Продукта Connected Home Water Leakage Detector.

Ще използваме данните за дебитната и/или кредитната Ви карта само за да улесним закупуването на услуги от Ваша страна във връзка с Вашия Продукт Connected Home Water Leakage Detector.

e) Правното основание за обработка на Вашата информация от наша страна

Когато законът го изисква, винаги гарантираме, че има правно основание за обработването на личната Ви информация. В повечето случаи правното основание за обработването на личната Ви информация е, че:

 • то е необходимо за изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
 • то е необходимо за спазване на нашите законови и/или договорни задължения;
 • сме получили съгласието Ви за обработването на Вашите лични данни за една или повече посочени цели. Ако сме поискали съгласието Ви за обработване на Вашата лична информация, може да го оттеглите по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност;
 • обработването е необходимо, за да бъдат удовлетворени нашите законни интереси, например за разработване и подобряване на продуктите и услугите ни в полза на нашите клиенти;
 • то е необходимо за установяване, упражняване и защита на правни претенции.

D. Анонимизиране на Вашата информация

Може да анонимизираме личната Ви информация, така че да не може да се използва повече за идентифицирането Ви. Анонимизираната информация не се счита за лична информация, поради което не е предмет на настоящата Декларация за поверителност. Може да събираме, използваме и споделяме анонимизирана информация за всякакви цели.

E. С кого споделяме Вашата информация

Може да споделяме личната Ви информация с избрани трети страни, доколкото това им е необходимо, за да могат да изпълняват своите услуги за нас, включително:

 • нашите свързани лица, доставчици, дистрибутори и подизпълнители, доколкото и както е необходимо за изпълнението на който и да е договор с Вас;
 • рекламодатели и доставчици на маркетингови услуги, които изпълняват услуги за нас;
 • доставчици на услуги за анализ, които ни помагат да подобряваме и оптимизираме нашите продукти и услуги;
 • потенциални продавачи или купувачи (или техни консултанти) на всички или част от нашите бизнес активи; и/или
 • правоохранителни институции, съдилища, регулатори, държавни органи или други трети страни, в случаите, когато смятаме, че това е необходимо за спазването на правно или регулаторно задължение, или по друг начин за защита на правата ни или правата на трета страна.

Може да споделяме личната Ви информация с трети страни при поискване. В този случай не можем да контролираме и не носим отговорност за събирането, съхранението, разкриването и използването на Вашата информация от тази трета страна. Задълженията на такива трети страни по отношение на личната Ви информация се регламентират от споразуменията им с Вас. В случай че изберете да управлявате своите Продукти Honeywell Connected Home чрез приложение, софтуер или друго предложение на трета страна, не можем да контролираме или да носим отговорност за събирането, съхранението, разкриването и използването на личната Ви информация от тази трета страна.


F. Къде съхраняваме Вашата информация

Общи

Honeywell е глобална компания и като такава Вашата лична информация може да се събира от, предава на или до нея да се осъществява достъп от Honeywell, компании от нашата група, доставчици и/или представители, които се намират в държави извън държавата Ви на местопребиваване, включително всяка държава в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), Съединените щати и Индия. Моля, имайте предвид, че средствата за защита на поверителността и правните изисквания, включително правата на органите да осъществяват достъп до личната Ви информация, в някои от тези държави може да не са еквивалентни на тези в държавата Ви на местопребиваване. Все пак ние ще предприемаме разумни стъпки, за да защитим поверителността Ви.

Потребители с местопребиваване в Европейската икономическа зона (ЕИЗ)

Вашата лична информация може да се предава на или до нея да се осъществява достъп от компании от групата на Honeywell, представители, дистрибутори, подизпълнители или доставчици в държави извън Европейския съюз, а именно Съединените щати и Индия. Въвели сме стандартните договорни клаузи на ЕС в съответствие с член 46, ал. 2 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, за да гарантираме, че предаванията на данни извън ЕИЗ са достатъчно добре защитени. За повече информация относно съответните установени гаранции се свържете с нас, като използвате данните в края на настоящата Декларация за поверителност.

Потребители с местопребиваване извън ЕИЗ

Чрез използване на или осъществяване на достъп до нашите Продукти Honeywell Connected Home или чрез свързване с нас и предоставяне на Вашата информация на нас Вие се съгласявате с предаването на личната информация извън държавата Ви на местопребиваване, както е изложено по-горе.

G. За какъв период съхраняваме Вашата информация

Освен ако не е посочено друго в настоящата Декларация за поверителност, ще запазим информацията Ви за периода, през който използвате съответния Продукт Honeywell Connected Home, или за друг период (който може да е по-дълъг или по-къс), за който е сключено изрично споразумение с Вас за запазване на информацията Ви, след чието изтичане ще изтрием или анонимизираме личната Ви информация (освен ако законът не изисква по-дълъг период на запазване). Ако прекратите използването на Продукт Honeywell Connected Home, имаме право да продължим да използваме анонимизирани или обобщени данни, които не Ви идентифицират, за аналитични, изследователски и развойни цели. Ние съхраняваме личната Ви информация за маркетингови цели, докато не се отпишете от получаване на по-нататъшни директни маркетингови комуникации в съответствие с приложимото законодателство.

H. Маркетинг

В съответствие с приложимите закони и подзаконови актове може да използваме личната Ви информация, за да Ви информираме относно продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, и по друг начин да комуникираме с Вас относно предложения, събития, новини, анкети, специални оферти и свързани теми. Можете да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани по имейла, по всяко време и безплатно, като използвате връзката за отмяна на абонамент във всеки маркетингов материал, който получавате от нас по имейла, или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава на местопребиваване е възможно също да имате опция за отписване от други типове маркетингови комуникации; за повече информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в Декларацията за поверителност;

I. Сайтове и услуги на трети страни

Нашите Продукти Honeywell Connected Home може да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Ние нямаме задължение и не носим отговорност за тези сайтове или техните правила. Информацията, събирана от тези трети страни, която може да включва неща като данни за контакт с Вас, се регламентира от техните правила за поверителност. Препоръчваме Ви за се запознаете с правилата за поверителност на тези трети страни.

Ако някой от нашите Продукти Honeywell Connected Home се разпространява до Вас от трета страна, като например дилър, изпълнител или търговец на дребно, събирането и използването на личната Ви информация от тези трети страни се регламентира от техните правила за поверителност. Вие приемате, че Honeywell не управлява събирането и използването на Вашата лична информация от тези трети страни. Имаме право да предоставяме личната Ви информация на тези трети страни в съответствие с условията на споразумението ни за услуги със съответната трета страна. Препоръчваме Ви за се запознаете с правилата за поверителност на тези трети страни.

J. Деца

Honeywell не обработва умишлено лична информация за деца във връзка с Продуктите Honeywell Connected Home. Значението на понятието „деца“ зависи от законите и подзаконовите актове в юрисдикцията, в която се намирате.

K. Защита на Вашата информация

Honeywell е поела ангажимент да защитава сигурността на личната Ви информация. Използваме различни технологии и процедури за сигурност, които ни помагат да защитаваме личната Ви информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Нито една информационна система обаче не може да е 100% защитена, затова не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личната Ви информация. Освен това не носим отговорност за сигурността на информацията, която предавате на Продуктите Honeywell Connected Home по мрежи, върху които нямаме контрол, включително по интернет и безжични мрежи.

Защитата и сигурността на личната Ви информация зависи и от Вас. В случаите, когато сме Ви предоставили (или сте избрали) потребителски идентификатор и парола за достъп до Вашите Продукти Honeywell Connected Home, Вие носите отговорност за запазване на поверителността на тези идентификационни данни за влизане и за неразкриването им на други лица.

L. Бисквитки

Какво е бисквитка?

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на твърдия Ви диск или в паметта на браузъра Ви. Бисквитките съдържат информация, която се предава на твърдия диск на Вашия компютър или друго устройство.

Категории бисквитки, които използваме

Типовете бисквитки, които може да използваме, попадат в четири категории: строго необходими, за производителност, за функционалност и профил и за реклама.

1. Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки са съществено важни за работата на Продуктите Honeywell Connected Home, особено във връзка с търсенето на информация и извършването на поръчки. Без тези бисквитки услугите, които сте заявили, не могат да бъдат предоставени. Те включват например бисквитки, които Ви позволяват да влизате в защитени области на Продуктите Honeywell Connected Home, или бисквитки за поддържане на „пазарска кошница“, запомнящи продуктите, които искате да закупите, когато добавите продукти към пазарската си кошница или продължите към страницата за плащане.

2. Бисквитки за производителност

Тези бисквитки събират информация относно начина, по който използвате нашите Продукти Honeywell Connected Home, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от определени страници. Това ни помага да подобряваме начина, по който функционират нашите Продукти Honeywell Connected Home, например като гарантират, че потребителите намират лесно онова, което търсят.

3. Бисквитки за функционалност и профил

Тези бисквитки се използват, за да бъдете разпознавани, когато използвате Продуктите Honeywell Connected Home. Това ни позволява да персонализираме съдържанието си за Вас, да Ви поздравяваме по име и да запомняме предпочитанията Ви (например избрания език или регион).4. Бисквитки за реклама

Тези бисквитки записват начина, по който взаимодействате с Продуктите Honeywell Connected Home, и може да се използват за показване на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси. Те може да се използват и за ограничаване на броя пъти, в който виждате рекламите, а така също и за измерване на ефективността на рекламната кампания. Без тези бисквитки онлайн рекламите, които ще виждате, ще бъдат по-малко подходящи за Вас и Вашите интереси.

5. Бисквитки на трети страни

Работим с доставчици, явяващи се трети страни, които също може да поставят бисквитки в нашите Продукти Honeywell Connected Home, например Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube и Adobe Flashplayer, който е възможно да използваме за показване на видеосъдържание. Тези доставчици, явяващи се трети страни, отговарят за бисквитките, които поставят в нашите Продукти Honeywell Connected Home. Ако искате допълнителна информация, отидете в уебсайта на съответната трета страна.

Настройка на предпочитанието Ви за бисквитки

В повечето случаи ще ни трябва съгласието Ви, за да използваме бисквитки. Изключение правят случаите, в които бисквитката е съществено важна, за да можем да Ви предоставяме услугата, която сте заявили. Ще бъдете помолени да се съгласите с използването на бисквитки от наша страна, както е описано в настоящата Декларация за поверителност, чрез банер за бисквитки при първото Ви използване на съответния Продукт Honeywell Connected Home.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените настройките на браузъра си, за да отхвърля или забранява бисквитки. Имайте предвид, че ако направите това, може да загубите част от функционалността на Продуктите Honeywell Connected Home. За допълнителна информация относно бисквитките и как да ги забраните посетете: www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

M. Вашите права

Може да имате определени права по отношение на личната информация за Вас, събирана чрез Продуктите Honeywell Connected Home, които се различават в зависимост от държавата Ви на местопребиваване. Ако мястото Ви на пребиваване е в ЕИЗ, описаните по-долу права може да са приложими за Вас. Правилата, които са приложими за другите потребителите, ще зависят от законите на държавата на местопребиваване. Ще Ви съдействаме за упражняването на правата, които са приложими за Вас, в съответствие с действащото законодателство. За повече информация относно правата Ви се свържете с нас, като използвате данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност.

За да Ви помогнем да упражните правата си, може да е необходимо да поискаме конкретна информация от Вас, за да потвърдим самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, за да се гарантира, че личната информация няма да бъде разкрита на лице, което няма право да я получи. Ще отговорим на всякакви искания от Ваша страна за упражняване на правата Ви в рамките на законово установените срокове. Може да начислим такса за обработване на искането Ви, когато е разрешено от закона.

За да Ви помогнем да разберете правата си, по-долу сме ги обобщили и сме предоставили указания за различните обстоятелства, в които може да се прилагат. За повече информация относно правата Ви или ако желаете да упражните което и да е от тях, се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в края на настоящата Декларация за поверителност.

Вашите права в повече подробности:

 1. Право да бъдете информирани: Това означава, че имате правото да получите ясна, прозрачна и лесноразбираема информация относно начините, по които използваме личната Ви информация, и законовите си права. Това е причината да Ви предоставим информацията в настоящата Декларация за поверителност.
 1. Достъп: Може да имате правото на достъп, преглеждане и коригиране на личната информация, събирана чрез нашите Продукти Honeywell Connected Home или когато се свързвате с нас. В някои случаи можете да направите това, като отидете на страницата, където сте предоставили информацията. Можете да ни помогнете да поддържаме точността на информацията Ви, като ни уведомявате за всяка промяна в пощенския адрес, телефонния номер или имейл адреса си.
 1. Възражение: Може да имате право да възразите срещу определени типове дейности по обработка на личната Ви информация, включително в случаите, когато се опираме на законен интерес за обработване на личната Ви информация или когато обработваме личната Ви информация за директен маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законови основания да продължим да обработваме личната Ви информация, и в тези случаи не сме задължени да изпълним искането Ви.
 1. Изтриване: Може да имате право да поискате изтриване на личната Ви информация, например в случаите, когато информацията вече не е необходима за целите, за които е била събрана.
 1. Ограничаване: Може да имате право да поискате да ограничим обработването от наша страна на личната Ви информация, например в случаите, когато оспорвате точността на информацията.
 1. Преносимост на данните: Може да имате право да получавате и използвате повторно личната си информация за свои собствени цели. Това е известно като право на преносимост на данните и, където е приложимо, изисква от нас да преместваме, копираме или пренасяме личната Ви информация от системите си към Вас или (където е технически осъществимо) трета страна, избрана от Вас, без да се засяга нейната използваемост.
 1. Съгласие: Ако сте предоставили съгласието си за обработката на личната Ви информация, може да имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност или, в случая на маркетинг по имейла, чрез връзката за отмяна на абонамента във всеки от нашите маркетингови имейли. Това няма да засегне законността на каквото и да е обработване до този момент.

N. Промени на настоящата Декларация за поверителност

Условията на настоящата Декларация за поверителност подлежат на периодична промяна. Ще публикуваме всички промени на тази страница и, ако промените са съществени, ще предприемем допълнителни стъпки, ако и както изисква законът.

O. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, свържете се с нас на имейл адрес: Honeywellprivacy@honeywell.com.

Ако искате да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, пишете на имейл адрес: Honeywellprivacy@honeywell.com.

Ако не сте доволни от отговора ни на каквито и да е жалби, които сте подали към нас, или смятате, че обработването от наша страна на Вашата информация не е в съответствие със законите за защита на данните, можете да подадете жалба до Вашия надзорен орган за защита на данните. Все пак ще се радваме, ако имаме възможност да разрешим проблема Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас относно всякакви жалби, които може да имате.